afbeelding afbeelding

Energietoeslag voor AOW-gerechtigden

02-03-2022 | Antoinette Harteveld
De rijksoverheid stelt geld beschik­baar om energie­armoede tegen te gaan. Mensen met AOW moeten daar­voor zelf een aan­vraag doen bij de gemeente. Antoinette Harteveld vraagt het college om hierover pro­actief te com­muni­ce­ren, zo­dat mensen dit niet mis­lopen uit on­bekend­heid met deze rege­ling.

Brief

Aan het College van B & W
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Halsteren, 2 maart 2022
Betreft: Energietoeslag voor AOW-gerechtigden

Geacht College,

De energieprijzen zijn de af­gelopen maanden flink gestegen. Het zal u on­ge­twijfeld be­kend zijn. Het heeft ertoe geleid dat het kabinet samen met gemeenten komt met een een­malige, gene­rieke tegemoet­koming voor huis­houdens met een lager in­komen. Op deze manier tracht men energie­armoede tegen te gaan.

Het gaat om een bedrag van circa 200 euro per huis­houden. Mensen in de bij­stand ont­vangen het bedrag auto­matisch, maar andere groepen zoals AOW-ge­rechtig­den zonder aan­vullend pen­sioen en ook IOW-ge­rechtig­den en zelf­standigen met een laag in­komen dienen zich te mel­den bij de ge­meen­te.

Lokaal Realisme vindt het van groot be­lang dat deze groepen daad­werkelijk ge­bruik maken van deze rijks­maatregel. Hoewel de 200 euro wel­licht een drup­pel op een gloei­en­de plaat is, helpt het toch iets en het zou on­juist zijn wanneer zij door on­bekend­heid met de regeling of uit terug­houdend­heid deze com­pen­sa­tie zouden mis­lopen.

Vragen

Conform artikel 36 van het reglement van orde stellen we u de volgende vragen:

  1. Op welke wijze draagt de gemeente bij aan maximale bekend­heid van deze compensatie­maatregelen, zodat AOW-ge­rechtig­den zonder aan­vullend pensioen en andere groepen daad­werke­lijk ge­bruik maken van deze rege­ling?
  2. Ziet u - binnen de wet­te­lijke kaders - mogelijk­heden om vanuit de systemen en ge­gevens van de gemeente en de ISD, de doel­groep rechtstreeks te in­for­meren?

Met vriendelijke groet,

Joost Pals
Raadslid

Antoinette Harteveld
Burgerlid

Lokaal Realisme wil dat de gemeente AOW-ers proactief informeert over de extra energietoeslag, zodat zij deze compensatie niet kunnen mislopen.

afbeelding

De zorg voor elkaar

Degelijke sociale voorzieningen, waar je een beroep op kunt doen wanneer dat nodig is. Lees verder
afbeelding

Eerst aanpak jarenlange overlast omgeving Plein 13

Lokaal Realisme is kritisch op de plannen voor een azc. We zijn niet op voorhand tegen, maar betwijfelen of de gemeente wel in staat is om dat goed uit te kunnen voeren. Al jaren is er in de buurt veel overlast door de opvang van daklozen en drugsverslaafden. We willen dat dáár eerst een oplossing voor komt. Lees verder
afbeelding

Beëdiging burgerlid Daniël Rothuizen

In de raadsvergadering van 1 juni 2023 is Daniël Rothuizen beëdigd als burgerlid. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!