afbeelding afbeelding

Menselijke maat bij de ISD

18-10-2021 | Joost Pals
De aanpak van de ISD vertoont overeenkomsten met de landelijke toeslagen­affaire. Traag en bureau­cratisch reageren. De burger als vijand beschouwen. Duizend-en-een wille­keurige stuk­ken op­vragen. Lokaal Realisme vraagt het college om meer aandacht voor de menselijke maat.

Brief

Aan het College van B & W
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Halsteren, 18 oktober 2021

Betreft: Menselijke maat bij de ISD

Geacht College,

Eerder al heeft onze fractie zorgen geuit over de manier van werken van de ISD. Opnieuw bereiken ons signalen over het ontbreken van de menselijke maat bij de ISD.

Zorgvuldigheid

Voorop­gesteld, het spreekt voor zich dat de besteding van gemeenschaps­geld zorgvuldig dient te gebeuren. Lokaal Realisme onderschrijft daarom ook het belang van een degelijke controle bij de aanvraag en verstrekking van (bijstands) uitkeringen. Wanneer misbruik wordt ge­maakt van deze voorzieningen, dient daar ferm tegen te worden opgetreden.

Toeslagenaffaire

Maar er is ook een andere kant. Het landelijke voor­beeld van de toeslagen­affaire is een evident voor­beeld van een door­geslagen drang tot controle. Mensen die als vijand worden gezien. De menselijke maat die volledig uit het oog verloren is.

Pas na 46 dagen antwoord

Ook lokaal zien we hier voor­beelden van bij de ISD. Zo ontvingen we een voor­beeld dat een gezin op 11 oktober is geïnformeerd dat de uit­kering met terug­werkende kracht vanaf 26 augustus is ingetrokken. Tussen­tijds is er namens het gezin gezocht naar duidelijkheid over de situatie, maar pas na 46 dagen kwam er antwoord vanuit de ISD. In de tussentijd zit het gezin in on­zeker­heid en zonder inkomen.

Uitgooien van een sleepnet

Verder valt ons op dat de ISD een aanpak verkiest die we zouden willen typeren als het uitgooien van een sleep­net. Het spreekt voor zich dat bewijs­stukken als bank­afschriften overlegd dienen te worden. Ook inzicht ten aanzien van eigendommen zoals een auto is volkomen begrijpelijk. Het gaat bij uitkeringen immers om gemeenschapsgeld en dan is het van belang om te toetsen of er daad­werkelijk reden is om aan­spraak te maken op voor­zieningen.

Aantonen dat je geen crypto currency hebt

Maar in de voor­beelden die we hebben ont­vangen gooit de ISD een sleep­net uit waar de redelijkheid volstrekt zoek is. Een ellen­lange waslijst aan stukken die moeten worden overlegd. Tot aan af­schriften over het bezit van obligaties, edelmetalen en crypto currency aan toe. Betrokkenen bezitten die helemaal niet en vragen zich af hoe ze moeten aantonen dat ze iets niét hebben.

Traagheid ISD

Een ander voor­beeld betreft de reactietijd van de ISD zelf. We zien op zich begrijpelijke verzoeken om bank­afschriften te overleggen. Prima. Maar vervolgens is de reactie­tijd van de ISD zélf buiten alle proporties lang, waar­door de periode van de gevraagde bank-afschriften weinig waarde meer heeft. Vervolgens wordt opnieuw en opnieuw door de ISD gevraagd om nieuwe afschriften.

Stukken nogmaals opvragen

Dat is raar. Natuurlijk dient de ontvanger van een uitkering zich te verantwoorden en natuurlijk is het her­toetsen van de situatie begrijpelijk, maar wat we hier zien gebeuren is dat de ISD simpelweg haar werk niet deugdelijk uitvoert en dat falen maskeert door stukken nogmaals en opnieuw op te vragen.

