afbeelding afbeelding

Orde op zaken stellen bij ruimtelijke ordening

27-01-2022 | Joost Pals
Een schrijnen­de situatie van een gezin bij wie het huis op in­stor­ten staat. Door een ge­meen­te­lijke fout zitten zij klem. Lokaal Realisme vroeg al eerder om aan­dacht, maar het college van B&W grijpt niet in en ont­wijkt het feit dat de oor­zaak ligt bij een fout van de ge­meen­te zelf. Joost Pals neemt daar geen ge­noe­gen mee en stelt vervolg­vragen.

Brief

Aan het College van B & W
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Halsteren, 27 januari 2022

Betreft: Orde op zaken stellen bij Ruimtelijke Orde­ning

Geacht College,

In onze brief van 16 december 2021 met als onderwerp "college moet dringend ingrijpen bij ruimtelijke ordening" vroeg Lokaal Realisme om aandacht voor de schrijnende situatie van een inwoner die het slacht­offer is van een fout van de gemeente in het bestemmings­plan Buiten­gebied Noord.

Ontwijkende antwoorden

In uw antwoordbrief van 14 januari 2022 bent u ontwijkend. U geeft geen antwoord op de ge­stel­de vragen. Dat stelt ons teleur. Naar onze opvatting kan pas tot daad­werkelijke verbetering van de kwaliteit van de gemeentelijke dienst­verlening worden gekomen, als de gemeente het erkent wanneer zij fouten maakt.

Ontkennen en verdoezelen

De lijn van Lokaal Realisme is dat waar mensen werken, ook fouten worden gemaakt. Wij zullen nooit iemand een stomme vergissing aanrekenen. Maar als ombudspartij accepteren wij het niet wan­neer fouten worden ontkend en verdoezeld. Zeker niet wanneer inwoners of ondernemers in deze gemeente daarvan de dupe zijn.

Gemeentelijke fout afschuiven

In uw brief van 14 januari wekt u op z'n minst de indruk dat u de gemeentelijke fout in de schoenen van de heer Van Trijen probeert te schuiven. We lezen uw schrijven dat hij in een bestemmings­plan­procedure geen zienswijze heeft ingediend, waardoor de gemeente destijds niet op de fout is gewezen. Wij kunnen er met de pet niet bij hoe u dit durft te schrijven. De gemeente maakt een fout door het ontbreken van de aanduiding "bw" en de inwoner die daardoor de klos is krijgt het verwijt dat hij geen zienswijze heeft ingediend?

Passieve houding college

U schrijft verder dat u het zeer vervelend vindt voor de heer Van Trijen, maar dat de aan­gedragen oplossingen niet juridisch houdbaar of wettelijk verantwoord zouden zijn. De kern zit in het woordje "aangedragen". De gemeente maakt een fout en de inwoners die daardoor de klos is kan oplossingen aandragen. Nee, college. Uw fout. Uw probleem. Dus aan u (!) om met oplossingen te komen.

Het kan ook anders

Vervolgens schrijft u over de aanvraag van een bouwvergunning. U kwalificeert de door de heer Van Trijen aangeleverde onderbouwing als "onvoldoende". Ondanks de situatie door het ontbreken van de aanduiding "bw" neemt u een afwachtende houding aan. En geeft u slechts commentaar op wat u ontvangt. U had ook een actieve houding kunnen aannemen. De gemaakte fout op uw fatsoen kunnen trekken en sámen met deze inwoner tot een zo spoedig mogelijk herstel kunnen komen. Ondersteuning kunnen bieden.

Gebrek aan dienstbaarheid

Ongetwijfeld zult u van mening zijn - we kennen u langer dan vandaag - dat u hebt gedaan wat bij uw rol past. Of zelfs meer dan dat. Precies dát is het probleem. Precies dat is het gebrek aan dienstbaarheid. Precies dat is waarom onze fractie deze kwestie opnieuw aankaart.

