afbeelding afbeelding

Orde op zaken

2021: het gaat niet goed met de gemeente Bergen op Zoom. De oude politieke partij­en zijn niet in staat ge­bleken om de pro­blemen op te lossen. Lokaal Realisme wil orde op zaken stel­len, zodat Bergen op Zoom weer een mooie toe­komst gaat hebben. In ons verkiezings­programma kunt u lezen hoe we dat gaan doen.

Realisme

In verkiezings­tijd komen veel politieke partijen met allerlei on­betaal­bare beloftes. Lucht­kastelen. Of het nu gaat om de bouw­koten (Lijst Linssen en GBWP) of om een vier­baans Markiezaats­weg (VVD). Dat is precies het gedrag dat in 20 jaar tijd heeft geleid tot een schulden­last van 250 miljoen euro. En ook tot on­wenselijke be­zuinig­ingen op jeugd­zorg, veilig­heid en het onder­houd van de straten en plant­soenen.

Lokaal Realisme doet géén beloftes die we niet kunnen na­komen. Het moet klaar zijn met prestige-pro­jec­ten waar­mee wethouders zich wil­len pro­fi­leren.

We willen de aan­dacht voor de "gewone" dingen waar iedere in­woner iets aan heeft: een schone en veilige leef­omgeving, een sterke economie en degelijke sociale voor­zieningen. Met een gemeen­te die dienst­baar is voor inwoners, onder­nemers en ver­enig­ingen.

Andere partijen zijn muisstil hoe ze hun peper­dure beloftes denken te gaan be­talen. Lokaal Realisme doet dat anders. Geen on­betaal­bare be­loftes. Voor onze plan­nen geven we een financiële onder­bou­wing. U treft die verder­op in dit artikel aan.

Wat Lokaal Realisme ook anders doet dan an­de­re par­tij­en: wij zijn er niet al­leen vlak vóór de ver­kie­zingen, maar heel het jaar door. In dit arti­kel staan daar­om ook meer­de­re web­links naar de con­cre­te acties die we onder­nemen. Zeg­gen wat je doet en doen wat je zegt, dat is ons mot­to.

Ombudspartij

De dienst­verlening van de gemeente is onder de maat. Afspraken wor­den niet na­gekomen. In­woners en onder­nemers wor­den soms rond­uit tegen­gewerkt, omdat ze niet "ja en amen" zeggen tegen een amb­te­naar. Door traagheid met be­stem­mings­plannen leven som­mige in­woners al jaren in on­zeker­heid. Dat moet anders.

Bij goede initia­tie­ven van in­woners en onder­nemers moet de gemeente gaan denken in op­lossingen in plaats van in pro­blemen. Dat vraagt in de eerste plaats een dienst­bare hou­ding. Voor amb­te­naren zonder dienst­bare houding is er geen plek meer bij de gemeente. Daar zijn we stellig in, want anders blijft het dweilen met de kraan open.

Twee punten verdienen bijzondere aandacht. Com­muni­catie en grip op de uit­voering. Veel in­woners en onder­nemers ver­bazen zich over de manier waarop de gemeente com­muni­ceert. Of beter: niet com­muni­ceert. Lokaal Realisme vindt dat dat beter moet.

We wezen het college eerder al op voor­beelden met de corona­maatregelen, met ver­gun­ningen, of over de open­bare ruim­te. De luiken van het stads­kantoor moeten open gaan. We willen dat de gemeente in­woners en onder­nemers serieus neemt en begint om pro­actief te com­muni­ceren.

Het andere punt is grip op de uitvoering. Het is ernstig, maar de gemeente is niet "in control". De ene amb­te­naar weet vaak niet wat de andere aan het doen is. En het college van B&W staat erbij en kijkt ernaar. Peper­dure plannen wor­den goed­gekeurd, zonder dat er een zakelijke onder­bou­wing is. On­kundige managers horen van hun stoel te wor­den weg­gehaald.

We willen dat er SMART en trans­parant gaat wor­den gerappor­teerd over de uit­voering. En voor nieuwe plannen kan pas budget be­schik­baar wor­den ge­steld als er een deugde­lijk plan met een goede onder­bou­wing is op­gesteld.

 • Afspraak is afspraak
 • Alleen plek voor amb­te­naren met een dienst­bare houding
 • Proactief communiceren met inwoners en onder­nemers
 • SMART en transparant rapporteren over de uit­voering
 • Geen budget zonder een deugdelijk plan met goede onder­bouwing en duide­lijke tussen­tijdse ijk­punten

Schoon en veilig

In de afgelopen jaren heeft de gemeente fors be­zuinigd op het onder­houd van de open­bare ruim­te. Het resul­taat is voor iedereen zicht­baar. Zwerf­vuil en rommel op straat en in de plant­soenen.

