afbeelding afbeelding

Orde op zaken: onze resultaten in 2022

30-12-2022
2022 was een succesvol jaar voor Lokaal Realisme. In maart behaalden we een uitstekend verkiezingsresultaat. Drie zetels in de raad en deelname aan het college van B&W. Onze boodschap is en blijft om "orde op zaken" te stellen. We blikken terug op onze resultaten van de afgelopen maanden en kijken ook alvast vooruit naar 2023.

Op deze pagina leest u over de resultaten die Lokaal Realisme in de afgelopen periode bereikt heeft. Zeggen wat je doet - en doen wat je zegt: dat is onze werkwijze.

Financiën op orde

In het college van B&W waakt onze wethouder Joost Pals sinds 24 mei 2022 over de gemeentelijke financiën. De afgelopen jaren schreef hij in een column over de noodzaak van een ander financieel beleid. Nu kan hij dat als wethouder in daden omzetten: sober en degelijk.

Het nieuwe college presenteerde in oktober 2022 een voortgangsrapportage over 2022. Daarin kon een positieve bijstelling van 9,3 miljoen euro worden gemeld. Verkoop van grond, meer inkomsten van de rijksoverheid en voorzichtig omgaan met de financiën maakten dat mogelijk.

In het Bestuursakkoord "Samen Bergen Verzetten" hebben we afgesproken om te begroten met een structureel overschot van 3 miljoen euro. Dat is een belangrijke maatregel om de financiën op orde te brengen. Dit principe wordt daarom nu toegepast in de begroting 2023.

Wethouder Joost Pals: "Het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet: financiële discipline blijft nodig."

Naast de euro's is ook de financiële beheersing van groot belang. Grip op de situatie: dat wordt ook wel "in control geraken" genoemd. Een voorbeeld hiervan is het uitvoeren van een verbeterde "stress­test", waarin naast de schuldenlast meer aandacht is voor de solvabiliteit.

Ook gaat meer worden gewerkt met kritische prestatie indicatoren (kpi's). Daarmee worden doelen concreter en duidelijker. Dat zal komend jaar verder worden uitgewerkt, samen met de auditcommissie van de gemeenteraad.

Exploitatie 2022 is met 9,3 miljoen verbeterd
Verbeterde "stresstest" hoe we er financieel voorstaan
Door blijven gaan met sober en degelijk financieel beleid

Bouwplannen

Om de woningnood het hoofd te bieden, is de ambitie om 7.000 woningen te realiseren in de periode tot 2040. Een hele opgave, waar nu de voorbereidingen voor worden getroffen. Parallel hieraan gaat de bouw van woningen in de wijken Scheldevesting en de Markiezaten volop door. Bijvoorbeeld aan de Wittoucksingel en de Zuiderdreef. Niet alleen goed voor de woningmarkt, maar het zorgde in juni ook voor een positief resultaat van 5,7 miljoen euro.

Bij het bouwen van woningen gaat het wat ons betreft niet alleen om de "aantallen", maar zeker ook om de kwaliteit van de leefomgeving. Mooie straten waar je fijn kunt wonen. Daarom heeft ons burgerlid Maarten van 't Hof bijvoorbeeld om aandacht gevraagd voor voldoende bomen in de buurten. Raadslid Julien Voets zorgde via een motie dat daartoe door de gemeenteraad is besloten.

Voltooien van Scheldevesting en Markiezaten
Voldoende bomen in de (nieuwe) wijken en buurten
In 2023 nieuwe bestemmingsplannen maken

Schoon en veilig

Een ander speerpunt van Lokaal Realisme is een schone en veilige leefomgeving. Daar is in de afgelopen jaren teveel op bezuinigd. Gelukkig is er in 2023 in de begroting 200.000 euro extra budget vrijgemaakt voor het opruimen van zwerfvuil. En ook 200.000 euro extra voor veiligheid. Een keerpunt.

Op initiatief van Lokaal Realisme gaat het kwaliteitsniveau voor reiniging een stap omhoog. Fractievoorzitter Rian Govers diende daarvoor bij de begroting een motie in. Bij het vaststellen van het onderhoudsplan ("IBOR") heeft de gemeenteraad daartoe besloten. Het is een eerste stap naar een schoner Bergen op Zoom.