Woordgebruik

Een laatste opmerking over het begin van uw antwoordbrief. U geeft daarin namelijk aan dat "bepaald woordgebruik" u "zeer tegen de borst stuit". U maakt niet concreet waar u op doelt. Mogelijk valt u over onze kwalificatie dat de hele gang van zaken "ronduit schandelijk" te noemen is. Dat vindt u wellicht niet leuk om te horen. Dat kan. Maar dat is de oprechte politieke kwalificatie die wij hieraan geven. We achten die kwalificatie ook volkomen proportioneel.

Vragen

Conform artikel 36 van het reglement van orde stellen we u de volgende vragen:

 1. Zoals hierboven genoemd schrijft u in uw antwoord­brief dat "de gemeente destijds niet op de fout is gewezen". Bent u echt de mening toegedaan dat de gemeente "gewezen" moet worden op de fouten die zij maakt? Meer in het bijzonder door onze inwoners. Of vindt u, zo hopen wij, dat die ver­antwoordelijk­heid toch echt bij de gemeente zélf ligt?

 2. We stelden u in onze eerdere brief de vraag wat u bezielt om de algemene fout in het bestemmingsplan niet zo spoedig mogelijk te repareren. U geeft daarop een antwoord dat medio/eind januari een voorstel in het college wordt behandeld. Ook spreekt u over een lerende organisatie. Dat is geen antwoord op de vraag. De vraag is wat uw overwegingen zijn om de algemene fout niet zo spoedig mogelijk te repareren en eerst de procedure van Van Trijen af te wachten.

  In ieder geval in juli 2020 heeft u aantoonbaar kennis genomen van de gemeentelijke fout van het ontbreken van de aanduiding "bw" in het bestemmingsplan Buitengebied Noord. Nu spreekt u over een reparatieplan dat in januari 2022 in het college wordt behandeld. Ook over een procedure die circa driekwart jaar gaat duren.

  Waarom duurt dat zo lang en welke over­wegingen spelen hierbij een rol?

 3. In uw antwoordbrief spreekt u over een vakgroepplan Ruimtelijke Ordening (BW21-00308). De summiere beschrijving die u daarvan geeft, geeft ons niet het vertrouwen dat hiermee tot een kwaliteitsverbetering gekomen zal worden. We ontvangen graag een afschrift van het genoemde plan. We vragen hierom, omdat we constateren dat vele inwoners en ondernemers er de dupe zijn van dat de situatie op dit vlak al jaren niet op orde is. Ook constateren we dat medewerkers lijden onder de situatie. Zij hebben recht op goed werkgeverschap. We zien onvoldoende actie vanuit uw college om tot ver­betering te komen.

 4. Op onze vraag welke verbeter­punten u haalt uit deze gang van zaken gaf u als antwoord: "Door het opstellen en uitvoeren van het vakgroepplan is door het team Ruimtelijke Ordening de werkwijze inzichtelijk gemaakt en wordt er een prioritering aan projecten ge­geven."

  Nu gaat u zelf over uw antwoorden. Dat realiseren we ons. Maar is dit nu echt uw (volledige) beeld van de verbeter­punten?

 5. Welke inspanning gaat uw college leveren om, vanuit een actievere betrokken­heid van de gemeente bij de acute situatie voor de heer Van Trijen, op een zo kort mogelijk termijn tot een oplossing te komen?

Met vriendelijke groet,

Joost Pals
Raadslid

Lokaal Realisme vindt dat de gemeente een fout professioneel en proactief hoort te herstellen. Dus niet op z'n beloop laten.

afbeelding

Eerlijke en dienstbare gemeente

Meer dienstbaarheid vanuit de gemeente. Afspraken nakomen. De gemeente moet doen wat ze belooft. Lees verder
afbeelding

Column: financiën gaan goede kant op

Ook accountantskantoor BDO ziet dat het de goede kant op gaat met de gemeentelijke financiën in Bergen op Zoom. Onze wethouder Joost Pals schrijft erover in deze column. Lees verder
afbeelding

Eerst zichtbare resultaten bij aanpak daklozenproblematiek Plein 13

Lokaal Realisme wil eerst zichtbare resultaten bij de aanpak van de daklozenproblematiek rondom Plein 13. Dus niet alleen praten en vergaderen. Ook zorg en veiligheid moeten vóóraf goed geregeld zijn. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!