afbeelding afbeelding

Ombudswerk: samenwerken met ondernemers

09-03-2022 | Julien Voets
In de rubriek "Ombudswerk" gaat Julien Voets deze keer in op een proactieve houding van de gemeente richting ondernemers. Afspraken nakomen moet weer normaal worden. Ook kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Dat vereist wel een mentaliteitsverandering.

Bergen op Zoom is, net als de rest van Nederland, vanwege corona gebukt gegaan onder een ingrijpende periode. Onzekerheid voerde daarbij voor veel ondernemers de boventoon.

Gelukkig mogen we weer bijna alles. Dat vraagt vanuit de gemeente wél om oprechte interesse en ondersteuning richting onder­nemers. Wanneer we echter de huidige gemeentelijke handels­wijze binnen het Bergse ondernemers­klimaat onder de loep nemen, zien we dat lang niet iedereen goed geholpen wordt. Er ontbreekt een resultaat­gerichte aan­pak en vaak lijkt het standaard­antwoord ‘nee'.

Ik geloof zeer in ombudswerk als oplossing voor mensen die on­juist worden be­handeld en ben daar op meerdere terreinen ook al jaren mee actief. Deze column wil ik gebruiken om te laten zien dat ook onder­nemers zo prima te helpen zijn.

Gemeente, kom je verplichtingen na

Allereerst is het belangrijk om ver­trouwen te creëren richting onder­nemers, waarvan velen al jaren balanceren tussen on­zeker­heid en hoop op een betere toekomst. Dit is iets waar de gemeente momenteel de plank finaal misslaat en Lokaal Realisme als ombuds­partij al langere tijd op hamert. Tal van schrijnen­de gevallen kwamen de af­gelopen periode voor­bij in de lokale media en bij onze fractie, waarbij onder­nemers en inwoners de dupe bleken van on­duidelijk of zelfs oneerlijk gemeente­lijk beleid. Veel andere voor­beel­den haalden de publi­ci­teit niet.

Het ontbrak geregeld volledig aan em­pathisch vermogen bij de ge­meen­te. Er zijn zelfs situaties waarbij ambtenaren procedures voor ver­gunningen aan hun laars lapten. Waardoor de onder­nemer niet tijdig beschik­te over dezelfde infor­matie en bij voor­baat op 3-0 achterstand kwam te staan.

Het structurele gemis van openheid van zaken wekt wan­trouwen. Wan­neer onder­nemers of inwoners één keer niet tijdig reageren op brieven van de gemeente, zijn de ambtenaren er als de kippen bij. Mede­werkers en bestuurders moeten zich ver­ant­woorde­lijker en em­pathisch op­stellen.

Geef het Bedrijvenloket een objectieve spilfunctie

Bergen op Zoom kent al enige tijd een Bedrijven­loket, waar onder­nemers terecht kunnen met hun vragen. Ik denk dat dit loket een grotere, eerlijke en daarmee tevens een objectieve ombuds­functie dient te krijgen. Wanneer je als onder­nemer tegen ambtelijke muren aan loopt, kun je nu deze problemen hier niet kwijt. Ook daar dient ruimte voor te zijn, met hoor en weder­hoor.

Je moet er je volledige verhaal weg kunnen leggen, in het ver­trouwen dat het objectief wordt opgepakt. Alleen zó help je onder­nemers die mogelijkheden zien of problemen willen oplossen. Die moeten niet aanlopen tegen de starre houding van een ambtenaren­apparaat, ze hebben oprechte onder­steuning nodig.

Ik vind het belangrijk dat dit loket die verhalen aan­hoort en vervolgens op een ade­quate manier kortsluit met de betreffende gemeente­lijke af­delingen, managers en wethouders. Zo ontstaat echte hoor en weder­hoor over ambte­lijke handelen, of het gebrek daaraan. Vervolgens hoort natuurlijk doelmatige terugkoppeling te volgen richting de onder­nemer in kwestie.

Wat is er nodig voor deze nieuwe aanpak?

Het moet niet bij hoor en weder­hoor blijven. Van een gemeente mogen we een pro­actieve houding verwachten, die het gehele econo­mische veld versterkt. Denk aan zaken als onder­steunen, verbinden, netwerken, promoten en derge­lijke.

Dat vraagt om een andere denk- en werk­wijze dan de huidige. Officieel geldt nog wel dat de gemeente in­woners en onder­nemers van dienst moet zijn, maar in de praktijk blijk het nogal eens anders te gaan. Dat kan zo niet langer.

Nieuwe wethouders dienen er structureel op toe te zien dat die dienst­baar­heid op iedere af­deling weer de norm wordt. Voor iedere manager hoort daar de focus op te liggen en daar moeten ze ook op worden be­oor­deeld. De onder­steuning van onder­nemers kan sterk ver­beteren door te kijken naar mogelijk­heden en kansen te omarmen. Dat werkt alleen als er een echte mentaliteits­verandering komt op het gemeente­huis en daar is het hoog tijd voor.

Julien Voets, 9 maart 2022

Door oprechte interesse en door te denken in oplossingen kan de gemeente bijdragen aan een beter ondernemers­klimaat. Dat vereist wel een mentaliteits­verandering binnen het stads­kantoor.

afbeelding

Eerlijke en dienstbare gemeente

Meer dienstbaarheid vanuit de gemeente. Afspraken nakomen. De gemeente moet doen wat ze belooft. Lees verder
afbeelding

Brandweer moet er snel kunnen zijn

In de commissie werd afgelopen donderdag gesproken over hoe snel de brandweer in West-Brabant na een melding ter plekke kan zijn. Een kolfje naar zijn hand van ons burgerlid Maarten van ‘t Hof, oud leidinggevende bij de brandweer. Lees verder
afbeelding

Wat vindt u: schone buurten en straten

Wat vindt u over het schoon houden van buurten en straten? Mede op aandringen van Lokaal Realisme is daar sinds dit jaar meer budget voor. Komende zaterdag is er een themabijeenkomst waar u kunt aangeven wat er al goed gaat en wat nog beter kan. We zien u graag en de koffie staat klaar! Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!