afbeelding afbeelding

Gemeente zwalkt met toestemming over terras

20-01-2022 | Julien Voets
Afgelopen week verdiepte Julien Voets zich in bizarre behandeling van Café de Kaai door de ge­meente. Samen met raadslid Joost Pals schreef hij een brief aan het college om op­heldering te krijgen waarom de gemeente eerst toestemming gaf, die introk, daarna weer toe­stemming gaf en uiteindelijk "adviseerde" om niet aan de slag te gaan. Onvoorstelbaar. Dat moet anders.

De gemeente heeft zich volgens het bestuursrecht te houden aan de "algemene beginselen van be­hoor­lijk bestuur". In deze kwestie zijn minstens 5 van die beginselen geschonden. Zo ga je niet met mensen om. Zelfs excuses zijn door de gemeente nog niet aangeboden en actieve com­municatie blijft eveneens uit.


Brief

Aan het College van B & W
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Halsteren, 20 januari 2022

Betreft: beginselen van (on)behoorlijk bestuur

Geacht College,

Recentelijk vernamen we via Streekomroep Zuid­west over het zoveelste schrijnende geschil tussen de gemeente en een ondernemer. Binnen het geschil blijkt dat de gemeente meermaals via schrift en woord toestemming heeft verleend aan café De Kaai voor het egaliseren van haar terras.

"Interventie van de burgemeester"

Desalniettemin komt de gemeente terug op haar eerdere besluiten. Recent zelfs door op het allerlaatste moment telefonisch aan te geven dat de eigenaar beter niet aan de slag kan gaan vanwege "een soort interventie van de burge­meester".

Deze vorm van toestemming verlenen en de aan­pak die vervolgens gehanteerd wordt, is wat ons betreft een brevet van onvermogen.

Onzorgvuldig

Ondernemers zijn hier serieus de dupe van. Deze aanpak staat haaks op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dit zijn spelregels vanuit het bestuursrecht waaraan de overheid geacht wordt zich te houden.

We zien in deze casus minstens vijf beginselen door de gemeente Bergen op Zoom geschonden worden: 1. het zorgvuldigheidheids­beginsel, 2. het vertrouwens­beginsel, 3. het rechts­zekerheids­beginsel, 4. het motiverings­beginsel en 5. het beginsel van "fair play".

Toch steekt de gemeente niet de hand in eigen boezem. Het vertrouwen van ondernemers en inwoners in deze gemeente loopt opnieuw een aanzienlijke deuk op. Dat kan de organisatie als geheel aangerekend worden en uw college draagt hiervoor de formele verantwoordelijkheid.

Communicatie ontbreekt

We begrijpen bovendien niet dat u naar aan­leiding van deze situatie, waarover Zuid­west verslag doet en waarmee het een publiek onderwerp is geworden, niet proactief com­mu­ni­ceert. Het slechts onderkennen, door een woordvoerder, dat deze gang van zaken geen schoonheids­prijs verdient schiet volstrekt tekort.

Vragen

Conform artikel 36 van het reglement van orde stellen wij u de volgende vragen:

