afbeelding afbeelding

Goed omgaan met zonnepanelen

26-01-2022 | Conny Steketee
Zonnepanelen op de daken helpen mee aan de ver­duur­zaming van de energie­voorziening. Maar hoe ga je daar­mee om binnen het be­schermd stads­gezicht? Conny Steketee sprak erover in de raads­commissie Ruimte.

Motie zonnepanelen

In de raadscommissie Ruimte ging het op 25 januari 2022 onder andere over een motie om zonnepanelen binnen het beschermd stads­gezicht toe te staan. De motie wordt ingediend door Lijst Linssen, VVD en GBWP.

Lokaal Realisme vindt het verstandig om dat be­leid te moderniseren. Maar wel op een zorg­vuldige manier. Paniekvoetbal met een motie kan ook tot onwenselijke situaties leiden voor de historische binnen­stad.


Betoog

Ik denk dat iedereen er inmiddels wel van over­tuigd is van nut en nood­zaak van de ver­duur­zaming van de energie­voorziening. Zonnepanelen op de daken van woningen en bedrijfsgebouwen vormen een belangrijke oplossing. Het is ook een betere oplossing dan wind­molens en zonne­parken, omdat zonne­panelen op dak niet leiden tot horizon­vervuiling.

Toch zien we ook hier dilemma’s bestaan. Zoals in de situatie die door de indieners van de motie wordt aangehaald. Een woning aan de William­straat, gelegen in het beschermd stads­gezicht.

Beleid van de gemeenteraad zelf

De Nota Ruimtelijke Kwaliteit laat daar zonne­panelen die zichtbaar zijn vanaf open­baar toe­gankelijk gebied niet toe. De gemeenteraad heeft deze Nota in 2019 unaniem vast­gesteld. Begin 2021 is de Nota nog geëvalueerd.

Lokaal Realisme staat voor recht­vaardig­heid. We vinden het dan ook oneerlijk dat door sommigen de sfeer wordt gewekt, alsof het college te verwijten valt dat het onnodig "star" zou hebben gehandeld. Onze fractie schuwt niet om kritiek te uiten op het college als dat op z’n plaats is, maar in dit geval is het toch écht het beleid dat door de gemeenteraad zelf is vastgesteld. En dáár geeft het college uitvoering aan.

Bijdrage aan de verduurzaming

Natuurlijk hebben we begrip voor de bewoner aan de Williamstraat. Hij dacht goed te doen door zonnepanelen aan te leggen. En daarmee een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de energievoorziening. Maar hij erkent zelf ook wel dat hij niet handig is geweest door niet con­tro­leren of dat wel mocht.

Er vallen zo’n 3000 woningen in het beschermd stadsgezicht. Voor ons is een belangrijke over­weging wat de consequenties zijn als de motie wordt aangenomen. Leidt dat dan tot precedent­werking? Kun je dan bijvoorbeeld straks in een straat als de Lievevrouwen­straat ook zonne­panelen aan de voorzijde van het pand aan­leggen?

Consequenties van de motie?

Het klinkt sympathiek om hier pragmatisch mee om te gaan, maar wát roep je over jezelf af? Dat willen we goed inzichtelijk hebben. Daarnaast dringt Lokaal Realisme aan op een spoedige herziening van de Nota naar aanleiding van de evaluatie van een jaar geleden. Daar spreken we het college wél op aan, want aan zo’n herziening is duidelijk behoefte. Niet alleen in deze ene casus, maar ook in algemene zin.

Kortom, wat zijn de mogelijk­heden en on­mogelijk­heden in deze specifieke kwestie, maar met nog meer nadruk, wát valt er te verwachten ten aan­zien van het actualiseren van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit?

Lokaal Realisme is voorstander van zonne­panelen op de daken. Met sym­pa­thie voor mensen die hun steentje bij­dragen aan ver­duur­zaming. Maar we moeten ook voor­komen dat we on­bedoel­de en on­wenselijke situaties over ons­zelf afroepen.

afbeelding

Schoon en veilig

Aanpakken van de verrommeling in de straten en de natuur. Overlastgevers volgen tot ze hun gedrag verbeteren. Lees verder
afbeelding

Meer preventie in sociaal domein

Ons raadslid Antoinette Harteveld bepleit een meer preventieve aanpak in het sociaal domein. Dat kan armoede en allerlei verdere sociale problematiek voorkomen. Preventie kan ook dure zorgtrajecten voorkomen. Lees verder
afbeelding

Column: ruimtelijke plannen

In deze column gaat onze wethouder Joost Pals in op ruimtelijke ordening. Heldere communicatie is van groot belang bij ruimtelijke initiatieven. Op een manier waarbij je zo goed mogelijk recht kunt doen aan uiteenlopende belangen. Daar is nog wel ruimte voor verbetering. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!