We willen een beter kwaliteitsniveau. Die ver­bete­ring kost geld. Dat willen we betalen door het aantal amb­te­naren bij het gemeente­lijke cultuur­bedrijf omlaag te brengen. Dat kan - en dat vin­den we ook eer­lijk, want aan het cultuur­bedrijf geeft Bergen op Zoom nu extreem veel geld uit. Ook in ver­gelijking met andere ge­meen­ten. Ter­wijl voor het schoon­houden van de straten en plant­soenen nauwe­lijks budget is. Dat wil­len we terug in balans brengen.

Bij veiligheid en openbare orde is dat net zo. Bergen op Zoom heeft 1,1 miljoen euro budget, ter­wijl het lande­lijk ge­middel­de op 2,2 miljoen euro ligt. Daar­door kan straat­intimidatie en drugs­crimi­nali­teit on­voldoende wor­den aan­ge­pakt. Dus wil­len we daar­voor meer bud­get be­schik­baar stel­len.

Een leefomgeving die schoon en veilig is. Dat is een belangrijk speer­punt voor Lokaal Realisme. Daarom trekken we daar geld vooruit. Inclusief een finan­ciële dek­king, zoals dat hoort.

 • Aanpak zwerf­vuil en rommel op straat en in plant­soenen
 • Budget om straatint­imidatie en drugs­crimi­nali­teit tegen te gaan

Sport en cultuur

De gemeente is van plan om enorm te be­zuinigen op de sport­accommo­daties. Van 3 miljoen euro nu blijft nog maar 5 ton over in 2024. Dat is vol­strekt on­ver­ant­woord.

We willen dit voor­komen door niet te be­zuinigen op de accommo­daties van de sport­verenigingen, maar door minder amb­te­naren in te zetten voor sport­beleid. Dat kan prima, want dáár geeft de gemeente nu buiten­sporig veel geld aan uit. Lokaal Realisme vindt behoud van de sport­accommo­daties belangrijker dan amb­tenaren die zich bezig­houden met sport­beleid.


Lokaal Realisme draagt kunst en cultuur een warm hart toe. Helaas wordt het geld door de gemeente ver­keerd verdeeld. Bijna al het budget wordt besteed aan de vele amb­te­naren bij het gemeente­lijk cultuur­bedrijf. De balans is compleet zoek.

Een tekenend voor­beeld is hoe de gemeente de corona­steun (die is bedoeld voor de culturele sector, inclusief ZZP-ers) voor zich­zelf wilde houden. In­pikken noemen wij dat. We vinden dat het extra rijks­geld ten goede moet komen aan de culturele sector.

We willen het aantal amb­te­naren bij het cultuur­bedrijf af­bouwen richting het lande­lijk ge­mid­del­de. Een deel van die be­sparing komt be­schik­baar voor de cultu­rele verenig­ingen.

 • Onverantwoorde bezuinigingen sport­accommo­daties schrappen
 • Minder amb­te­naren voor sport­beleid en cultuur­bedrijf
 • Eerlijke verdeling van cultuur­budget en corona­steun

Een sterke economie

Het zakencollege leunt achter­over wat betreft de economie. Met schadelijke gevolgen. Zo is het ondernemers­fonds in de binnenstad om zeep geholpen. Over de promotie van Bergen op Zoom is veel onduidelijk­heid. En de investerings­maatschappij voor het be­vorderen van de bedrijvig­heid wordt door het college niet benut.

Lokaal Realisme wil dat de gemeente samen optrekt met onder­nemers. Dat is in het belang van iedereen in Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat. Samen sta je sterker en bereik je meer. We willen dat de gemeente samen­werking stimu­leert. Daarvoor stellen we ook een bij­behorend budget be­schik­baar.

 • Samen optrekken met onder­nemers
 • Bevorderen van bedrijvig­heid en werk­gelegen­heid
 • Bergen op Zoom en Brabantse Wal pro­mo­ten

De zorg voor elkaar

Opnieuw dreigen er forse tekorten op de jeugdzorg. Het gevolg van kille be­zuinig­ingen van het kabinet Rutte IV. We willen de kei­harde effec­ten hiervan ver­zachten. Daarom reser­veren we een bedrag van 5 ton om dit te compen­seren. Veel geld, maar we vinden dit nood­zakelijk en onder­bouwen verderop ook de finan­ciële dek­king.

