afbeelding afbeelding

De zorg voor elkaar

Lokaal Realisme wil degelijke sociale voor­zieningen, waar je een beroep op kunt doen wanneer dat nodig is. We verwachten wel dat iedereen naar vermogen een bijdrage levert aan de samenleving. Een betaalde baan is de beste manier om armoede tegen te gaan. Ook daarom is het nodig om de werkgelegenheid te vergroten.

Voor Lokaal Realisme is toegankelijke ouderen­zorg van belang. Zoveel mogelijk in de eigen buurt. Ook de thuiszorg moet goed geregeld zijn en mag niet door de gemeente worden uitgeknepen.

afbeelding

Verkiezingsprogramma

Lokaal Realisme wil orde op zaken stel­len. In ons verkiezings­programma kunt u lezen hoe we dat gaan doen. Lees verder
afbeelding

Team Lokaal Realisme

Lokaal Realisme is een snel groei­en­de be­we­ging van in­woners uit Bergen op Zoom, Halsteren en Lepel­straat die orde op zaken wil­len stel­len, zodat Bergen op Zoom weer een mooie toe­komst gaat heb­ben. Lees verder

Nieuws over dit onderwerp

afbeeldingafbeelding

Stapeling van maatschappelijke opgaven

10 maart - De gemeente zoekt een plek voor een azc. Lokaal Realisme stelt vragen hoe Bergen op Zoom dat gaat bolwerken, bovenop alle andere maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Is er voldoende begeleidingscapaciteit om dat allemaal goed te kunnen doen? Lees verder
afbeeldingafbeelding

Zorgen over daklozenproblematiek

22 februari - De daklozenproblematiek bij de Groeshof: een triest voorbeeld van sociale veiligheid die onder druk staat. Onze raadsleden Julien Voets en Antoinette Harteveld pleiten voor een effectievere aanpak - met zowel handhaving áls zorg. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Meer preventie in sociaal domein

18 september - Ons raadslid Antoinette Harteveld bepleit een meer preventieve aanpak in het sociaal domein. Dat kan armoede en allerlei verdere sociale problematiek voorkomen. Preventie kan ook dure zorgtrajecten voorkomen. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Column: meer zakelijkheid

24 april - Afgelopen week bleek er flink meer geld nodig voor het "Huis van de wijk". Het gevolg van de aanpak van het vertrekkende "zaken­college". Daar ligt een taak voor de nieuwe lichting om dat beter te doen, zo betoogt Joost Pals in deze column. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Energietoeslag voor AOW-gerechtigden

2 maart - De rijksoverheid stelt geld beschik­baar om energie­armoede tegen te gaan. Mensen met AOW moeten daar­voor zelf een aan­vraag doen bij de gemeente. Antoinette Harteveld vraagt het college om hierover pro­actief te com­muni­ce­ren, zo­dat mensen dit niet mis­lopen uit on­bekend­heid met deze rege­ling. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Bezoek aan de dierenvoedselbank

17 januari - Vandaag is de dieren­voedsel­bank officieel ge­opend. Conny Steketee was er bij. Ze doet verslag van deze feestelijke gebeurtenis. De dieren­voedsel­bank is een mooi maat­schap­pelijk initiatief. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Ventilatie in schoolgebouwen

6 januari - We zijn opgelucht dat maandag de scholen weer open kunnen. Wel zijn er nog zorgen over de ventilatie in school­gebouwen. Rian Govers en Antoinette Harteveld wijzen het college op een rijks­regeling die gemeenten kunnen gebruiken voor het verbeteren van het binnen­klimaat van school­gebouwen. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Een test- en vaccinatielocatie in onze gemeente

8 december - In de commissie­vergadering van 7 december vroeg raadslid Rian Govers - Gabriëls om aan­dacht voor het ont­breken van een GGD test- en vaccinatie­locatie. Testen én vaccineren moet laag­drempelig en maxi­maal mogelijk gemaakt worden. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Huisvesting arbeidsmigranten

23 oktober - Afgelopen donderdag sprak de gemeenteraad over de huis­vesting van arbeids­migranten. Raads­lid Rian Govers wees erop dat arbeids­migranten "een gegeven" zijn en dat het in ieders belang is dat ze deugdelijk gehuisvest zijn. Dat voor­komt mis­standen én overlast. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Menselijke maat bij de ISD

18 oktober - De aanpak van de ISD vertoont overeenkomsten met de landelijke toeslagen­affaire. Traag en bureau­cratisch reageren. De burger als vijand beschouwen. Duizend-en-een wille­keurige stuk­ken op­vragen. Lokaal Realisme vraagt het college om meer aandacht voor de menselijke maat. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Gemeentelijke toekomstvisie heeft meer realisme nodig

13 juli - Lokaal Realisme wil aanpassing van de voor­gestelde Toekomstvisie. Voor­zieningen zoals zwem­bad en bibliotheek zijn van groot belang. We accepteren niet dat deze verdwijnen naar de regio, zoals het college voorstelt. Verder wil Lokaal Realisme meer aandacht voor een schone, op­geruimde leefomgeving. En de bouw van nieuwe woningen moet ook in Halsteren en Lepelstraat gewoon mogelijk blijven. Lees verder
afbeeldingafbeelding

30.000 euro naar ambtelijk hobbyproject

22 april - De gemeente Bergen op Zoom wil zich bemoeien met een project om een Brabantse website te maken die toegang geeft tot medische gegevens. Dat kost Bergen op Zoom 30.000 euro, terwijl het nut voor Bergen op Zoom nihil is. Lokaal Realisme vindt dat de gemeente zich moet richten op de kerntaken en niet op zo'n ambtelijk hobbyproject. Lees verder