Extra € 200.000 voor opruimen zwerfvuil
Extra € 200.000 voor openbare orde en veiligheid
In de volgende begroting meer geld vrijmaken voor "schoon en veilig"

Ruimtelijke ordening

De afgelopen maanden is er bij "ruimtelijke ordening" werk gemaakt om fouten uit het verleden te herstellen. Een voorbeeld was dat jaren geleden de aanduiding "bedrijfswoning" was vergeten in het bestemmingsplan Buitengebied Noord. Daardoor waren 26 woningen onbedoeld illegaal geworden. Op papier, maar voor één gezin leidde het wel tot een heel schrijnende situatie. Ook dat is inmiddels rechtgezet. Andere voorbeelden speelden in Buitengebied Oost en aan Klein Molenbeek.

Wat Lokaal Realisme betreft, geldt het volgende principe: een fout kan een keer gebeuren, maar 1. erken dat dan ook ruiterlijk - en 2. zorg dat de fout zo snel mogelijk wordt hersteld. Door onze deelname aan het college van B&W kunnen we hierin het verschil maken.

Fouten uit het verleden: erkennen, herstellen - en ervan leren om herhaling te voorkomen

Dienstbaarheid

Nog een speerpunt van Lokaal Realisme: dienstbaarheid. Een overheid die beseft dat ze er is voor de inwoners. Niet andersom.

Dat begint met goede communicatie. Luisteren naar wat inwoners te vertellen hebben - en zoeken naar oplossingen. Dat doen we via onze ombudsfunctie. Raadslid Julien Voets schreef hier meerdere artikelen over en ook onze fractievoorzitter Rian Govers maakte zich opnieuw herhaaldelijk sterk om te kijken vanuit het perspectief van de inwoners en ondernemers. Het principe "afspraak is afspraak" is ook hier van belang. Burgerlid Conny Steketee ging daarop in bij een discussie over zonnepanelen.

In 2023 zal het begrip "Dienstbaarheid" worden verankerd in gemeentelijk beleid. Met daarin afspraken over het kwaliteitsniveau dat van de gemeente verwacht kan worden. En ook over een organisatie die goed benaderbaar is.

Bijzondere aandacht was er vanuit de fractie voor kwetsbare groepen. Zo benadrukt raadslid Antoinette Harteveld het belang van preventie in het sociaal domein. Voorkomen is beter dan genezen. En burgerlid Maarten van 't Hof vroeg om aandacht voor toegankelijkheid in de binnenstad.

Opkomen voor inwoners die van het kastje naar de muur worden gestuurd
Aandacht voor kwetsbare groepen
In 2023 duidelijke afspraken over kwaliteitsniveau "dienstbaarheid"

Communicatie

Goede communicatie is ook van belang bij ruimtelijke plannen. Vaak lopen belangen uiteen. Een initiatiefnemer wil iets. Omwonenden zijn daar niet altijd blij mee. Dat hou je altijd.

Maar wat beter kan, is een goede (omgevings)­dialoog. Daarom legt het college van B&W ruimtelijke initiatieven vaker voor aan de gemeenteraad, zodat belanghebbenden kunnen inspreken en de argumenten op tafel komen.

Soms gaat het bij communicatie ook om hele praktische dingen. Sinds een paar maanden gebruikt de gemeente een nieuw systeem voor meldingen over de openbare ruimte. Het is de opvolger van de "BuitenBeter app". Meldingen komen nu sneller bij de juiste afdeling terecht. Ook valt de opvolging beter terug te koppelen aan de melder.

Ruimtelijke initiatieven bespreken in de gemeenteraad
Betere app om meldingen te maken
In 2023 verbeteren van de "omgevingsdialoog"

Conclusie

Lokaal Realisme is bezig om "orde op zaken" te stellen bij de gemeente Bergen op Zoom. Dat doen we in goede samenwerking met de andere partijen in de gemeenteraad en binnen het college van B&W. We streven naar consensus waar het kan - en zijn kritisch waar dat nodig is. Zo bereiken we resultaten. Samen kunnen we Bergen Verzetten!