afbeelding afbeelding

Schoon en veilig

Lokaal Realisme wil een opgeruimde, groene leefomgeving. Het dumpen van rommel op straat of in de bossen is asociaal en willen we hard aanpakken door handhaving met een grote pakkans. Leegstaande panden zorgen voor verpaupering: dat willen we voorkomen door snelle procedures voor een nieuwe invulling.

Om criminaliteit en overlast in de wijken en kernen effectief te bestrijden is een combinatie van "hard en zacht" nodig. Politie, zorginstellingen en de gemeente moeten daarvoor nauw samenwerken en goed aanwezig zijn in elke buurt met herkenbare wijkagenten. Overlastgevers worden continu gevolgd tot ze hun gedrag verbeteren.

afbeelding

Verkiezingsprogramma

Lokaal Realisme wil orde op zaken stel­len. In ons verkiezings­programma kunt u lezen hoe we dat gaan doen. Lees verder
afbeelding

Team Lokaal Realisme

Lokaal Realisme is een snel groei­en­de be­we­ging van in­woners uit Bergen op Zoom, Halsteren en Lepel­straat die orde op zaken wil­len stel­len, zodat Bergen op Zoom weer een mooie toe­komst gaat heb­ben. Lees verder

Nieuws over dit onderwerp

afbeeldingafbeelding

Fietspad Halsters Laag

12 juni - De af­gelopen weken stel­de Lokaal Realisme nut en nood­zaak van een fiets­pad door het Halsters Laag ter dis­cussie. Samen met Reinoud Krijnen van Samen0164 dien­den we een motie in. Na een plotse wen­ding in de raads­vergadering is het resul­taat dat het on­wense­lijke noord-zuid tracé geschrapt is. Een mooie uit­komst! Lees verder
afbeeldingafbeelding

Recreatie op en om de Binnenschelde

6 juni - Lokaal Realisme vraagt om aandacht bij de gemeente voor aantrekkelijke en veilige recreatie op en om de Binnenschelde. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Scooters zorgen voor onveiligheid bij terrassen

7 maart - Scooters die langs en tussen de ter­ras­sen door scheu­ren. Maarten van 't Hof vraagt om aan­dacht voor de on­veilige situa­ties die dat op­levert. Hij vraagt het college hoe het staat met het verbeter­plan dat vorig jaar werd aan­gekondigd. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Gevaarlijke chemicaliën opruimen

28 februari - Geloosde chemi­caliën zitten na een jaar nog in de grond. Lokaal Realisme wil dat het college bij de provincie aandringt om éérst de drugs­dump op te ruimen. Daarna kan het juridische traject van kosten­verhaal volgen. Eerst op­ruimen, want anders wordt de schade voor milieu en volks­gezondheid alleen maar groter. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Statiegeld op blik

24 februari - Eind dit jaar zal statie­geld op blik worden ingevoerd. Fijn, want dat zal helpen bij de strijd tegen zwerf­afval in de plant­soenen en bij de snelwegen. Toch zijn er nog wat strub­be­lingen. Rian Govers ver­telt wat er aan de hand is. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Bescherming van monumenten

22 februari - In de commissie Ruimte werd gesproken over de Omgevingswet en het aan­wijzen en schrap­pen van gemeente­lijke monu­men­ten. Maarten van 't Hof kondigde een amen­de­ment aan om niet lukraak de monu­men­tale status te kunnen schrappen. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Zwerfafval bij snelweg aanpakken

15 februari - Het is opnieuw bar en boos met zwerf­afval bij de af­ritten van de snel­weg. Rian Govers en Julien Voets willen dat de ge­meen­te Rijks­water­staat aan­spreekt op ern­stige na­latig­heid. Ook stel­len ze de inzet van camera­toezicht voor om ken­tekens te re­gis­tre­ren van aso's die hun rot­zooi dum­pen bij de af­ritten van de snel­weg. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Evaluatie werking NL-Alert

14 februari - Na de hectiek van de grote brand aan de Lieve­vrouwe­straat is het ver­standig om de werking van NL-Alert te eva­lueren. Van ver­schil­len­de in­woners kregen we be­richt dat de ene per­soon wel en de an­dere geen NL-Alert bericht had ont­vangen. Maarten van 't Hof en Conny Steketee hou­den vinger aan de pols. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Complimenten voor de brandweer

26 januari - Vandaag was er een grote brand in de Lieve­vrouwe­straat. Door het des­kundige op­treden van de brand­weer is erger voor­komen. Oud-brand­weer­man en raads­lid Maarten van 't Hof spreekt met be­wondering over het ade­quate handelen. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Goed omgaan met zonnepanelen

26 januari - Zonnepanelen op de daken helpen mee aan de ver­duur­zaming van de energie­voorziening. Maar hoe ga je daar­mee om binnen het be­schermd stads­gezicht? Conny Steketee sprak erover in de raads­commissie Ruimte. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Onderzoek naar Ruimte voor Ruimte projecten

18 januari - Bouwen in het buiten­gebied. De provincie staat het niet toe. Tenzij je 125.000 euro betaalt. Ook Bergen op Zoom past dit toe. In­middels heeft ook de Zuidelijke Reken­kamer kritiek op de "ruimte voor ruimte" regeling. Rian Govers be­vraagt het college over de situatie in onze ge­meente. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Ondermaatse aanpak openbare orde en veiligheid

2 januari - Burgemeester Petter spreekt intern over een "gemoe­delijke jaar­wisseling". Raads­leden Joost Pals en Rian Govers vinden die typering on­gepast. Tal van ver­nielingen en gewelds­incidenten. Met tevoren al meer­de­re schiet­partijen in de afgelopen maan­den. Dat mag niet nor­maal ge­vonden worden. Dat is niet "ge­moede­lijk". Er moet méér prio­ri­teit naar open­bare orde en veilig­heid. Lees verder