afbeelding afbeelding

Column: De koers is gezet

02-08-2022 | Julien Voets
Sinds 24 mei is Julien Voets aan de slag gegaan als raadslid. In deze column vertelt hij over zijn eerste dagen als Bergse volksvertegenwoordiger. Hij ziet het als een belangrijke doelstelling om het contact tussen de gemeente en de inwoners en ondernemers te verbeteren.

Sinds 24 mei jongstleden mag ik met trots volksvertegenwoordiger zijn van onze prachtige gemeente. Met passie heb ik mijzelf gestort op verschillende onderwerpen die ik in en buiten de raad heb behandeld. Nu het politiek reces is, vind ik het belangrijk om de inwoners en ondernemers bij te praten over enkele ervaringen. Graag wil ik dan ook verslag doen van mijn eerste dagen als Bergse volksvertegenwoordiger.

Verantwoordelijkheidsgevoel

Waar ik mij vanaf mijn beëdiging op 24 mei al uiterst bewust van ben, is de verantwoordelijkheid die je draagt bij het raadswerk. Als Bergse volksvertegenwoordiger ben je in feite 24/7 ‘in dienst' van het stadsbestuur. Inwoners en ondernemers kunnen dan ook mij - en Lokaal Realisme - op bijna ieder moment laagdrempelig benaderen. Dit werd laatst dan ook duidelijk op de infobijeenkomst over de mogelijke komst van arbeidsmigranten aan de Havendijk.

Ik was daar als toehoorder aanwezig om de dialoog vanuit de initiatiefnemer met de inwoners in de nabije omgeving te peilen. Toen de infobijeenkomst was afgelopen, werd ik door verschillende omwonenden benaderd voor het stellen van vragen of het vertellen van hun verhaal. Juist als de politiek kritisch wordt aangesproken op haar handelen, voel ik mij verantwoordelijk om omwonenden correct te woord te staan. Als je hen met respect behandelt, krijg je ook respect terug. En dat is iets wat ik ter plaatse zeker heb ervaren. Men stelde dit zeer op prijs.

De dagen en weken erna heb ik contact gehouden met deze omwonenden. Dat hoort mijns inziens bij het hebben en uitstralen van een gezond verantwoordelijkheidsgevoel.

Ombudsman

Men is het ook vast niet ontgaan dat kwesties rondom horeca- en terrasbeleid veelvoudig in Bergen op Zoom opspelen. Bijvoorbeeld het geval bij café De Kaai. Zowel de eigenaren als de inwoners uit de omgeving ervaren complete onduidelijkheid bij de vraag: ‘hoe verder?'. Deze vraag probeer ik als ombudsman namens Lokaal Realisme mede te beantwoorden, en het is zeker een lastige.

Volgens mij voert de gemeente niet het beleid uit wat de raad eerder heeft vastgesteld. Dit uit zich onder andere in het geven van toestemming aan de eigenaren van café De Kaai, waarop niet lang erna de toestemming met onduidelijke redenen wordt ingetrokken. Zowel de eigenaren als omwonenden weten op deze manier niet waar zij aan toe zijn. Ook de bijbehorende frustraties die hieruit ontstaan mogen we niet vergeten.

De ervaring leert me dat je in dit soort situaties jezelf zoveel mogelijk inleest in het papierwerk, maar ook door het spreken met de eigenaren en omwonenden. Het is dus van belang goed geïnformeerd te zijn en de belangen van álle partijen zorgvuldig af te wegen. Iets waar ik in mijn afgelopen periode veel tijd in heb gestopt. Het is dan ook een proces van lange adem. Dit wordt vervolgd dus.

Focus op komende tijd

Buiten het feit dat het politiek reces is, bestaat er voor mij niet zozeer vrije tijd. Ik besteed namelijk deze periode, waarin ik vrij ben van politieke vergaderingen, in het onderhouden van contacten met inwoners en ondernemers. En natuurlijk ook in het voorbereiden van onderwerpen die binnenkort weer op de politieke agenda staan. Zoals eerder gezegd ben ik 24/7 raadslid en dan is deze periode ideaal om te investeren in opgedane contacten.

Na de zomer wil ik me verder verdiepen in manieren waardoor inwoners en ondernemers zich beter betrokken voelen bij gemeentelijk beleid. Je kan hierbij denken aan het verbeteren van dialogen vanuit initiatiefnemers - bijvoorbeeld projectontwikkelaars - en de gemeente met inwoners en ondernemers. Zoals wel bleek bij de dialoogbijeenkomst over de arbeidsmigranten is het belangrijk om dit niet meer op dezelfde wijze te organiseren.

Ik zal me binnen het gemeentebestuur inzetten om over te gaan op vernieuwende vormen waarbij álle inwoners en ondernemers op een volwaardige manier betrokken worden bij beleid. Een uitdaging waar ik met veel enthousiasme mee aan de slag ga!

Uiteraard zijn dit niet álle ervaringen de ik heb opgedaan, maar wél de ervaringen die mij het meest aangegrepen hebben. De koers is in ieder geval gezet!

Julien Voets, 2 augustus 2022

afbeelding

Goede toekomst voor zorg en welzijn

Lokaal Realisme vindt goede zorg heel belangrijk. Het gaat vaak om kwetsbare inwoners - van jong tot oud. We zien dat er elk jaar meer hulpvragen komen. Ook zwaardere zorg. Daarom moeten we dat beter organiseren. Ons voorstel kreeg steun van de gemeenteraad. Lees verder
afbeelding

Opkomen voor starters op de woningmarkt

De gemeente heeft een regeling om starters op de woningmarkt te steunen. Lokaal Realisme wil dat die regeling maximaal ten goede komt aan jongeren met een kleiner inkomen. Juist zij kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken. Ons voorstel werd uiteindelijk gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad. Lees verder
afbeelding

Eerst zichtbare resultaten bij aanpak daklozenproblematiek Plein 13

Lokaal Realisme wil eerst zichtbare resultaten bij de aanpak van de daklozenproblematiek rondom Plein 13. Dus niet alleen praten en vergaderen. Ook zorg en veiligheid moeten vóóraf goed geregeld zijn. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!