afbeelding afbeelding

Column: de ambtelijke organisatie

12-02-2022 | Joost Pals
In deze column gaat raads­lid Joost Pals in op de be­zuinig­ingen op de ambte­lijke organi­satie. Het college zegt dat ambte­naren "op hun tand­vlees lopen", maar is dat écht zo? Want nog geen 20% van de af­spraak is ge­reali­seerd.

Bij de recente discussie over de bouw­koten kwamen ook de be­zuinig­ingen op de ambtelijke organi­satie ter sprake. Hoe loopt het daar eigen­lijk mee?

5 miljoen omlaag

Eerst even twee jaar terug in de tijd. Het Focus­akkoord. Om het gemeente­lijke huis­houd­boekje op orde te brengen is afgesproken dat de perso­nele lasten met 5 miljoen om­laag moesten gaan. Dat bedrag is niet uit de lucht ge­grepen. Er is bij­voor­beeld goed gekeken hoe­veel andere ge­meen­ten kwijt zijn aan salaris­sen en in­huur.

Opdracht voor de wethouders

De wethouders van het zaken­college hebben "ja" gezegd tegen die op­dracht. Het is de basis van hun taken­pakket. Hun opdracht was om in twee jaar de boel te saneren. Dus in­grijpen en keuzes maken die mis­schien niet alle­maal even leuk zijn, maar wel nodig. Daar­na zou er weer ge­werkt kunnen worden aan een nieuwe toe­komst. Op­bouwen. Ver­beteren van de kwaliteit.

Vertraging na vertraging

Het is anders ge­lopen. Het zakencollege heeft kost­baar momentum uit de handen laten glip­pen. Er zijn zo­genaam­de business cases opgesteld, maar tot uit­voering komt het nog altijd niet. Ver­traging na ver­traging wordt ge­rap­por­teerd. Ondanks het binnen­halen van een hele batterij aan (project)managers bij het cultuur­bedrijf. Geen voort­gang. De laatste ont­wikkeling is dat de nieuwe gemeente­secretaris heeft in­gegrepen bij die business cases. Benieuwd of dat iets gaat uit­halen.

Platte truc

Het zakencollege verzon wel een andere list. Dat was al bij de begroting 2021. Toen hebben ze de budget­ten enorm verhoogd. Ook voor de perso­nele kosten. Dat budget steeg naar 47 miljoen euro, ter­wijl de realisatie destijds 43 miljoen euro was. Zo, de eerste 4 miljoen euro aan be­zuinig­ingen was al bin­nen. Een platte truc natuur­lijk. Papieren tijger. Een meerder­heid in de gemeente­raad slikt het voor zoete koek, maar het om­ge­keer­de is waar.

Het vertrekpunt is 43 miljoen euro realisatie in 2020. Om goed ver­gelijken moet je onder andere rekening houden met indexatie (cao). Als je die factoren ver­werkt dan kom je op 45 miljoen voor 2022. Haal er de be­zuinig­ing van 5 miljoen vanaf en dat geeft 40 miljoen euro. In­gewik­kel­der is het niet.

Alleen, voor 2022 is er niet 40 maar 44 miljoen begroot voor perso­nele lasten. Van de opdracht van 5 miljoen is daar­mee slechts 1 miljoen daad­werkelijk in­geboekt. En zelfs dat is slechts op papier, want nog heel wat posten staan in de boeken op "nog te realiseren". Oftewel als taak­stelling.

Op het tandvlees lopen

Toch schreven de wet­houders vorige week een tranen­trekken­de brief aan de gemeente­raad. Het personeel zou "op het tand­vlees" lopen. De werk­druk enorm hoog. Het college kon echt geen extra bezuinig­ingen accep­teren, dat zou schadelijk zijn voor de organi­satie. Ach en wee. Het lijkt mis­schien op mede­leven, maar wat brengt dat ge­jammer? En is het wel terecht?

Twee jaar onzekerheid

Dat er onrust is in de gemeente­lijke organi­satie staat buiten kijf. Maar in mijn be­leving is er heel iets ánders aan de hand. De onrust wordt niet ver­oor­zaakt door de bezuinig­ingen, maar juist door het uit­blijven (!) ervan.

Door het getalm en getreuzel van het college ver­keren mensen al twee jaar in on­zeker­heid. Sommigen zoeken hun heil ergens anders. Door de heisa worden vaca­tures niet ingevuld. Dure in­huur is tijdelijk en geeft ook geen stabili­teit. En dat al twee jaar lang. Wat doet dat met mensen?

Zachte heelmeesters

Dit college bestaat uit zachte heel­meesters. Ze draaien om de on­ver­mijdelijke keuzes heen. Dat geeft een zeer on­gezonde en zeer schade­lijke situatie. Al twee jaar lang. Iedereen wéét dat er in­gegrepen moet worden, maar het in­grijpen blijft uit. Mensen blijven in on­zeker­heid zitten. Zonder pers­pec­tief. Zonder zicht op een nieuwe toe­komst. Juist dát is geen goed werk­gever­schap.

Loden erfenis

Als het college zijn op­dracht had uit­gevoerd, dan had het leed al geleden kunnen zijn. Dan had er nu ge­werkt kunnen worden aan op­bouw. Dat is niet ge­beurd en daarmee laten deze wet­houders een loden erfenis na voor hun op­volgers.

Joost Pals, 12 februari 2022

Lokaal Realisme wil de gemeente­lijke organi­satie op korte termijn hervormen. Dat is nodig en on­vermij­de­lijk. Ook de ambte­naren ver­dienen duidelijk­heid waar ze aan toe zijn.

afbeelding

Column Joost mag het weten

In deze column schrijft Joost Pals over de gemeentelijke actualiteit. Hij zet zijn ervaring in om financiële luchtkastelen door te prikken. Ook laat hij zien wat de alter¬≠natieven zijn om wél een deugdelijk beleid te voeren. Lees verder
afbeelding

Column: de begroting voor 2024

Een sluitende begroting. Werken aan financieel herstel. En toch ook meer budget voor veiligheid. Onze wethouder Joost Pals schrijft erover in deze column. Lees verder
afbeelding

Column: niet stiekem bezuinigen op ouderenzorg

In Den Haag circuleert een slecht idee om ouderenzorg over te hevelen naar gemeenten. En dan ook nog met een korting van 10%. Onze wethouder Joost Pals schrijft erover in deze column. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!