afbeelding afbeelding

Column: bouwkoten of luchtkastelen?

04-02-2022 | Joost Pals
Iedereen gratis bier, maar de rekening door­schuiven. Dat is feite­lijk wat Lijst Linssen en GBWP doen met de bouw­koten. Precies het wan­beleid dat al 250 miljoen aan schuld op­lever­de. Ook de bouw­clubs wor­den blij ge­maakt met een dode mus. Joost Pals legt in deze column uit waar­om.

Bouwclubs plezieren

De huis­vesting van de bouw­koten is een slepend dos­sier geworden. Vooral omdat veel politieke partij­en stop­pen met realistisch na­denken zodra het over dit onder­werp gaat. Partijen buitelen over elkaar heen om de kam­pioen te zijn die de bouw­clubs en de stichting Vasten­avend het meeste pleziert. Zeker vlak voor de ver­kiezingen.

Gratis bier

Natuurlijk mag iedere partij z’n eigen keuzes maken. Dat is politiek. Maar als je 5 miljoen euro wil uit­geven, hoor je óók aan te geven hoe je dat denkt te gaan be­talen. En toen werd het stil. Gratis bier uitdelen, dát willen Lijst Linssen en GBWP wel. Maar zeg­gen wie de rekening gaat betalen, blijkt een brug te ver.

Wie gaat dat betalen?

Gaat het dan ten koste van de jeugd­zorg? Be­zuinigen op veilig­heid? Nog meer zwerf­vuil en ver­loedering accep­teren? Over die keer­zijde van de medaille kwam geen antwoord. Nou ja, met hele wol­lige woor­den. Dat het "integraal" moest worden bekeken en dat het in een "uitvoerings­plan" later bij de be­handeling van het "beleids­kader" wel con­creet zou worden. Een hoop woorden voor "na ons de zond­vloed".

Bezuinigingen sportclubs

Voor wie het óók oneerlijk is, dat zijn de sportclubs. In de be­groting zijn forse be­zuinig­ingen ingeboekt. Daar gaan zij de komende jaren nog mee te maken krijgen. Be­zuinig­ingen om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Maar vlak voor de ver­kiezingen hier wel 5 miljoen er door­heen jagen. Zelfs zonder een kritische blik op de hoog­te van dat bedrag. On­uitleg­baar en geen eer­lijke ver­deling.

PvdA: de ozb omhoog

De PvdA had een ander voorstel. Nieuwe bouw­koten en de OZB om­hoog om dat te be­talen. Oké, zij durf­den wel hun kaarten op tafel te leggen. Niet alleen de lusten, ook de lasten be­noemen.

Maar wel een typisch PvdA voor­stel: als je er financieel niet aan uit komt, dan grijp je in de porte­mon­nee van de in­woners en de be­drijven. "Het gaat maar om een paar euro per woningen", zo was hun ver­dediging. Strikt ge­nomen klopt dat. Een paar euro. Ware het niet dat dit de "oplossing" is die de PvdA altijd aandraagt: de OZB omhoog voor élk tekort van de ge­meen­te.

De gemeente­lijke belastingen in Bergen op Zoom zijn al toren­hoog. De financiële problemen niet gekomen, omdat de be­lastingen zo laag zijn (in­tegen­deel), maar omdat de gemeente een gat in de hand heeft: ver­slaafd aan uit­geven. Elke extra euro die er binnen­komt, gaat er net zo hard weer uit.

VVD: de rekening naar de minima

Als klapper op de vuur­pijl kwam de VVD met een voor­stel om de bouw­koten te bekostigen door te korten op de minima. Ik kan er nog steeds niet bij, hoe ze dat konden be­denken. De rekening neer­leggen bij de mensen die het minste hebben. Gelukkig ging dat bizar kille voorstel na brede kritiek rap van tafel.

Hoe dan wel?

Het eerlijke verhaal is dat de gemeente Bergen op Zoom een bedelaar is. 250 miljoen euro schuld. Een bedelaar die boven­dien moet zorgen voor jeugd­zorg, onder­wijs, WMO, sport­verenigingen en een schone en veilige leef­omgeving. Dus de mogelijk­heden voor de gemeente zijn heel beperkt. Dat heb ik ook zo gezegd in de raads­vergadering.

Wat de gemeente wél kan doen voor de bouw­clubs, is om de gronden beschik­baar te stellen en de huidige subsidie­bedragen te blijven betalen. De rest zullen de bouw­clubs toch echt zelf bij elkaar moeten sprok­kelen. Bij­voor­beeld met crowd­funding, zoals dat heet. En de ambities bijstellen. Vijf miljoen euro voor bouw­koten is bepaald geen gering bedrag.

Hoe dan ook, een meerder­heid steun­de het voor­stel van Lijst Linssen en GBWP. Gratis bier en de rekening komt nog wel.

Hoe verder?

Door deze politieke poppen­kast zal dit dossier nog lang voort­slepen. Want ook al doen de partijen nu alsof ze iets hebben bereikt, dat is klets­koek. Het college moet nu een "uitvoerings­plan" opstellen. Daar gaat de gemeente­raad dan later nóg een keer over praten. Ruim na de ver­kiezingen.

Financieel technisch is de 5 miljoen euro ook niet geclaimd, net zo min als de jaar­lijkse bedragen. De partijen hebben met hun voorstel alleen gezegd dat ze scenario 3 willen. Maar hoe dat betaald gaat worden, dat vraag­stuk hangt nog boven de markt. Dus geen duidelijk­heid. Partijen hebben be­sloten dat ze "iets willen", maar niet hoe ze daar concreet uit­voering aan willen geven. Kortom, de bouw­clubs worden blij gemaakt met een dode mus.

Orde op zaken

Gratis bier. Dode mus. Zolang partijen daarmee blijven door­gaan zal het ver­trouwen in de politiek alleen maar verder af­nemen. En neemt de schulden­last van de gemeente verder toe. Dat moet anders. Het is tijd om orde op zaken te stellen.

Lokaal Realisme durft te zeggen dat er geen 5 miljoen is voor peper­dure nieuwe bouw­koten. Dat zou leiden tot on­verant­woorde bezuinig­ingen op jeugd­zorg, WMO, sport en een schone en veilige leef­omgeving.

afbeelding

Column: digitale veiligheid verbeteren

In deze column schrijft wethouder Joost Pals over digitale veiligheid. Risico’s op dat vlak gaan om veel meer dan alleen ICT. Zo kan ransomware de complete bedrijfsvoering lamleggen. Belangrijk is dat een organisatie goed getraind is. Lees verder
afbeelding

Column: Financiële discipline blijft nodig

In deze column vertelt wethouder Joost Pals hoe het ervoor staat met de gemeentelijke financiën. Het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet: financiële discipline blijft nodig. Lees verder
afbeelding

Column Joost mag het weten

In deze column schrijft Joost Pals over de gemeentelijke actualiteit. Hij zet zijn ervaring in om de financiële luchtkastelen van de gemeente door te prikken. Ook laat hij zien wat de alter­natieven zijn om wél een deugdelijk beleid te voeren. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!