afbeelding afbeelding

Column: 13 miljoen euro

15-05-2022 | Joost Pals
Vrijdag verschenen de jaar­stukken 2021. Een mee­valler van 13 miljoen. In deze column geeft Joost Pals een toe­lichting hoe dat komt en wat de be­tekenis daar­van is.

Jaarstukken 2021

Vrijdag zijn de jaarstukken over 2021 ge­publi­ceerd. Zoals ik mijn vorige column al voor­spel­de met een enorm over­schot van wel 13 miljoen euro. Hoera en over tot de orde van de dag of ...?

Eigenlijk is het verschil nog groter dan 13 miljoen euro. Want de be­groting begon ooit met 10 miljoen in de min. Vervolgens heeft de gemeente­raad be­zuinig­ingen vast­gesteld. Daar­door werd het ver­wachte tekort terug­gebracht tot 2 miljoen. En dan nu plots 13 miljoen in de plus. Hoe dan?

Corona

Een paar factoren. Bijvoorbeeld geld van de rijks­overheid voor corona­maatregelen. Er is vaak (terechte) kritiek op het rijk dat gemeenten te weinig middelen ontvangen om taken uit te voeren. Maar bij de corona­pandemie is de rijksoverheid ruim­hartig richting de gemeenten. Ook aan de kostenkant ontstond door corona een finan­cieel voor­deel, omdat er minder gebruik werd ge­maakt van maat­schappe­lijke voor­zieningen. Voor het sociaal domein be­teken­de dat bij elkaar een meevaller van 6 miljoen. Bij cultuur nog eens 1,8 miljoen. Die mee­vallers worden groten­deels door­geschoven naar 2022, zodat het wel wordt uit­gegeven aan de dingen waar­voor het bedoeld is.

OZB en de leges

Op de lokale belastingen en leges zijn wat plus­sen en min­nen. Eind 2021 zijn er flink meer ver­gunningen aan­gevraagd. Waar­schijn­lijk ook door corona: ver­bouwingen die eer­der waren uit­gesteld. Voor de gemeente betekent het extra in­komsten van leges. Ander­zijds was de opbrengst van de OZB lager door meer leeg­stand bij bedrijven. Per saldo gaf het een kleine plus.

Flipperkast

Naast corona kwam de rijks­overheid nog met een fors hogere "algemene uitkering". Dat is de groot­ste inkomsten­bron van de gemeente. Het werd niet 153 miljoen, maar 155 miljoen euro. Relatief misschien geen groot verschil, maar dus wel een mee­valler van 2 miljoen euro.

Dit punt is bij herhaling een lastig iets voor de gemeente­lijke financiën: die algemene uit­kering lijkt wel een flipper­kast. Het schiet alle kanten uit. Soms positief. Soms negatief. En dat meer­dere keren per jaar, wanneer het rijk met zo­genoem­de "circulaires" komt. Daarin staan de bij­stellingen op­genomen, ook voor het lopen­de boek­jaar.

Personele kosten

Als laatste een flink verschil op de personele kosten. Voordat het zaken­college aan­trad, was er 41 miljoen euro be­groot voor per­soneel (inclusief inhuur) in 2020. De realisatie kwam dat jaar uit op 40,5 miljoen. Vervolgens ver­hoog­de het zaken­college het budget voor personeel tot ruim 44 miljoen in 2021, om nu bij de jaar­stukken uit te komen op 40 miljoen.

Stabiele koers is nodig

Ook dat schiet dus alle kanten uit en het is een voor­beeld van wat ik eerder heb getypeerd als lucht in de begroting. Leuk als resultaat bij de jaar­stukken, maar het is geen duur­zaam finan­cieel beleid en die wispel­turig­heid is ook niet goed voor de or­gani­satie. Een stabiele koers is nodig.

Bij elkaar telt het op tot een resul­taat van 13 miljoen. Maar - los van wat ik hierboven noem - zijn de schaap­jes dan weer op het droge? Nee. Het bouwen aan de gemeente­lijke organisatie is nog altijd actueel en nodig. Er zijn be­zuinig­ingen die in de komende jaren nog wel in daden moeten worden om­gezet. En ook op in­vesteringen en onder­houd zullen zonder twijfel nog forse kosten gaan komen.

Tijd voor duurzaam financieel beleid

Het zakencollege heeft best wel een 'cold turkey' financieel beleid ge­voerd. Dat heeft positief uit­gewerkt op de financiële indicatoren. Voor een deel kón dat ook niet anders, dus het is zeker niet enkel kritiek wat ik hier schrijf. Wel breekt een nieuwe fase aan. Namelijk over­gaan tot een duur­zaam finan­cieel be­leid. Ener­zijds het vast­houden en in­bedden van financiële discipline en ander­zijds wel met meer oog voor de effecten op lange termijn. Een mooie op­dracht voor het nieuwe college. :-)

Joost Pals, 15 mei 2022.

Lokaal Realisme wil dat de gemeentelijke financiën structureel op orde worden gebracht. Het zakencollege richtte zich op de korte termijn. Het is nu tijd voor financiële discipline op de lange termijn.

afbeelding

Column Joost mag het weten

In deze column schrijft Joost Pals over de gemeentelijke actualiteit. Hij zet zijn ervaring in om financiële luchtkastelen door te prikken. Ook laat hij zien wat de alter¬≠natieven zijn om wél een deugdelijk beleid te voeren. Lees verder
afbeelding

Column: de begroting voor 2024

Een sluitende begroting. Werken aan financieel herstel. En toch ook meer budget voor veiligheid. Onze wethouder Joost Pals schrijft erover in deze column. Lees verder
afbeelding

Column: niet stiekem bezuinigen op ouderenzorg

In Den Haag circuleert een slecht idee om ouderenzorg over te hevelen naar gemeenten. En dan ook nog met een korting van 10%. Onze wethouder Joost Pals schrijft erover in deze column. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!