Degelijke sociale voor­zieningen, waar je een beroep op kunt doen wan­neer dat nodig is. Voor Lokaal Realisme staat dat buiten kijf.

Tegelijker­tijd zien we ook dat er veel ver­spilling is. Denk bij­voor­beeld aan nieuwe rollators die af­gedankt wor­den. Ook wor­den jongeren te snel in een hokje "jeugdzorg" gezet. Maar niet alles is jeugd­zorg, soms horen dingen ook gewoon thuis bij de op­voeding door de ouders. De uit­voering van het sociaal domein willen we kritisch tegen het licht houden.

 • Keiharde bezuinigingen jeugd­zorg compen­seren
 • Verspilling in het sociaal domein kritisch tegen het licht houden

Financiën op orde

Geen beloftes die we niet kunnen na­komen. In tegenstelling tot de oude politieke partijen zorgt Lokaal Realisme wél voor een finan­ciële onder­bou­wing van onze stand­punten. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

In vergelijking met andere gemeenten heeft Bergen op Zoom heel veel amb­te­naren. Vooral managers en over­head. Om Bergen op Zoom écht op orde te krijgen, is het on­ver­mijdelijk en nood­zakelijk dat hier verder op wordt be­zuinigd. Dat kan ook. En om dat goed te doen, reserveren we een deel van deze be­sparing om de kwali­teit van de nieuwe organisatie te ver­beteren.

Lokaal Realisme is tegen het ver­hogen van de gemeente­lijke be­last­ingen. Alleen de in­fla­tie­correc­tie wordt toe­gepast. De finan­ciële pro­blemen van de ge­meen­te Bergen op Zoom zijn im­mers niet ont­staan door "te lage" be­lastingen, maar om­dat de ge­meen­te een gat in de hand heeft: ver­slaafd aan geld uit­geven. Elke extra euro die er binnen­komt, gaat er net zo hard weer uit. Dát moet anders.

We geven een sluiten­de begroting, met zelfs nog ruim­te om de schulden­last ver­sneld af te lossen. Dus niet 3 miljoen euro per jaar - zoals nu in de gemeente­lijke begroting - maar met een realis­tisch beleid kan dat met 4 miljoen per jaar. Zo gaat de gigan­tische schuld om­laag. Eventuele inci­dentele finan­ciële mee­vallers zet­ten we ook in voor het af­lossen van de schuld.

Daarnaast houden we rekening met de "lijken in de kast" van het zaken­college. Door hun aan­pak is er immers veel achter­stallig onder­houd ontstaan. Denk aan de "zand­zakken" bij de Kaai of aan de riolering. We re­ser­veren daar­voor een jaar­lijks be­drag van 5 ton.

 • Minder amb­te­naren
 • Sluitende begroting
 • Schuldenlast versneld aflossen
 • Achterstallig onderhoud inhalen
€ 2.000.000
€ 300.000
€ 700.000
€ 700.000
€ 500.000€ 500.000
€ 2.000.000
€ 100.000
€ 200.000
€ 500.000
€ 500.000
€ 1.000.000
€ 4.500.000€ 4.500.000

Team Lokaal Realisme

Het team van Lokaal Realisme staat klaar om aan de slag te gaan. Met uw stem brengen wij orde op zaken. Stem 16 maart op lijst 11, Lokaal Realisme!

Kandidatenlijst

1. Joost Pals

2. Rian Govers

3. Antoinette Harteveld

4. Julien Voets

5. Conny Steketee

6. Maarten van 't Hof

7. Daan Dries

8. Eddo Pluijmers

9. Joris Völker

10. Jan Couvert

11. Chris Schouten

12. Christine Veraart

13. Pierre Passier

14. Tessa Govers

15. Mark van Doorn

16. Annemieke Bogers

17. Peter Rampart

18. Cokkie Passier

19. Guido Gundel

20. Marcia van den Brand

21. Marianne Pals

22. Maarten Koudenburg

Meer informatie over de kandidaten vindt u via deze pagina.
afbeelding

Team Lokaal Realisme

Lokaal Realisme is een snel groei­en­de be­we­ging van in­woners uit Bergen op Zoom, Halsteren en Lepel­straat die orde op zaken wil­len stel­len, zodat Bergen op Zoom weer een mooie toe­komst gaat heb­ben. Lees verder
afbeelding

Column Joost mag het weten

In deze column schrijft Joost Pals over de gemeentelijke actualiteit. Hij zet zijn ervaring in om financiële luchtkastelen door te prikken. Ook laat hij zien wat de alter­natieven zijn om wél een deugdelijk beleid te voeren. Lees verder