afbeelding afbeelding

Gemeente blijft onduidelijk over kwestie met terrassen

03-02-2022 | Joost Pals
Eerder al stelden we vragen over het zwal­ken van de ge­meen­te over toe­stem­ming voor een ter­ras. De ant­woor­den van het college van B&W zijn ont­wijkend. Men ver­dedigt de foute gang van zaken. Joost Pals en Julien Voets stellen ver­volg­vragen. Alleen wan­neer de ge­meen­te fouten gaat er­ken­nen, kan er ge­komen wor­den tot ver­betering van de dienst­verlening.

Brief

Aan het College van B & W
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Halsteren, 3 februari 2022

Betreft: geef gewoon behoorlijke antwoorden op vragen over terras

Geacht College,

Uw reactie op onze brief van 20 januari 2022 met als onderwerp "beginselen van (on)behoorlijk bestuur" heeft ons ver­baasd. We stelden u vragen over de gang van zaken bij het verlenen van toestemming om een terras te egaliseren. Door de gemeente werd eerst toe­stemming ver­leend, maar later moest alsnog een ver­gunning worden aan­gevraagd.

College ontwijkt gestelde vragen

De verbazing begint al met de on­juiste adressering en aanhef van uw brief U22-000802. Belang­rijker is de inhoud. In de media stelde de woord­voerder van de gemeente dat deze kwestie "niet de schoon­heids­prijs" verdient. Volgens ons is dit rond­uit foutief verlopen. In uw reactie ontwijkt u de vraag hierover. We vragen om een deugdelijke be­antwoor­ding op vraag 2, inclusief de subvraag ("zo ja" of "zo nee").

Alsof er uitstekend is gehandeld

Verder vroegen we u om de gang van zaken langs de lat van de algemene begin­selen van behoor­lijk bestuur te leggen, vraag 3 a t/m f. U ont­wijkt de vragen geheel. Sterker, in uw be­antwoording doet u voorkomen alsof hier uitstekend zou zijn ge­handeld. Het antwoord komt nogal arrogant over, namelijk die van een gemeente die meent nooit fouten te maken.

Zoals vaker gezegd verlangt Lokaal Realisme geen fout­loze gemeente. Waar gehakt wordt vallen spaan­ders. Iedereen doet weleens domme dingen. Maar volgens ons is het essentieel voor een beter functioneren van de gemeente Bergen op Zoom dat fouten worden erkend. Dat is stap één om te komen tot ver­betering.

Weinig empathie

Het antwoord "De genoemde toe­stem­mingen als ook het verlenen van de ver­gunning zijn vol­ledig met elkaar in lijn" is niet pas­send bij deze situatie waar een onder­nemer de dupe is van een gemeen­te­lijke fout. Er spreekt ook weinig empathie uit ten aanzien van impact hiervan voor de onder­nemer.

Vervolgens schuift u in uw brief ons een ken­ne­lijke sug­ges­tie in de schoenen, terwijl juist de woord­voerder van de gemeente voor on­duidelijk­heid zorgde met de uit­spraak "een soort van inter­ventie van de burge­meester", zonder nadere toe­lichting. Dergelijke woord­voering be­schouwen we als schadelijk voor zowel de gemeente als de burge­meester. Het ant­woord dat u geeft op vraag 6 is in het geheel geen ant­woord op de ge­stel­de vraag waarom er is ge­kozen voor een halve toe­lichting.

Vragen

Conform artikel 36 van het reglement van orde stellen we u de volgende vragen:

  • We vragen om de vragen 2, inclusief de subvraag, 3 a t/m f en 6 van onze brief van 20 januari 2022 alsnog te be­ant­woorden.
  • We vragen u om te reflecteren op de be­ant­woording in U22-000802.

Met vriendelijke groet,

Joost Pals
Raadslid

Julien Voets
Steunfractielid

afbeelding

Eerlijke en dienstbare gemeente

Meer dienstbaarheid vanuit de gemeente. Afspraken nakomen. De gemeente moet doen wat ze belooft. Lees verder
afbeelding

Betere gemeentelijke dienstverlening

Op zaterdag 25 maart 2023 gaan onze raadsleden en wethouder in gesprek over het thema "dienstbaarheid". Alle leden en sympathisanten van Lokaal Realisme zijn welkom om daarover mee te denken. Lees verder
afbeelding

Stapeling van maatschappelijke opgaven

De gemeente zoekt een plek voor een azc. Lokaal Realisme stelt vragen hoe Bergen op Zoom dat gaat bolwerken, bovenop alle andere maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Is er voldoende begeleidingscapaciteit om dat allemaal goed te kunnen doen? Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!