afbeelding afbeelding

Evaluatie werking NL-Alert

14-02-2022 | Maarten van 't Hof
Na de hectiek van de grote brand aan de Lieve­vrouwe­straat is het ver­standig om de werking van NL-Alert te eva­lueren. Van ver­schil­len­de in­woners kregen we bericht dat de ene per­soon wel en de andere geen NL-Alert bericht had ont­vangen. Maarten van 't Hof en Conny Steketee houden vinger aan de pols.

Brief

Aan het College van B & W
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Bergen op Zoom, 14 februari 2022

Betreft: Evaluatie NL-Alert

Geacht College,

Nu de eerste schrik van de grote brand aan de Lieve­vrouwe­straat op 26 januari mogelijk is gezakt, maar het leed voor de ge­trof­fenen overigens nog lang niet weg is, komt ons inziens toch de tijd dat wij kunnen eva­lueren.

Bewondering voor hulpdiensten

Lokaal Realisme heeft grote be­won­de­ring voor de inzet van alle hulp­diensten bij deze voor de bewoners en onze stad ver­schrik­ke­lijke brand. Onze waardering hebben wij inmiddels op ver­schil­len­de manieren ook laten weten.

Bij deze brand kwam veel rook vrij. Deze rook dreef vooral in noorde­lijke richting. Terecht dat er door de brand­weer be­sloten is om het NL-Alert systeem in te zetten. NL-Alert is een be­langrijk systeem voor het waars­chuwen van inwoners bij een nood­situatie. Dat betekent dat hoge eisen horen te gelden ten aan­zien van de werking van dit systeem. Het maakt gebruik van de mobiele providers, zodat smartphones - die zich in de om­geving van be­paal­de zend­masten bevinden - een waarschuwing krijgen.

NL-Alert: soms wel, soms niet

Wij hebben uit eigen ob­ser­va­ties en via ons net­werk te horen gekregen dat hier toch wel wat vragen over zijn. Zo zijn mensen uit hetzelfde gezin en op dezelfde locatie niet op dezelfde wijze ge­alarmeerd. Ook binnen wijken krijgen wij bericht dat lang niet iedereen een derge­lijke melding heeft gehad.

Nu zijn er verschillende redenen voor te be­denken, maar wij dringen aan op een eva­luatie en een duiding van de oor­zaken hiervan. Immers meldingen die op de­zelf­de locatie bij de ene persoon wel en bij de andere persoon niet binnen komen, kunnen ver­warring ver­oor­zaken en ook de effectiviteit van de waar­schuwing onder­mijnen. Hetzelfde is te stel­len als dit in dezelfde straat zou ge­beuren.

Vragen

Naar aanleiding van deze obser­vaties stellen wij u, conform artikel 36 van het reglement van orde, de volgende vragen:

  • Op welke wijze is het gebied bepaald waar het alert naar is uitgezonden?
  • Is dit in overleg met de veiligheids­staf van de gemeente bepaald - in het bijzonder de Officier van Dienst bevolkings­zaken - en was deze ook ingezet bij dit incident?
  • Bent u bereid om een evaluatie van het gebruik, het bereikte gebied en de effectieve aflevering van het bericht uit te voeren en daarover de raad nader te infor­meren?

Wij zien uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Maarten van ’t Hof
Raadslid

Conny Steketee
Burgerlid

Lokaal Realisme doet navraag over het functioneren van NL-Alert bij de brand aan de Lieve­vrouwe­straat. Waarom kreeg de een wel een melding en de ander niet?

afbeelding

Schoon en veilig

Aanpakken van de verrommeling in de straten en de natuur. Overlastgevers volgen tot ze hun gedrag verbeteren. Lees verder
afbeelding

Meer preventie in sociaal domein

Ons raadslid Antoinette Harteveld bepleit een meer preventieve aanpak in het sociaal domein. Dat kan armoede en allerlei verdere sociale problematiek voorkomen. Preventie kan ook dure zorgtrajecten voorkomen. Lees verder
afbeelding

Column: ruimtelijke plannen

In deze column gaat onze wethouder Joost Pals in op ruimtelijke ordening. Heldere communicatie is van groot belang bij ruimtelijke initiatieven. Op een manier waarbij je zo goed mogelijk recht kunt doen aan uiteenlopende belangen. Daar is nog wel ruimte voor verbetering. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!