afbeelding afbeelding

Onderzoek naar Ruimte voor Ruimte projecten

18-01-2022 | Rian Govers
Bouwen in het buiten­gebied. De provincie laat het niet toe. Tenzij je 125.000 euro betaalt. Ook Bergen op Zoom past dit toe. Inmiddels heeft ook de Zuidelijke Reken­kamer kritiek op de "ruimte voor ruimte" regeling. Rian Govers bevraagt het college over de situatie in onze gemeente.

Brief

Aan het College van B & W
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Halsteren, 17 januari 2022

Betreft: onderzoek Zuidelijke Rekenkamer naar Ruimte-voor-Ruimte projecten

Geacht College,

Zaterdag stonden de bijgevoegde artikelen in BN de Stem. Daarin werd onder andere verwezen naar een onderzoek van de Zuidelijke Reken­kamer naar de Ruimte voor Ruimte regeling.

Ook in Bergen op Zoom zijn inmiddels diverse Ruimte-voor-Ruimte projecten ontwikkeld zoals de Fort Pinsenweg en de Fort Rovereweg, aan de Langstraat te Halsteren. Tevens vernemen wij dat er nog diverse projecten in voor­bereiding zijn.

Stilte rondom Ruimte voor Ruimte

Tegelijkertijd is het sinds 2018 vanuit uw college stil op het dossier Ruimte voor Ruimte. Er is stilte ten aanzien van initiatieven, evenals ambities en evaluatie van het Ruimte voor Ruimte beleid. Niettemin noemde toenmalig wethouder Patrick van der Velden op 12 augustus 2021 in een artikel in BN de Stem de Ruimte voor Ruimte regeling nog als één van de kansen voor woning­bouw.

Evaluatie

Lokaal Realisme vindt het van belang om de toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling binnen de gemeente Bergen op Zoom te her­over­wegen. Een goede evaluatie heeft sinds de start in 2006 niet plaatsgevonden. Tegelijkertijd is het een maat­schap­pelijk vraagstuk hoe je als overheid met het buitengebied omgaat.

Willekeur

De stelregel is dat de provincie in het buiten­gebied geen nieuwe woning­bouw toestaat. Maar als er 125.000 euro wordt betaald, dan mag het wel. Het wekt op z’n minst de indruk dat een bouw­vergunning te koop is, als zo’n fors bedrag wordt betaald. Dat is en blijft vreemd. Zowel voor buiten­staanders als voor initiatief­nemers die met onlogische regelgeving en ruimtelijke wille­keur te maken krijgen.

Beperkt resultaat

Zeker nu blijkt dat van de vermeende verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en het terugdringen van fosfaten en verrommeld landschap weinig meer terechtkomt. De Zuidelijke Rekenkamer wijst erop dat er heldere definitie is wat wordt verstaan onder de vereiste van een "aanzienlijke landschappelijke kwaliteitswinst".

Vragen

Conform artikel 36 van het reglement van orde stellen we u de volgende vragen:

 1. Bent u bekend met het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer? Welke betekenis geeft u aan de conclusies van dit rapport?
 2. Bent u bereid om een notitie op te stellen, met daarin de feiten en resultaten van meer dan 15 jaar Ruimte voor Ruimte in de gemeente Bergen op Zoom, met hierin in ieder geval inzicht in:
  - De oorspronkelijke doelstellingen voor de gemeente Bergen op Zoom om aan de Ruimte voor Ruimte­regeling mee te doen en in hoe­verre die doel­stellingen zijn behaald;
  - Hoeveel stallen er waar en wanneer zijn afgebroken om de gerealiseerde Ruimte voor Ruimte kavels in onze gemeente te kunnen realiseren;
  - Hoeveel Ruimte voor Ruimte woningen door de gemeente Bergen op Zoom mede mogelijk gemaakt zijn en wat de ruimtelijke en financiële resultaten daarvan zijn;
  De initiatieven die van het Landschaps­ontwikkelings­plan zijn gerealiseerd en de mate waarin deze hebben bij­gedragen aan de ver­betering van de ruim­telijke kwaliteit in het buiten­gebied;
 3. Graag vernemen we van u een overzicht van de Ruimte voor Ruimte projecten die in voor­bereiding c.q. behandeling zijn.
 4. Bij de Raad van State is de vraag voorgelegd wat de recht­vaardiging van deze lang­lopende regeling is, als er tegenover de bouw­projecten geen controleerbare ruimtelijke kwaliteits­winst staat. Welke betekenis geeft u aan deze pro­ce­dure voor lopende initiatieven in deze ge­meente?
 5. Welke voortgang kunt u rapporteren over de motie "Ruimtelijke kaders buiten­gebied" d.d. 10 november 2016, waar u inmiddels al 5 jaar (!) mee aan de gang bent en die nog altijd niet tot afronding is gekomen?

Met vriendelijke groet,

Rian Govers - Gabriëls
Fractievoorzitter

Lokaal Realisme wil een evaluatie van de ruimte-voor-ruimte regeling. Zeker nu ook de beoogde kwaliteitswinst discutabel blijkt te zijn.

afbeelding

Schoon en veilig

Aanpakken van de verrommeling in de straten en de natuur. Overlastgevers volgen tot ze hun gedrag verbeteren. Lees verder
afbeelding

Meer preventie in sociaal domein

Ons raadslid Antoinette Harteveld bepleit een meer preventieve aanpak in het sociaal domein. Dat kan armoede en allerlei verdere sociale problematiek voorkomen. Preventie kan ook dure zorgtrajecten voorkomen. Lees verder
afbeelding

Column: ruimtelijke plannen

In deze column gaat onze wethouder Joost Pals in op ruimtelijke ordening. Heldere communicatie is van groot belang bij ruimtelijke initiatieven. Op een manier waarbij je zo goed mogelijk recht kunt doen aan uiteenlopende belangen. Daar is nog wel ruimte voor verbetering. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!