afbeelding afbeelding

Maak van het Suikerlab geen bodemloze put

04-01-2022 | Julien Voets
In 2018 kocht de gemeente het voormalige Suiker­lab voor 2,2 miljoen euro. In beperkte mate zijn de doelstellingen gerealiseerd. Maar nu overweegt het college om het pand op­nieuw te gaan ver­bouwen, onder het mom van ver­duur­zaming. Julien Voets en Joost Pals herinneren het college van B&W aan de af­spraak: ver­koop binnen een termijn van vijf jaar.

Brief

Aan het College van B & W
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Halsteren, 4 januari 2022

Betreft: Maak van het Suikerlab geen bodemloze put

Geacht College,

In 2018 kocht de gemeente het voormalige Suikerlab voor 2,2 miljoen euro aan, om daarmee de agrofood­sector te willen stimuleren. Het toenmalige college beschouwde dit als een strategische aankoop.

De locatie is nu 3,5 jaar in bezit van de gemeente en bepaald niet alle voornemens en doel­stellingen zijn behaald. Zo zou het de HAS met hbo-onderwijs naar Bergen op Zoom halen en de ruimtes in het gebouw waren uitsluitend bestemd voor agrofood­bedrijven. Bovendien zou de strategische aankoop na vijf jaar weer van de hand gaan, zo werd toen gesteld.

Focus op agrofood

Lokaal Realisme krijgt de indruk dat de gemeente met Delta Agrifood Business (DAB-lab) zich via het platform Easyspaces opstelt als verhuur­makelaar voor álle sectoren, waar­schijn­lijk om extra inkomsten te genereren. Maar daarmee dus niet de beoogde focus op agro­food. Wat ons betreft is de tijd rijp dat de gemeente deze niet-wettelijke taak afstoot.

We zien in dat er in zekere mate sprake is geweest van de beoogde stimulering van de agrofood­sector. Een deel van de doel­stellingen is daarmee gerealiseerd. Maar het voor­nemen van het college om de locatie te willen verduurzamen en voorlopig niet te verkopen vindt Lokaal Realisme niet stroken met de voor­waarden zoals die toentertijd door de raad zijn goedgekeurd. Het initiatief was gericht op een impuls voor agrofood, niet op het lang­durig eigendom van een bedrijfs­pand.

Extra kosten met "verduurzaming"

We zien de voorgenomen verduurzaming als een onnodige en ongewenste uitgave, omdat met de benodigde investeringen een jarenlange af­schrijving gepaard gaat, die bij een verkoop niet terugverdiend zal worden. Het past bovendien niet in de lijn van het Focus­akkoord, waarin het college de opdracht heeft gekregen terug­houdend om te gaan met bestedingen. Daar­naast is de agrofood­sector financieel krachtig genoeg om de kar zelf te trekken. Die kan dat ook altijd veel goed­koper en beter dan een gemeente dat kan doen.

Lokaal Realisme wil het college graag herinneren aan de afspraken die we eerder met het Focus­akkoord vast­legden, maar ook aan de aankoop­voorwaarden vanuit de raad inzake het Suikerlab.

Afspraak: binnen vijf jaar verkopen

Verduurzaming in beheer bij de gemeente en - als gevolg daarvan - uitstel van de verkoop van deze locatie zijn voor onze partij niet bespreekbaar. Het huidige college heeft géén toestemming van de gemeente­raad om deze plannen in gang te zetten. Daarom bij deze ons dringende verzoek: ga niet verder zwalken met de oorspronkelijke doel­stellingen, maar zet het voor­malig Suikerlab in de etalage voor markt­partijen in de agrofood­sector, zoals is af­gesproken.

Vragen

Naar aanleiding van de plannen voor een verduurzamings­initiatief vanuit het college stellen wij u conform artikel 36 van het reglement van orde, de volgende vragen:

  1. Is het college zich bewust van het feit dat een door de gemeente bekostigde verduur­zaming van het Suikerlab in strijd is met het Focus­akkoord? Hierin staat expliciet de opdracht om uitgaven te beperken tot de kerntaken.
  2. Hoe rijmt het college de verduurzamings­plannen met het in het Focus­akkoord expliciet gestelde streven naar verantwoordelijk financieel beleid, alsmede de voor­waarde vanuit de raad om het voormalig suikerlab na vijf jaar van de hand te doen? We ontvangen hierop graag een concrete motivering.
  3. Kan het college cijfers verstrekken aangaande inkomsten en kosten vanaf het moment van aankoop van het voormalig Suikerlab, met daarin opgenomen de cijfers die behoren bij de constructies met Delta Agrifood Business en het platform Easyspaces? Aanvullend hierop: Lokaal Realisme wil graag een over­zicht in kunnen zien van de beschikbare verhuur­ruimtes en het aantal bedrijven dat een huur­contract afsloot met DAB.
  4. Is het college bereid om de verduurzamings­plannen te schrappen, zodat het voor­malig Suikerlab nog dit jaar in de etalage kan, con­form de afspraken met de raad? We ont­vangen ook hierop graag een concrete toe­lichting.

Met vriendelijke groet,

Joost Pals
Lijsttrekker

Julien Voets
Steunfractielid

Lokaal Realisme wil het college houden aan de gemaakte afspraak: verkoop binnen vijf jaar. We willen voorkomen dat het Suikerlab een bodemloze put wordt, waar telkens extra geld naartoe moet.

afbeelding

Financiën op orde

Het gemeentelijke huishoudboekje op orde brengen. Minder ambtenaren. Niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Lees verder
afbeelding

Zorgen over PFAS in het Zoommeer

Rijkswaterstaat heeft Sabic eerder opgedragen om maatregelen te nemen om PFAS lozing op Volkerak-Zoommeer en Theodorushaven te voorkomen. Lokaal Realisme houdt vinger aan de pols en vraagt het college naar de actuele stand van zaken. Lees verder
afbeelding

Waarom we tegen 4,5 miljoen voor bouwkoten stemden

Afgelopen donderdag trok een raadsmeerderheid 4,5 miljoen uit voor de bouwkoten. Lokaal Realisme stemde tegen. Natuurlijk gunnen we iedereen een fijne Vastenavend, maar de financiële positie van de gemeente is nog te kwetsbaar. De schuld is omlaag van 250 miljoen naar 180 miljoen. Een flinke verbetering, dat is het zeker, maar we zijn er nog niet. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!