Onder een vergrootglas

We kunnen ons in een specifieke casus ook niet aan de indruk ont­trekken dat de bejegening van de betrokkene door de ISD wordt beïnvloed door een eerdere klacht van betrokkene. De be­trokkene is met de klacht in het gelijk gesteld, maar ligt sindsdien onder een vergrootglas bij de ISD. Dat is een kwalijke zaak. Als iemand iets ver­keerd doet, past een sanctie. Maar als iemand een klacht indient en in het gelijk wordt gesteld, dan is het volstrekt ongepast om hem dan alsnog - uit rancune - te willen pakken.

Waar is de menselijke maat?

Samenvattend zien we bij de ISD een patroon van het als een sleepnet herhaaldelijk opvragen van duizend-en-een stukken. Het niet of ontijdig reageren op vragen van inwoners. Met be­trokkenen die zich wel wíllen verantwoorden, maar worstelen met de vraag hoe ze dat in hemelsnaam moeten doen. Waar is de menselijke maat?

Doel van de controle

Wat was ook al weer het doel van de controle? Niet om mensen het leven zuur te maken, maar om misbruik van voorzieningen te voorkomen. Het sleepnet is niet de manier om dat aan de oppervlakte te brengen. Het sleepnet is een aanpak om duizend-en-een stukken op te vragen met de kans dat de betrokkene ergens iets vergeet, mist of niet begrijpt. Maar daarmee is nog geen misbruik van voorzieningen aan­getoond.

Gerichte controle

Lokaal Realisme doet de oproep richting de ISD om de burger niet te beschouwen als vijand. Goede controle betekent gerichte controle. Waar signalen zijn dat iets niet in de haak is, is er alle reden om daar op in te zoomen en door te vragen. Geen sleepnet, maar focus.

Bestuurlijk-juridisch jargon

Heb daarnaast ook oog voor de burger die welwillend is, maar die niet altijd gewend is aan het bestuurlijk-juridische jargon in de brieven van de gemeente en de ISD. Dan gaat het helemaal niet om onwil, maar om mensen die door de bomen het bos niet meer zien. Stop ermee om hen te behandelen alsof ze moedwillig de boel proberen te flessen.

Vragen

Conform artikel 36 van het reglement van orde stellen we u de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met het rapport "Ongekend onrecht" inzake de toeslagenaffaire? Welke betekenis geeft u hieraan wat betreft de manier van werken van de ISD Brabantse Wal?
  2. Onderkent u dat betrokkenen vaak worstelen met bestuurlijk-juridisch jargon van de ge­meente en de ISD? Welke verbeterpunten ziet u hier?
  3. Welke borgen zijn er om te voorkomen dat een (gegronde) klacht van een inwoner over de ISD niet als een boemerang bij die inwoner terug­komt? Welke verbeterpunten ziet u hier?

Met vriendelijke groet,

Joost Pals
Raadslid

Lokaal Realisme wil meer aandacht voor de menselijke maat. Geen sleepnet met duizend-en-een vragen. Bovendien gaat het veelal niet om onwil, maar om onduidelijkheid over waar de gemeente of de ISD eigenlijk naar vraagt.

afbeelding

Eerlijke en dienstbare gemeente

Meer dienstbaarheid vanuit de gemeente. Afspraken nakomen. De gemeente moet doen wat ze belooft. Lees verder
afbeelding

Eerst aanpak jarenlange overlast omgeving Plein 13

Lokaal Realisme is kritisch op de plannen voor een azc. We zijn niet op voorhand tegen, maar betwijfelen of de gemeente wel in staat is om dat goed uit te kunnen voeren. Al jaren is er in de buurt veel overlast door de opvang van daklozen en drugsverslaafden. We willen dat dáár eerst een oplossing voor komt. Lees verder
afbeelding

Beëdiging burgerlid Daniël Rothuizen

In de raadsvergadering van 1 juni 2023 is Daniël Rothuizen beëdigd als burgerlid. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!