afbeelding afbeelding

Het belang van verenigingen

Lokaal Realisme vindt verenigingen belangrijk voor de samenleving. Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat kennen een rijk verenigingsleven. Op het vlak van cultuur, sport, welzijn en zorg zijn vele vrijwilligers aan de slag met allerlei activiteiten en evenementen. Dat is van grote waarde voor de leefbaarheid van onze gemeenschap.

Lokaal Realisme vindt dat de gemeente verenigingen en vrijwilligers optimaal moet ondersteunen. Bijvoorbeeld door een eerlijke verdeling van subsidies en accommodaties, maar ook door een dienstbare ondersteuning bij de aanvraag van vergunningen.

afbeelding

Verkiezingsprogramma

Lokaal Realisme wil orde op zaken stel­len. In ons verkiezings­programma kunt u lezen hoe we dat gaan doen. Lees verder
afbeelding

Team Lokaal Realisme

Lokaal Realisme is een snel groei­en­de be­we­ging van in­woners uit Bergen op Zoom, Halsteren en Lepel­straat die orde op zaken wil­len stel­len, zodat Bergen op Zoom weer een mooie toe­komst gaat heb­ben. Lees verder

Nieuws over dit onderwerp

afbeeldingafbeelding

Boekhoudkundige truc met sportbudget

11 maart - Het college wil nog steeds buiten­propor­tio­neel bezuinigen op de sport­accom­mo­da­ties, terwijl de wet­houders het gemeente­lijk sportbeleid ont­zien. Dat is de om­gekeer­de wereld. Lokaal Realisme wil bij sport juist priori­teit geven aan de voor­zieningen voor de verenig­ingen. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Visie op kunst en cultuur

17 februari - Cultuur is een veel­zijdig onder­werp. Maarten van 't Hof be­schrijft hoe kunst en cul­tuur ons leven ver­rijken. Soms zon­der dat we ons daar­van be­wust zijn. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Coronasteun voor cultuur hoort te gaan naar culturele sector

18 december - De gemeente ontvangt rijks­compensatie die is bedoeld voor de culturele sector. Lokaal Realisme vindt dat dit daad­werkelijk ten goede hoort te komen aan de culturele verenigingen en ook zzp-ers. Helaas steun­de een meer­der­heid van de gemeente­raad de plannen van het college, die dat ver­hinderen. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Column: een onbetrouwbare begroting

13 november - De woorden en de cijfers van de be­groting moeten op elkaar aan­sluiten. Anders heb je geen deugdelijke be­groting. Het college kon een verschil van 1,8 miljoen euro voor sport­voorzieningen niet verklaren. On­bestaan­baar. Raadslid Joost Pals be­schrijft de gang van zaken in deze column. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Bezuinigingen op sportclubs gaan te ver

8 november - De gemeente wil 2,5 miljoen euro bezuinigen op sport­accommodaties. Dat gaat Lokaal Realisme veel te ver. We komen in de raads­vergadering met een alter­natief plan om kritisch te kijken naar de Fit­fabriek en ambtenaren die zich bezig­houden met sport­beleid. Zo kunnen we de sport­clubs ont­zien. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Column: het verhaal achter de cijfers

29 oktober - Sport, cultuur en veilig­heid. Aan de hand van de cijfers in de be­groting ont­leedt raadslid Joost Pals wat er op die onder­werpen in de komende jaren staat te ge­beuren. Achter de cijfers gaan ver­halen schuil die flinke impact op de samen­leving zullen hebben. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Column: hoe nu verder?

2 oktober - Het college had geen spijt over het inpikken van de coronasteun, maar slechts over "de beeldvorming". Vier partijen deden een misplaatst beroep op "de bestuur­baar­heid" van Bergen op Zoom. In deze column gaat raadslid Joost Pals in op wat er is er gebeurd en hoe het nu verder moet. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Column: gemeente geeft coronasteun aan zichzelf

25 september - Het college besteedt coronasteun aan de salarissen van interim-directeuren en managers. De gemeenteraad en de samenleving zijn woest. In een uitgebreide column zet raadslid Joost Pals de situatie uiteen. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Gemeente pikt geld dat bedoeld is voor corona compensatie

24 september - De overheid gaf Bergen op Zoom 1,4 miljoen euro om nood­lijdende verenig­ingen, stichtingen en onder­nemers in de cultuursector te steunen. Om de gevolgen van de corona­maatregelen te verlichten. Maar wat doet de gemeente? Het merendeel is uitgegeven aan salarissen voor interim-directeuren en managers van de gemeente zelf. Lokaal Realisme is furieus. Het college zal zich in de raadsvergadering moeten ver­ant­woorden. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Lokaal Realisme steunt positie vrijwillige brandweer

24 juni - Regelgeving dreigt een tweedeling te veroorzaken tussen de vrijwillige en beroeps brand­weerlieden. Raadslid Maarten van 't Hof, tevens oud vrijwillig brandweer­man, wil via de Veiligheids­regio stelling nemen om deze twee­deling te voor­komen. Onze motie werd unaniem ondersteund. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Positieve wending ondernemersfonds

21 mei - Lokaal Realisme heeft met succes het initiatief genomen om een brug te bouwen tussen gemeente­bestuur en binnenstad ondernemers. Gisteren spraken zij samen over de oplossingen. Daarmee is de kans ontstaan om het ondernemersfonds voor de binnenstad weer vlot te trekken. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Kansen voor de kermis(stad)

13 mei - Lokaal Realisme ziet een kans om in onze kermis­geschiedenis een nieuw hoofdstuk te beginnen. De professionaliteit waarmee Frank Vale en zijn team de zaken voorbereiden, zijn een voorbeeld voor de heropening van de kermissen in heel het land. Fractievoorzitter Rian Govers dringt aan op medewerking vanuit de gemeente. Lees verder