Nieuws

afbeelding afbeelding

Ombudswerk: luiken echt open

24 mei - In de column Ombuds­werk gaat Julien Voets in op het bestuurs­akkoord. Daarin is ruime aan­dacht voor ver­betering van de dienst­verlening door de gemeente. Een speer­punt van Lokaal Realisme.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Toegankelijkheid van de Grote Markt

23 mei - De Grote Markt is om­wille van ver­keers­veilig­heid af­gesloten voor auto's. Begrijpe­lijk, maar het ver­mindert ook de toe­gankelijk­heid voor ge­handi­cap­te bezoekers. Maarten van 't Hof vraagt om aan­dacht bij de ge­meen­te en draagt een moge­lijke op­los­sing aan.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Beschouwing op het bestuursakkoord

18 mei - In de raads­vergadering van woensdag 18 mei 2022 sprak de gemeente­raad over het bestuurs­akkoord. Fractie­voorzitter Joost Pals gaf een toe­lichting op de speer­punten van Lokaal Realisme.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Bestuursakkoord

16 mei - Samen met VVD, PvdA/GL, D66 en CDA/V-BoZ! hebben we een bestuurs­akkoord be­reikt. Onder de titel "Samen Bergen Verzetten" zal aan de slag worden ge­gaan met het op orde brengen van de gemeente­lijke finan­ciën, werken aan een nieuwe bestuurs­cultuur en de kwaliteit van de organi­satie ver­beteren. Lokaal Realisme doet hieraan met volle kracht mee. We zien in het bestuurs­akkoord een goede ver­taling van ons motto "Orde op zaken" en zien ook de nodige aan­dacht voor onze speer­punten "schoon en veilig", "financiën op orde" en een "dienst­bare organisatie".
Lees verder
afbeelding afbeelding

Column: 13 miljoen euro

15 mei - Vrijdag verschenen de jaar­stukken 2021. Een mee­valler van 13 miljoen. In deze column geeft Joost Pals een toe­lichting hoe dat komt en wat de be­tekenis daar­van is.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Column: gouden bergen

3 mei - Eerder schreef Joost Pals al over de finan­ciële lucht die het zaken­college in de begroting 2021 had ge­stopt. Nog even en die lucht moet er­uit: bij het presen­teren van de jaar­rekening. Wor­den het gouden ber­gen?
Lees verder
afbeelding afbeelding

Column: meer zakelijkheid

24 april - Afgelopen week bleek er flink meer geld nodig voor het "Huis van de wijk". Het gevolg van de aanpak van het vertrekkende "zaken­college". Daar ligt een taak voor de nieuwe lichting om dat beter te doen, zo betoogt Joost Pals in deze column.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Beëdiging raadsleden

30 maart - In de raadsvergadering van woensdag 30 maart zijn Rian Govers, Antoinette Harteveld en Joost Pals beëdigd als raadslid namens Lokaal Realisme.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Maarten van t Hof stopt als raadslid, maar blijft actief in politiek

24 maart - Vanavond nam Maarten van 't Hof afscheid als raads­lid. Hij blijft actief bin­nen de fractie en zal door­gaan met zich in­zetten voor het gemeente­bestuur. Lokaal Realisme is blij dat we ook in de nieuwe bestuurs­periode op hem kun­nen blijven reken­en.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Duiding van de verkiezingsuitslag

23 maart - In een raads­bijeen­komst reflecteer­den de politieke partijen op de verkiezings­uitslag. Lokaal Realisme is te­vreden over ons resul­taat: met drie zetels be­haal­den we de groot­ste winst. Wel is er een enorm ver­splinterd poli­tiek land­schap. Mede daar­om plei­ten we voor een brede samen­werking vanuit de gemeente­raad.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Column: waarom meer realisme nodig is

12 maart - Een gemeente met 250 miljoen euro schuld en veel poli­tieke partij­en die op­nieuw gouden bergen be­loven. Joost Pals wijst in deze column op een aan­tal van die on­betaal­bare lucht­kastelen. Zal Bergen op Zoom woens­dag kie­zen voor ver­andering?
Lees verder
afbeelding afbeelding

Boekhoudkundige truc met sportbudget

11 maart - Het college wil nog steeds buiten­propor­tio­neel bezuinigen op de sport­accom­mo­da­ties, terwijl de wet­houders het gemeente­lijk sportbeleid ont­zien. Dat is de om­gekeer­de wereld. Lokaal Realisme wil bij sport juist priori­teit geven aan de voor­zieningen voor de verenig­ingen.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Ombudswerk: samenwerken met ondernemers

9 maart - In de rubriek "Ombudswerk" gaat Julien Voets deze keer in op een pro­actieve houding van de ge­meen­te richting onder­nemers. Af­spraken na­komen moet weer normaal worden. Ook kijken naar mogelijk­heden in plaats van on­mogelijk­heden. Dat vereist wel een mentaliteits­verandering.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Meer vrouwen in de raad

8 maart - Momenteel zijn er 4 vrouwen in de Bergse gemeenteraad en 29 mannen. Dat moet echt anders. De politiek is te belang­rijk om alléén aan mannen over te laten. Toch staan er ook bij de komende gemeenteraads­verkiezingen nauwelijks vrouwen op een verkies­bare plaats bij de meeste partijen.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Scooters zorgen voor onveiligheid bij terrassen

7 maart - Scooters die langs en tussen de ter­ras­sen door scheu­ren. Maarten van 't Hof vraagt om aan­dacht voor de on­veilige situa­ties die dat op­levert. Hij vraagt het college hoe het staat met het verbeter­plan dat vorig jaar werd aan­gekondigd.
Lees verder