afbeelding afbeelding

30.000 euro naar ambtelijk hobbyproject

22-04-2021 | Rian Govers

De gemeente Bergen op Zoom wil zich bemoeien met een project om een Brabantse website te maken die toegang geeft tot medische gegevens. Dat kost Bergen op Zoom 30.000 euro, terwijl het nut voor Bergen op Zoom nihil is. Lokaal Realisme vindt dat de gemeente zich moet richten op de kerntaken en niet op zo'n ambtelijk hobbyproject.


Toelichting

Het gaat om het deelnemen aan het projectvoorstel Brabant Virtual Health. Dat heeft als doel om in Noord-Brabant een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) te realiseren. Met een PGO heeft men toegang tot medische gegevens van verschillende zorgaanbieders en is men in staat deze gegevens zelf te delen. Een nuttig initiatief van en door zorgaanbieders, maar geen kerntaak voor de gemeente Bergen op Zoom.

Lokaal Realisme diende de onderstaande motie in. Helaas was er geen meerderheid in de gemeenteraad om het collegebesluit terug te draaien.


Motie

De gemeenteraad van Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 22 april 2021

Overwegende dat:

 • In de openbare college besluitenlijst van 30 maart 2021 melding werd gedaan over een college besluit BW21-00192 dat is genomen op 25 maart om: Medewerking te verlenen aan het projectvoorstel Brabant Virtual Health, indien dit binnen het REACT-EU programma wordt gehonoreerd en hiertoe in te stemmen met ondertekening van de Letter of Commitment Brabant Virtual Health;
 • dit gaat over digitalisering in de gezond­heids­zorg;
 • digitale zorg niet tot de kerntaken behoort van de gemeente Bergen op Zoom;
 • het project vraagt in eerste instantie niet om een investering in middelen, maar om een investering in ambtelijke capaciteit;
 • Digitalisering en overheid geen ideale match is. De markt is daarin echt beter;
 • Het verzamelen van data veel vragen oproept zoals wie is de eigenaar van welke data, risico op een datalek enz enz.

Van mening dat:

 • De ambtelijke capaciteit zich volledig dient te focussen op wat Bergen op Zoom nu nodig heeft;
 • Ambtelijke capaciteit ook waarde en dus "geld" is;
 • De kosten in relatie tot de inspannings­verplichting onduidelijk zijn en wij het meedoen aan dergelijke projecten ons nu dus niet kunnen veroorloven;
 • De gevolgen van de Covid-19 pandemie nog lang voelbaar en merkbaar zullen zijn;
 • Er op korte termijn volop innovaties op de markt zullen komen zonder dat gemeenten daaraan bijdragen.

Verzoekt het college om:

 • Zich te focussen op de kerntaken voor de gemeente Bergen op Zoom;
 • Het collegebesluit van 25 maart 2021 te heroverwegen en daarvan een terug­koppeling te doen aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag,

Lokaal Realisme

afbeelding

Financiën op orde

Het gemeentelijke huishoudboekje op orde brengen. Minder ambtenaren. Niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Lees verder
afbeelding

Goede toekomst voor zorg en welzijn

Lokaal Realisme vindt goede zorg heel belangrijk. Het gaat vaak om kwetsbare inwoners - van jong tot oud. We zien dat er elk jaar meer hulpvragen komen. Ook zwaardere zorg. Daarom moeten we dat beter organiseren. Ons voorstel kreeg steun van de gemeenteraad. Lees verder
afbeelding

Opkomen voor starters op de woningmarkt

De gemeente heeft een regeling om starters op de woningmarkt te steunen. Lokaal Realisme wil dat die regeling maximaal ten goede komt aan jongeren met een kleiner inkomen. Juist zij kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken. Ons voorstel werd uiteindelijk gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!