afbeelding afbeelding

Financiën op orde

Lokaal Realisme wil een gemeente die weer grip heeft op de financiën. Dat begint met zakelijk inzicht over de financiële situatie op basis van goede stuurinformatie. Bij nieuwe projecten is ons motto: eerst een goed plan vóórdat er budget beschikbaar komt.

In de gemeentelijke begroting mogen de uitgaven niet hoger zijn dan de inkomsten, zodat de schulden weer omlaag gaan. Daarvoor is een compacte gemeentelijke organisatie nodig met meer professionele kwaliteit. De gemeentelijke belastingdruk mag maximaal gelijk zijn aan het landelijk gemiddelde.

afbeelding

Verkiezingsprogramma

Lokaal Realisme wil orde op zaken stel­len. In ons verkiezings­programma kunt u lezen hoe we dat gaan doen. Lees verder
afbeelding

Team Lokaal Realisme

Lokaal Realisme is een snel groei­en­de be­we­ging van in­woners uit Bergen op Zoom, Halsteren en Lepel­straat die orde op zaken wil­len stel­len, zodat Bergen op Zoom weer een mooie toe­komst gaat heb­ben. Lees verder

Nieuws over dit onderwerp

afbeeldingafbeelding

Interview wethouder Joost Pals

17 augustus - Financiële discipline blijft nodig om Bergen op Zoom er weer bovenop te krijgen. Dat zegt onze wethouder Joost Pals in een interview met de Halsterse Krant. Met een nuchtere en analytische aanpak wil hij orde op zaken stellen. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Column: Onzekere inkomsten

6 augustus - Gemeenten dreigen in 2026 flink gekort te worden door de rijksoverheid. Er wordt al gesproken over een financieel ravijn. In deze column legt Joost Pals legt uit waarom dat ook voor de komende begroting gevolgen kan hebben. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Column: bouwplannen

19 juni - In deze column gaat wethouder Joost Pals in op de bouwplannen. Een positief resultaat van 5,7 miljoen euro, maar welke kansen en bedreigingen zijn er? Lees verder
afbeeldingafbeelding

Column: aan de slag

4 juni - In deze column schrijft Joost Pals over zijn eerste week als wet­houder. Kennis­maken, in­lezen op dos­siers en aan de slag in de com­mis­sie­ver­gadering. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Column: 13 miljoen euro

15 mei - Vrijdag verschenen de jaar­stukken 2021. Een mee­valler van 13 miljoen. In deze column geeft Joost Pals een toe­lichting hoe dat komt en wat de be­tekenis daar­van is. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Column: waarom meer realisme nodig is

12 maart - Een gemeente met 250 miljoen euro schuld en veel poli­tieke partij­en die op­nieuw gouden bergen be­loven. Joost Pals wijst in deze column op een aan­tal van die on­betaal­bare lucht­kastelen. Zal Bergen op Zoom woens­dag kie­zen voor ver­andering? Lees verder
afbeeldingafbeelding

Boekhoudkundige truc met sportbudget

11 maart - Het college wil nog steeds buiten­propor­tio­neel bezuinigen op de sport­accom­mo­da­ties, terwijl de wet­houders het gemeente­lijk sportbeleid ont­zien. Dat is de om­gekeer­de wereld. Lokaal Realisme wil bij sport juist priori­teit geven aan de voor­zieningen voor de verenig­ingen. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Column: de ambtelijke organisatie

12 februari - In deze column gaat raads­lid Joost Pals in op de be­zuinig­ingen op de ambte­lijke organi­satie. Het college zegt dat ambte­naren "op hun tand­vlees lopen", maar is dat écht zo? Want nog geen 20% van de af­spraak is ge­reali­seerd. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Column: geen monumenten verpatsen

30 januari - Het college wil nog steeds gemeente­lijke monumenten verpatsen. Bij­voorbeeld Hof van Ram, de synagoge en de molen van Borgvliet. Joost Pals legt uit waarom dat on­verstan­dig is. Een uit­spraak van de Hoge Raad geeft nog een extra argu­ment om niet over te gaan tot ver­koop. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Column: de bouwkoten

15 januari - Wat te doen met de bouw­koten? Raadslid Joost Pals schrijft in deze column over de dilemma‚Äôs en mogelijke op­lossingen. Wat vind jij er alle­maal van? En wellicht heb je nog een goed idee? Lees verder
afbeeldingafbeelding

Column: financiële uitdagingen voor 2022

9 januari - Zandzakken aan de Kaai. Symbool van het verkeerde in­veste­rings­beleid van dit college. Dat moet anders. Raadslid Joost Pals beschrijft in deze column hoe de gemeente op een zakelijkere manier kan omgaan met investeringen. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Maak van het Suikerlab geen bodemloze put

4 januari - In 2018 kocht de gemeente het voormalige Suiker­lab voor 2,2 miljoen euro. In beperkte mate zijn de doelstellingen gerealiseerd. Maar nu overweegt het college om het pand op­nieuw te gaan ver­bouwen, onder het mom van ver­duur­zaming. Julien Voets en Joost Pals herinneren het college van B&W aan de af­spraak: ver­koop binnen een termijn van vijf jaar. Lees verder