afbeelding afbeelding

Eerlijke en dienstbare gemeente

Lokaal Realisme wil een eerlijke en dienstbare gemeente. Het moet klaar zijn met arrogante regenten die elkaar de bal toespelen. De gemeente moet er zijn voor de inwoners, ondernemers en verenigingen. Bij ideeën vanuit de samenleving hoort de gemeente niet te denken in problemen, maar in oplossingen. Kortom, een constructieve benadering van initiatieven.

Lokaal Realisme wil dat de gemeente haar afspraken nakomt en tijdig reageert op vragen en meldingen. Inwoners mogen bovendien nooit afhankelijk zijn van de grillen van de ambtenaren. De gemeente moet zeggen wat ze doet en doen wat ze zegt.

afbeelding

Verkiezingsprogramma

Lokaal Realisme wil orde op zaken stel­len. In ons verkiezings­programma kunt u lezen hoe we dat gaan doen. Lees verder
afbeelding

Team Lokaal Realisme

Lokaal Realisme is een snel groei­en­de be­we­ging van in­woners uit Bergen op Zoom, Halsteren en Lepel­straat die orde op zaken wil­len stel­len, zodat Bergen op Zoom weer een mooie toe­komst gaat heb­ben. Lees verder

Nieuws over dit onderwerp

afbeeldingafbeelding

Onze inwoners mogen dienen

2 juni - ‘Orde op zaken stellen’ is óók aandacht hebben voor een betere dienstverlening. Onze wethouder Joost Pals is daarmee bezig. Geen gemakkelijke klus, maar wel belangrijk. VVD-raadslid Tommy van der Veer onderstreepte het belang om inwoners centraal te stellen op ludieke wijze in de raadsvergadering. Beiden delen ze de motivatie om de dienstverlening te verbeteren. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Beter onderhoud woningen Stadlander

24 augustus - Wel vaker zijn er voorbeelden van langdurig onvoldoende onderhoud door Stadlander. Raadslid Julien Voets spreekt erover bij ZuidWest TV. Betere afspraken over goed onderhoud zijn nodig. Ook moeten huurders dat gewoon kunnen aankaarten. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Column: samen bergen verzetten

16 juni - Meer budget voor veiligheid. Aandacht voor betere dienstverlening. En een voorzichtig en duurzaam financieel beleid. Onze wethouder Joost Pals neemt in deze column het beleidskader 2024 door. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Verbeter de dienstverlening

27 maart - Afgelopen zaterdag organiseerde Lokaal Realisme een bijeenkomst om ideeën en suggesties te verzamelen over dienstverlening. Samen met fractieleden en sympathisanten. De opbrengst hiervan gebruikt onze wethouder Joost Pals bij een project om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren. Zo stellen we, stap voor stap, orde op zaken. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Betere gemeentelijke dienstverlening

11 maart - Op zaterdag 25 maart 2023 gaan onze raadsleden en wethouder in gesprek over het thema "dienstbaarheid". Alle leden en sympathisanten van Lokaal Realisme zijn welkom om daarover mee te denken. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Column: arbeidsmigranten aan de Havendijk

5 maart - In deze column schrijft raadslid Julien Voets welke lessen te trekken zijn uit de discussie over de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Havendijk. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Column: ruimtelijke plannen

2 september - In deze column gaat onze wethouder Joost Pals in op ruimtelijke ordening. Heldere communicatie is van groot belang bij ruimtelijke initiatieven. Op een manier waarbij je zo goed mogelijk recht kunt doen aan uiteenlopende belangen. Daar is nog wel ruimte voor verbetering. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Interview wethouder Joost Pals

17 augustus - Financiële discipline blijft nodig om Bergen op Zoom er weer bovenop te krijgen. Dat zegt onze wethouder Joost Pals in een interview met de Halsterse Krant. Met een nuchtere en analytische aanpak wil hij orde op zaken stellen. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Column: De koers is gezet

2 augustus - Sinds 24 mei is Julien Voets aan de slag gegaan als raadslid. In deze column vertelt hij over zijn eerste dagen als Bergse volksvertegenwoordiger. Hij ziet het als een belangrijke doelstelling om het contact tussen de gemeente en de inwoners en ondernemers te verbeteren. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Fietspad Halsters Laag

12 juni - De af­gelopen weken stel­de Lokaal Realisme nut en nood­zaak van een fiets­pad door het Halsters Laag ter dis­cussie. Samen met Reinoud Krijnen van Samen0164 dien­den we een motie in. Na een plotse wen­ding in de raads­vergadering is het resul­taat dat het on­wense­lijke noord-zuid tracé geschrapt is. Een mooie uit­komst! Lees verder
afbeeldingafbeelding

Duiding van de verkiezingsuitslag

23 maart - In een raads­bijeen­komst reflecteer­den de politieke partijen op de verkiezings­uitslag. Lokaal Realisme is te­vreden over ons resul­taat: met drie zetels be­haal­den we de groot­ste winst. Wel is er een enorm ver­splinterd poli­tiek land­schap. Mede daar­om plei­ten we voor een brede samen­werking vanuit de gemeente­raad. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Ombudswerk: samenwerken met ondernemers

9 maart - In de rubriek "Ombudswerk" gaat Julien Voets deze keer in op een pro­actieve houding van de ge­meen­te richting onder­nemers. Af­spraken na­komen moet weer normaal worden. Ook kijken naar mogelijk­heden in plaats van on­mogelijk­heden. Dat vereist wel een mentaliteits­verandering. Lees verder