afbeelding afbeelding

ANBI

Beleidsplan 2021-2025

Algemeen

Lokaal Realisme is een politieke vereniging die is opgericht op 17 maart 2021. De statuten zijn bij de notaris ingeschreven op 7 juni 2021. Zij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 83022902. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Het is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Het RSIN-nummer is 862694954

Doel

De vereniging stelt zich ten doel als politieke onafhankelijke groepering het verwezenlijken van een realistische politiek in de gemeente Bergen op Zoom en eventueel in een of andere regio en/of gewest, in het belang van inwoners en ondernemers en gericht op het algemeen nut.

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 1. uit haar leden kandidaten aan te wijzen die zich verkiesbaar stellen op de lijst van de vereniging voor de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Bergen op Zoom, een en ander als voorzien in de Kieswet;
 2. de verkiezing van afgevaardigden in regionale en/of gewestelijke raden, waterschappen, commissies en dergelijke;
 3. het houden van openbare bijeenkomsten; en
 4. voorts alles te doen wat tot het gestelde doel bevorderlijk kan zijn.

Waarvoor wij staan

Vanuit het doen van de vereniging staan de volgende kernwaarden centraal, die richtinggevend zijn voor ons handelen:

Lokaal en onafhankelijk. Wij zijn een partij van, voor en door inwoners van de gemeente Bergen op Zoom. Onafhankelijk van wie dan ook komen we op voor de belangen van onze inwoners.

Een praktische aanpak van problemen. Wij kiezen voor een praktische aanpak: wat is het probleem en wat is daarvoor de beste oplossing. Oplossingsgericht denken en praktisch handelen, oftewel: geen woorden maar daden.

De inwoners centraal. De inwoners staan bij ons centraal. Dit betekent dat wij met onze inwoners in gesprek gaan, actief naar ze luisteren en op zoek gaan naar draagvlak voor voorgenomen besluiten. Wij nemen geen besluiten óver, maar mét de inwoners.

Een uitwerking van onze kernwaarden staat in het verkiezingsprogramma. De gemeenteraadsfractie van Lokaal Realisme tracht dit verkiezingsprogramma in de politieke arena ten uitvoer te brengen.

De leden

De leden vormen gezamenlijk Lokaal Realisme. Iedereen die de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijft en zich herkent in hoe wij daar als vereniging vorm en inhoud aan geven kan zich aanmelden als lid. Met inachtneming van het in de Statuten en het Huishoudelijk reglement bepaalde, heeft ieder lid het recht:

 • alle ledenvergaderingen bij te wonen, aan de discussies deel te nemen en te stemmen in die vergaderingen waarvan het als zodanig deel uitmaakt;
 • zijn stem uit te brengen bij de aanwijzing van kandidaten die door de partij gesteld worden bij de verkiezing van de gemeenteraad;
 • kandidaat te staan voor bestuursfuncties;
 • kandidaat te staan voor commissies;
 • kandidaat te staan namens de partij voor de gemeenteraad;
 • bestuursvergaderingen, na voorafgaande melding bij het bestuur, als toehoorder bij te wonen, met dien verstande, dat de fungerend voorzitter in bijzondere gevallen de vergadering geheel of gedeeltelijk besloten kan doen verklaren;

Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en voorleggen van voorstellen aan de ledenvergadering over:

 • de organisatie en de reglementen;
 • het verkiezingsprogramma;
 • de financiën;

Het bestuur is er primair om:

 • de organisatie van de afdeling goed te laten functioneren;
 • de partij te vertegenwoordigen bij de fractie en de vinger aan de pols te houden in de uitvoering van het verkiezingsprogramma en andere politieke keuzen;
 • te bevorderen dat er zich voldoende en goed gekwalificeerde kandidaten voor vacatures binnen en namens de partij aanmelden;

Het bestuur heeft tenminste tot taak:

 • het bijeenroepen van de algemene vergadering vanwege organisatorische en politieke aangelegenheden;
 • het verzorgen van de communicatie met de leden;
 • zorg te dragen voor het voeren van een verkiezingscampagne en het daarbij betrekken van de fractie en kandidaten;

Het bestuur dient verantwoording af te leggen aan de ledenvergadering. Met het oog daarop brengt het bestuur jaarlijks gemotiveerd verslag uit van zijn werkzaamheden.

Het bestuur wordt tot de eerstvolgende ledenvergadering gevormd door:

 • Joost Pals, voorzitter;
 • Rian Govers-Gabriëls, secretaris;
 • Maarten van ‘t Hof, penningmeester;
 • Julien Voets, lid;
 • Antoinette Harteveld - Meulmeester, lid

Beloningsbeleid

De bestuursleden en andere leden van Lokaal Realisme krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de vereniging. Omdat er geen sprake is van personeel of directie, geldt ook dat daarvoor geen beloningsbeleid.

Financiën

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 • de contributies van de leden;
 • de afdrachten van de raadsleden en wethouders die namens de vereniging aan het gemeentebestuur deelnemen;
 • de bijdragen van donateurs;
 • subsidies, verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat en/of schenking;
 • eventuele andere baten;

Financiële verantwoording

Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.

afbeelding

Betere gemeentelijke dienstverlening

Op zaterdag 25 maart 2023 gaan onze raadsleden en wethouder in gesprek over het thema "dienstbaarheid". Alle leden en sympathisanten van Lokaal Realisme zijn welkom om daarover mee te denken. Lees verder
afbeelding

Stapeling van maatschappelijke opgaven

De gemeente zoekt een plek voor een azc. Lokaal Realisme stelt vragen hoe Bergen op Zoom dat gaat bolwerken, bovenop alle andere maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Is er voldoende begeleidingscapaciteit om dat allemaal goed te kunnen doen? Lees verder
afbeelding

Column: arbeidsmigranten aan de Havendijk

In deze column schrijft raadslid Julien Voets welke lessen te trekken zijn uit de discussie over de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Havendijk. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!