 1. In de eerste plaats vragen we u hoe uw college in algemene zin aankijkt tegen de behandeling van ondernemers door de gemeente. We stel­len deze vraag met de impact van de beperkende corona­regels voor de midden­stand en voor de horeca als context. Onder­nemers proberen met al hun mogelijkheden het hoofd boven het water te houden. Zij hebben te maken met het deels of geheel wegvallen van hun inkomsten en worden tegen­gewerkt door een gemeente die zich niet houdt aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Een gemeente die zich - in tegen­stelling tot onder­nemers - géén zorgen hoeft te maken over omzet of inkomsten.
 2. Erkent uw college dat de wijze waarop de toestemming is gegeven en daarna "een soort van" is aangehouden er niet een is die slechts "niet de schoonheids­prijs verdient", maar dat dit ronduit foutief is verlopen? Zo ja: bent u als college bereid om persoonlijk de verstand­houding pro­actief te herstellen met de eigenaren van café De Kaai? Zo nee: beseft het college dat deze procedure voor de vergunning­aanvraag géén beste indruk maakt richting onder­nemers die momenteel flink gebukt staan onder beperkende coronaregels?
 3. In het artikel wordt beschreven dat er twee keer toe­stemming is gegeven, maar daarna op het laatste moment toch is geadviseerd om (nog) geen uit­voering te geven aan de ega­li­se­ring. Een aan­een­schakeling van ge­zwalk: wel - niet.
  1. Vindt u het geven van toe­stemming, het intrekken, het op­nieuw geven van toe­stemming en het daarna via telefonisch contact van twee ambtenaren "adviseren" om niet aan de slag te gaan een zorg­vuldige wijze van besluit­vorming?
  2. Vindt u bovengenoemd zwalken een goede invulling van het vertrouwens­beginsel, waarbij op een professionele manier is omgegaan met het gewekte ver­trouwen?
  3. Zijn de toezeggingen gedaan door daartoe bevoegde personen? Als dit niet het geval is, waarom is dit dan toch gebeurd, zijn deze personen hierop aan­gesproken en wat onder­neemt uw college om herhaling ervan te voor­komen?
  4. Vindt u dat hier een goede invulling is gegeven aan het rechtszekerheids­beginsel, waarbij van de overheid consequent handelen mag worden verwacht?
  5. Vindt u dat hier een goede invulling is gegeven aan het motiverings­beginsel, waarbij van de overheid een begrijpelijke, deugdelijke en volledige motivering van besluiten mag worden verwacht?
  6. Vindt u dat hier een goede invulling is gegeven aan het beginsel van "fair play", waarbij besluiten niet onnodig worden uitgesteld, bemoeilijkt of gefrustreerd?
 4. Realiseert u zich dat een inwoner of onder­nemer in een situatie als deze af­hankelijk is van deze gemeente en een benodigd besluit niet elders kan verkrijgen? Met andere woorden, realiseert u zich de monopolie­positie van de gemeente en de extra ver­ant­woor­delijk­heid die dat met zich mee­brengt?
 5. In het artikel wordt een woordvoerder van de gemeente geciteerd met de uitspraak "een soort van inter­ventie van de burge­meester", zonder nadere toe­lichting.
  1. Hoe verhoudt zich normaliter de rol van de burgemeester in een verleende ge­meen­te­lijke toe­stemming richting een onder­nemer?
  2. Kunt u een gedetailleerde weergave geven van aanknopings­punten / signalen die een rol van de burge­meester recht­vaardigen op het allerlaatste moment, dus wanneer een verleende toe­stemming voor een ingediend plan al is ver­werkt en ge­communiceerd door de gemeente? Zowel in algemene zin als in deze casus.
 6. De uitspraak "een soort van inter­ventie van de burgemeester" wordt als citaat vermeld. Die vorm heeft betekenis; journalisten zijn uiterst zorgvuldig als dat op die wijze wordt op­getekend.
 7. Waarom is er gekozen voor een halve toe­lichting, waarbij wél wordt ver­wezen naar (handelen van) de burgemeester, zonder een inhoudelijke duiding? Een dergelijke toe­lichting roept meer vragen op dan dat het antwoorden geeft. Het leidt tot speculatie en is daarmee ook schadelijk (of kan dat zijn) voor het imago van de burgemeester. Het bezorgt ons twijfels over de professionaliteit van de woord­voering vanuit de gemeente.
 8. Kan uw college cijfers verstrekken over geschillen tussen gemeente en inwoners en ondernemers die eerder belandden bij de Nationale Ombudsman? In aanvulling hierop: in hoeveel gevallen oordeelde de Nationale Ombudsman dat de gemeente gelijk had en anderzijds dat inwoners en ondernemers gelijk hadden?
 9. Is uw college bereid om de dienstbaarheid vanuit de gemeente actief te verbeteren naar aanleiding van voorbeelden van geschillen? Kunt u daarbij uitleggen op welke wijze u dat concreet wil oppakken en meegeven aan het volgende college?

Met vriendelijke groet,

Joost Pals
Lijsttrekker

Julien Voets
Steunfractielid

Lokaal Realisme vindt dat de gemeente zorgvuldig moet omgaan met inwoners en ondernemers. En als er een fout wordt gemaakt, moet die ruiterlijk worden toegegeven - én hersteld.

afbeelding

Eerlijke en dienstbare gemeente

Meer dienstbaarheid vanuit de gemeente. Afspraken nakomen. De gemeente moet doen wat ze belooft. Lees verder
afbeelding

Eerst aanpak jarenlange overlast omgeving Plein 13

Lokaal Realisme is kritisch op de plannen voor een azc. We zijn niet op voorhand tegen, maar betwijfelen of de gemeente wel in staat is om dat goed uit te kunnen voeren. Al jaren is er in de buurt veel overlast door de opvang van daklozen en drugsverslaafden. We willen dat dáár eerst een oplossing voor komt. Lees verder
afbeelding

Beëdiging burgerlid Daniël Rothuizen

In de raadsvergadering van 1 juni 2023 is Daniël Rothuizen beëdigd als burgerlid. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!