afbeelding afbeelding

Boekhoudkundige truc met sportbudget

11-03-2022 | Joost Pals
Het college wil nog steeds buiten­propor­tio­neel bezuinigen op de sport­accom­mo­da­ties, terwijl de wet­houders het gemeente­lijk sportbeleid ont­zien. Dat is de om­gekeer­de wereld. Lokaal Realisme wil bij sport juist priori­teit geven aan de voor­zieningen voor de verenig­ingen.

Brief

Aan het College van B & W
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Halsteren, 11 maart 2022
Betreft: boek­houd­kundige truc met het sport­budget

Geacht College,

Afgelopen november heeft Lokaal Realisme tegen de door uw college voor­gestelde begroting gestemd. Een belang­rijke reden was dat u wat ons betreft door­schiet met de be­zuinig­ingen op de sport­accommo­daties voor de verenig­ingen.

Ver onder landelijk gemiddelde

Van 2.000.000 euro in 2022 naar 500.000 euro in 2024. Voor de goede orde, in landelijk perspec­tief zou je voor een gemeente met een omvang van Bergen op Zoom zo'n 3 miljoen euro ver­wachten. Lokaal Realisme kijkt kritisch naar de euro's, maar 500.000 euro, terwijl 3 miljoen het gemiddelde is, dat schiet echt veel te ver door.

In uw brief U22-001762 infor­meert u de gemeente­raad over de business­case sport. U zegt het budget voor groot onder­houd te "nivelleren". Ver­moede­lijk bedoelt u egaliseren van de lasten over de jaren heen. Hoe dan ook, het oogt leuk dat u het budget op papier met 7 à 8 ton op­hoogt in 2024 en 2025, maar u komt niet met een financiële dekking.

Wel de lusten, niet de lasten

Door de financiële verwerking te laten plaats­vinden bij het 1e concern­bericht presenteert u nu wel de lusten, maar schuift u de lasten door naar uw op­volgers. Dat vinden we een kwa­lijke zaak.

In november wilde u goede sier maken dat u zo­genaamd de financiën op orde aan het krijgen bent. Toen wij wezen op de enorme conse­quen­ties voor de sport­accommo­daties, hield u een on­samen­hangend verhaal over de taak­velden en dat je de prestaties van de gemeente Bergen op Zoom vooral niet kon ver­gelijken met andere gemeenten.

College schuift slechts nieuws door

Nu wilt u weer het sport­budget op papier repareren door de bezuinig­ingen te temperen met 7 à 8 ton. Da's fijn, maar dan moet u ook zeggen hoe u denkt die te­korten te gaan dekken, want het financiële resultaat ver­slechtert als gevolg hiervan. Maar dat nieuws laat u kenne­lijk aan uw op­volgers over.

Lokaal Realisme heeft al meermaals gewezen op de olifant in de kamer: de hoge personele kosten van deze gemeente. In vergelijking met andere gemeenten is er ont­zettend veel personeel in dienst. Manage­ment, overhead, bij het cultuur­bedrijf en ook voor sport­beleid.

Accommodaties versus beleid

Waarom wilt u wel bezuinigen op sport­accommodaties - en dus op de belang­rijke faciliteiten voor onze verenigingen - maar ontziet u het sport­beleid, dat vooral door ambte­lijke loon­kosten buiten­proportioneel is? Terwijl Bergen op Zoom ver onder het landelijk gemiddelde gaat qua accommo­daties, geeft deze gemeente zo'n 2,4 miljoen euro uit aan sport­beleid tegenover 1,4 miljoen in vergelijk­bare gemeenten.

Lokaal Realisme vindt dat éérst het mes in eigen vlees hoort te gaan. Dus normali­seer de hoge kosten voor sport­beleid, om daarmee juist de sport­verenigingen te kunnen ont­zien. Ga eerst grondig met de stof­kam door de gemeente­lijke organisatie, in plaats van sport­clubs onder druk te zetten.

Vragen

Conform artikel 36 van het reglement van orde stellen we u de volgende vragen:

  1. Waarom presenteert u wel twee keer de lusten, maar schuift u de lasten beide keren door naar uw op­volgers? Zij hebben door uw handelen het eerste financiële "lijk in de kast" met een omvang van 7 à 8 ton al te pakken, nog voor ze zijn aan­getreden.
  2. Waarom maakte u in november een show van de taak­velden, terwijl u nu toe­geeft dat dit wel een manier is om te bench­marken met andere gemeenten?
  3. Waarom blijft u een in­grijpende bezuinig­ing inboeken op de sport­accommo­daties, terwijl u het sport­beleid ontziet? Waarom vindt u sport­beleid belang­rijker dan sport­accommo­daties en sport­verenig­ingen?

Met vriendelijke groet,

Joost Pals
Raadslid

Lokaal Realisme vindt enorme bezuinigingen op de sport­accommodaties onuitlegbaar, terwijl de kosten voor het gemeentelijke sportbeleid worden ontzien. Bij sport ligt onze prioriteit bij de voorzieningen voor verenigingen.

afbeelding

Financiën op orde

Het gemeentelijke huishoudboekje op orde brengen. Minder ambtenaren. Niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Lees verder
afbeelding

Zorgen over PFAS in het Zoommeer

Rijkswaterstaat heeft Sabic eerder opgedragen om maatregelen te nemen om PFAS lozing op Volkerak-Zoommeer en Theodorushaven te voorkomen. Lokaal Realisme houdt vinger aan de pols en vraagt het college naar de actuele stand van zaken. Lees verder
afbeelding

Waarom we tegen 4,5 miljoen voor bouwkoten stemden

Afgelopen donderdag trok een raadsmeerderheid 4,5 miljoen uit voor de bouwkoten. Lokaal Realisme stemde tegen. Natuurlijk gunnen we iedereen een fijne Vastenavend, maar de financiële positie van de gemeente is nog te kwetsbaar. De schuld is omlaag van 250 miljoen naar 180 miljoen. Een flinke verbetering, dat is het zeker, maar we zijn er nog niet. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!