afbeelding afbeelding

Meer bomen in de buurt: 3-30-300

04-10-2022 | Maarten van 't Hof
Een groene leefomgeving draagt bij aan gezondheid en welzijn. Maarten van ‘t Hof vraagt de gemeente om de "3-30-300" regel te gaan toepassen: actief zorgen voor meer bomen en goed onderhouden groen in de buurten en wijken.

Brief

Aan het College van B & W
Postbus 35​
4600 AA Bergen op Zoom

Bergen op Zoom, 3 oktober 2022

Betreft: Groen bij nieuwbouw - de 3-30-300 (vuist)regel

Geacht College,

In onze gemeente zijn op meerdere plaatsen nieuwbouwprojecten in de planning. Wij denken dat we zijn doordrongen van de noodzaak van klimaatadaptatie. Daar wordt bij de (her-)ontwikkeling van gebieden al rekening mee gehouden.

3-30-300 regel

Nationaal en internationaal groeit het inzicht dat voor een groener en gezondere groene leefomgeving, die een bijdrage kan leveren aan klimaat adaptatie en welbevinden van de mens, groen en bomen van essentieel belang zijn. Dit is onder andere uitgewerkt in de 3-30-300 regel. In vele gemeenten in binnen- en buitenland wordt deze regel al toegepast bij stedelijke ontwikkelingen. Onder andere in Zwolle is dit inmiddels als norm opgenomen in het gemeentelijk beleid.

3 bomen

Wat is de 3-30-300 vuistregel. Het eerste deel van deze regel is dat iedereen vanuit huis minstens 3 bomen (van behoorlijke omvang) moet kunnen zien. Verschillende onderzoeken tonen het belang aan van zichtbaar groen voor de mentale gezondheid en welzijn.

30% boomkroonbedekking

Het volgende onderdeel is 30% boomkroonbedekking in elke buurt. Onderzoek toont aan dat er een verband is tussen de boomkroonbedekkingsgraad en bijvoorbeeld de koeling van de omgeving, een beter luchtmilieu, mentale en fysieke gezondheid. Door meer buurten te vergroenen moedigen we bewoners ook aan om meer tijd buiten door te brengen wat op zijn beurt de sociale cohesie bevordert.

Veel ambitieuze (wereld)steden hebben 30% boomkroonpercentage als doel gesteld. Op wijkniveau zou 30% een minimum moeten zijn; waar mogelijk liefst nog een hoger percentage.

300 meter tot groene recreatie

Tenslotte de 300 regel. Dit houdt in dat iedereen woont binnen maximaal 300 meter van een park of groene ruimte waar je kunt recreëren. Veel studies benadrukken het belang van de nabijheid van een gemakkelijke toegang tot hoogwaardige groene ruimte die voor recreatie kunnen worden gebruikt. Als afstand wordt vaak een wandeling van vijf tot tien minuten genoemd. Dit stimuleert het recreatief gebruik van groen en dat heeft op zijn beurt positieve invloed op zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid.

Gemeentelijk bomenbeheer

Voor een deel zien wij deze uitgangspunten al min of meer toegepast worden, bijvoorbeeld bij de vernieuwing van wijken. Echter, is het geen vastgestelde eis aan de ontwikkelingen. Wij zouden dit graag tot gemeentelijk beleid zien worden en dat wij zo andere gemeenten volgen waar men al actief bezig is om deze regels bij hun ontwikkelingen te gaan toepassen.

Hoewel het het makkelijkste is om deze regels toe te passen bij nieuwe ontwikkelingen, lijkt het ons ook belangrijk om ook bij het bomenbeheer in bestaande wijken rekening te houden met deze regels en ernaar te streven om ook daar de 3-30-300 regel zo dicht mogelijk te benaderen.

Vragen

Al met al leidt dit tot de volgende vragen, conform artikel 34 van het reglement van orde:

  1. Is het college bekend met deze internationaal ontwikkelde norm?
  2. Wordt deze norm al actief en bewust gebruikt bij planontwikkeling?
  3. Is het college bereid om bij nieuwe plannen die nu in ontwikkeling zijn deze norm op te nemen bij de afspraken met ontwikkelende partijen en zelf ook zich hieraan te committeren?
  4. Is het college bereid om bij projecten die al in enig stadium van ontwikkeling zijn, te bezien of deze regels kunnen worden toegepast, dan wel zo dicht mogelijk kunnen worden benaderd?
  5. Als gemeente hebben wij een bomen beheerplan. Daarin zijn vele criteria opgenomen met betrekking tot de bomen in onze gemeente om hun waarde vast te stellen. Is in dit plan ook rekening gehouden met het uit de 3-30-300 voortkomende afweging van het belang voor de klimaatadaptatie en deze regels? Zo nee, kan het plan zodanig worden aangepast dat ook de 3-30-300 regel meegenomen wordt in de puntentelling?
  6. Voor zover niet hiervoor al benoemd en mogelijk zien wij graag de 3-30-300 als norm opgenomen op alle andere relevante beleidsvlakken. Wij horen graag van het college of zij daartoe op termijn in staat is.

Met belangstelling zien wij de antwoorden op onze vragen tegemoet.

Met lokale hartelijke groet,

Namens de fractie van Lokaal Realisme,

Maarten van ‘t Hof
Burgerlid

Lokaal Realisme wil meer bomen in de buurt. Goed onderhoud van het groen in de wijken vinden we van groot belang.

afbeelding

Schoon en veilig

Aanpakken van de verrommeling in de straten en de natuur. Overlastgevers volgen tot ze hun gedrag verbeteren. Lees verder
afbeelding

Betere gemeentelijke dienstverlening

Op zaterdag 25 maart 2023 gaan onze raadsleden en wethouder in gesprek over het thema "dienstbaarheid". Alle leden en sympathisanten van Lokaal Realisme zijn welkom om daarover mee te denken. Lees verder
afbeelding

Stapeling van maatschappelijke opgaven

De gemeente zoekt een plek voor een azc. Lokaal Realisme stelt vragen hoe Bergen op Zoom dat gaat bolwerken, bovenop alle andere maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Is er voldoende begeleidingscapaciteit om dat allemaal goed te kunnen doen? Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!