afbeelding afbeelding

Duiding van de verkiezingsuitslag

23-03-2022 | Joost Pals
In een raads­bijeen­komst reflecteer­den de politieke partijen op de verkiezings­uitslag. Lokaal Realisme is te­vreden over ons resul­taat: met drie zetels behaal­den we de grootste winst. Wel is er een enorm ver­splinterd politiek land­schap. Mede daarom pleiten we voor een brede samen­werking vanuit de gemeente­raad.

In de raadsbijeenkomst gaf fractie­voorzitter Joost Pals de volgende "duiding" op de verkiezings­uitslag.

Trots en dankbaar

Lokaal Realisme kijkt met trots en dankbaarheid naar de verkiezings­uitslag. Van de deelnemende partijen hebben we met drie zetels de grootste winst behaald en dat resultaat stemt vanzelf­sprekend en over­duidelijk tot vreugde. We felici­teren de partijen die ook tevreden zijn over hun behaalde resultaat.

Democratie: belangrijk maar ook kwetsbaar

Dan het algehele beeld van de verkiezingsuitslag en hoe Lokaal Realisme daar tegenaan kijkt. Allereerst de zorge­lijke constatering dat meer dan de helft van de kiezers géén stem heeft uit­gebracht. Wát de oor­zaak ook is, dat is zorgelijk omdat het de democratie ver­zwakt, terwijl we de afgelopen weken met de neus op de feiten zijn gedrukt hoe belang­rijk, maar ook hoe kwets­baar democratie is.

Onderzoek

De manier waarop deze gemeente in het nieuws is gekomen, over het ronselen van stemmen, is zeer schadelijk voor de demo­cratie. Aangifte bij de politie, zoals de burge­meester heeft gedaan, is dan ook de enige juiste stap om te zetten. We hopen dat de Officier van Justitie zal over­gaan tot een zeer grondig onder­zoek.

Samenwerken voor een stabiel bestuur

Dan onze duiding over de zetelverdeling. De korte samen­vatting: twee grote partijen en een heleboel kleintjes.

Dertien partijen met verschillende op­vattingen, maar die toch zullen moeten samen­werken. We zitten hier immers niet voor persoon­lijke ditjes en datjes. We zitten hier niet om bezig te zijn met "oud zeer" of om te zwelgen in het eigen gelijk. We zitten hier wél om onze in­woners op een professionele manier te vertegen­woordigen.

Leuk of niet, maar met deze verkiezings­uitslag zullen we moeten dealen. 24.654 inwoners namen de moeite om een stem uit te brengen. En wij als gemeente­raad hebben nu één taak en dat is om te komen tot een stabiel bestuur.

Brede samenwerking

Ja, een versplinterd politiek landschap, maar laat ons van de nood een deugd maken. Deze verkiezingsuitslag schreeuwt om een aanpak die uit­gaat van consensus. Met deze verkiezings­uitslag is een samenwerking op basis van een raads­akkoord de juiste route. Dus geen klassieke coalitie van net iets meer dan de helft, maar een brede samen­werking.

Raadsakkoord

Bij deze verkiezings­uitslag past een raads­akkoord. Bij voorkeur op hoofd­lijnen. Thema's waarop de raad aan­geeft welke kant het uit moet. Dus bij­voor­beeld een visie op de rol van de gemeente als het gaat om economische stimulering. Of over doel­matig­heid en degelijke voor­zieningen in het sociaal domein. Of over de financiële handelings­principes.

De inhoud van de drie pijlers van het Focus­akkoord zijn wat ons betreft nog altijd actueel. Dus financiën op orde, bestuurs­cultuur en kwaliteit van de organisatie. Het is belangrijk om die lijnen vast te houden. Ook de een­drachtige wijze waarop partijen samen­werkten bij de totstand­koming van het inhoudelijke Focus­akkoord vinden we voor her­haling vat­baar.

Afspiegelingscollege

Met een versplinterd politiek land­schap pleiten we er - qua bemensing van het college - voor om te kijken naar een afspiegelings­college. Een afspiegelings­college sluit immers aan op het principe van een brede samen­werking, vanuit consensus. Het draagt ook bij aan betrokken­heid en gehecht­heid met deze gemeente.

Van belang is wel dat gekeken wordt welke poppetjes passend zijn voor de ver­schillende porte­feuilles. En dus niet dat er porte­feuilles worden ver­deeld over een groep aan poppetjes. Dat is een wezen­lijk verschil.

Vertrouwen herstellen

Kortom, zowel op inhoud als op bemensing pleiten we voor een aanpak van brede samen­werking en consensus. Met inacht­neming van de verkiezings­uitslag denken we dat dit de beste wijze is voor het besturen van deze gemeente. Lokaal Realisme wil con­struc­tief bijdragen aan een stabiel bestuur van deze gemeente en mee­werken om het ver­trouwen van onze inwoners in de politiek en deze gemeente te her­stellen.

Lokaal Realisme pleit voor een brede samenwerking. De gemeenteraad heeft nu één taak: komen tot een stabiel bestuur.

afbeelding

Eerlijke en dienstbare gemeente

Meer dienstbaarheid vanuit de gemeente. Afspraken nakomen. De gemeente moet doen wat ze belooft. Lees verder
afbeelding

Betere gemeentelijke dienstverlening

Op zaterdag 25 maart 2023 gaan onze raadsleden en wethouder in gesprek over het thema "dienstbaarheid". Alle leden en sympathisanten van Lokaal Realisme zijn welkom om daarover mee te denken. Lees verder
afbeelding

Stapeling van maatschappelijke opgaven

De gemeente zoekt een plek voor een azc. Lokaal Realisme stelt vragen hoe Bergen op Zoom dat gaat bolwerken, bovenop alle andere maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Is er voldoende begeleidingscapaciteit om dat allemaal goed te kunnen doen? Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!