afbeelding afbeelding

Ombudswerk: dienstverlening Stadlander

27-02-2022 | Julien Voets
De afgelopen jaren heeft Julien Voets al veel huur­ders van Stad­lander geholpen bij con­flicten met de woning­stichting. In de rubriek "Ombuds­werk" pleit hij voor behoor­lijk onder­houd en veilige woningen. Daar ligt óók een rol voor de gemeente­raad door goede prestatie­afspraken te maken met Stadlander.

Woningcorporatie

Al enige tijd houd ik me bezig met het niveau van dienst­verlening vanuit de gemeente. Echter, ook woning­corporatie Stadlander levert regelmatig matige hulp en service. Het is soms zelfs zo onder­maats dat Streekomroep Zuidwest eerder een artikelen­reeks publiceerde waarin meerdere politici, waaronder ikzelf, hierover aan het woord kwamen. Vanwege mijn ombuds­werk kom ik in één van de publi­caties opnieuw tot de con­clusie dat de dienst­verlening van Stad­lander flink ver­betert moet worden.

Huurders bijstaan bij conflicten

De afgelopen jaren heb ik talloze huur­ders van Stad­lander bij­gestaan bij conflicten. Daarbij kwam meermaals naar voren dat Stadlander niet eerst kijkt naar de eigen ver­ant­woorde­lijk­heid, maar naar die van de huurder. En dat levert ge­regeld be­schamende situaties op.

‘Beter ventileren' als excuusverhaal

Wanneer je bij­voor­beeld kampt met schimmel- of vocht­schade, vanwege lekkages of achter­stallig onder­houd, zal de eerste reactie van Stadlander toch meestal zijn: ‘U dient uw woning beter te ventileren.' Een antwoord waar je als huur­der niets mee kunt. Erger nog is dat Stad­lander de situatie alleen op af­stand beoordeelt, vanachter het bureau en zonder ter plaat­se de situatie te beoordelen. Wanneer er uit­einde­lijk alsnog een onderhouds­bedrijf langskomt, na de nodige druk vanuit de huur­der, zien deze specialisten meestal wél wat het daad­werke­lijke pro­bleem is.

Onderhoud voor zich uitschuiven

Of daarna ook een op­lossing volgt, ligt groten­deels aan de wille­keur van de vast­geroeste afdeling Vastgoed van Stadlander. Het advies betreffende ‘beter ventileren' komt in ieder geval bijna altijd als eerste, terwijl het in veel gevallen vooral een slecht excuus is om klachten af te vinken en zo onderhouds­kosten te besparen of voor­uit te schuiven. In de tussen­tijd zit de huurder in een huur­woning met gebreken, met alle gezondheids­risico's van dien. Stad­lander geeft boven­dien weinig open­heid van zaken over hoe klachten be­oor­deeld worden en wat daarbij de criteria zijn.

Bewonersoverlast als doorn in het oog

Een andere, veel­gehoorde klacht is over­last. Bewoners hebben nogal eens te kampen met buren die zich niet aan gedrags­regels houden en ook dan blijven op­lossingen vaak uit. Met meldingen doet Stad­lander weinig. Ik weet uit eigen ervaring, vanwege mijn ombuds­werk, dat de corporatie vooral verwijst naar de gemeente en politie.

De vraag is of huurders die overlast ervaren daar mee geholpen zijn. Ik denk dat de eind­verant­woorde­lijke te allen tijde Stad­lander zelf is, die als eigenaar van de panden en ver­huurder gewoon moet hand­haven. Het is té makke­lijk om te wijzen naar de gemeente en politie. Dit moet echt anders.

Hoe verder?

Verbetering van de dienst­verlening werkt alleen als je toe durft te geven dat er dingen niet goed gaan. Stad­lander heeft dit in de artikelen­reeks met Zuid­west Omroep dan ook gedaan. Dat is stap één, maar de volgende stap moet dan wel zo snel moge­lijk worden ge­nomen. Zoiets is niet een­voudig voor een grote orga­ni­satie en ik denk dat de politiek Stad­lander hierbij kan helpen.

Prestatieafspraken maken

De nieuwe gemeente­raad en het komende college zouden de prestatie­afspraken met Stad­lander, die jaar­lijks worden gemaakt, samen moeten evalueren en controleren. Daar horen onder meer af­spraken bij over behoor­lijk en vol­doen­de onder­houd, ook van sociale huur­woningen. Het houdt niet op bij het recht dat ieder mens heeft op een dak boven het hoofd, ook een deugde­lijke en veilige woning is een recht.

Verbeteren van dienstverlening

Ik vind het van groot belang dat de politiek voor­taan meekijkt bij de be­oordeling van de dienst­verlening van Stadlander. Niet alleen bij zaken als onder­houd en de om­gang met huurders. Ook wanneer de woon­corporatie behoor­lijk veel in­spanningen verricht in nieuw­bouw­projecten om wijken zoals Gagel­donk West- en Oost op te knappen.

Het gaat erom dat de politiek Stad­lander mag wijzen op haar negatieve en positieve prestaties, maar ook andersom. Uiteindelijk kan de organisatie zo steeds meer bewegen naar een ver­beter­de dienst­verlening, die aan­sluit bij de wensen van onze in­woners.

Julien Voets, 27 februari 2022

Door goede presatie­afspraken te maken kan de gemeente­raad aansturen op behoorlijk onderhoud van sociale huur­woningen. Lokaal Realisme vindt deugdelijke en veilige woningen van groot belang.

afbeelding

Eerlijke en dienstbare gemeente

Meer dienstbaarheid vanuit de gemeente. Afspraken nakomen. De gemeente moet doen wat ze belooft. Lees verder
afbeelding

Zorgen over PFAS in het Zoommeer

Rijkswaterstaat heeft Sabic eerder opgedragen om maatregelen te nemen om PFAS lozing op Volkerak-Zoommeer en Theodorushaven te voorkomen. Lokaal Realisme houdt vinger aan de pols en vraagt het college naar de actuele stand van zaken. Lees verder
afbeelding

Waarom we tegen 4,5 miljoen voor bouwkoten stemden

Afgelopen donderdag trok een raadsmeerderheid 4,5 miljoen uit voor de bouwkoten. Lokaal Realisme stemde tegen. Natuurlijk gunnen we iedereen een fijne Vastenavend, maar de financiële positie van de gemeente is nog te kwetsbaar. De schuld is omlaag van 250 miljoen naar 180 miljoen. Een flinke verbetering, dat is het zeker, maar we zijn er nog niet. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!