afbeelding afbeelding

Eerlijke en dienstbare gemeente

Lokaal Realisme wil een eerlijke en dienstbare gemeente. Het moet klaar zijn met arrogante regenten die elkaar de bal toespelen. De gemeente moet er zijn voor de inwoners, ondernemers en verenigingen. Bij ideeën vanuit de samenleving hoort de gemeente niet te denken in problemen, maar in oplossingen. Kortom, een constructieve benadering van initiatieven.

Lokaal Realisme wil dat de gemeente haar afspraken nakomt en tijdig reageert op vragen en meldingen. Inwoners mogen bovendien nooit afhankelijk zijn van de grillen van de ambtenaren. De gemeente moet zeggen wat ze doet en doen wat ze zegt.

afbeelding

Verkiezingsprogramma

Lokaal Realisme wil orde op zaken stel­len. In ons verkiezings­programma kunt u lezen hoe we dat gaan doen. Lees verder
afbeelding

Team Lokaal Realisme

Lokaal Realisme is een snel groei­en­de be­we­ging van in­woners uit Bergen op Zoom, Halsteren en Lepel­straat die orde op zaken wil­len stel­len, zodat Bergen op Zoom weer een mooie toe­komst gaat heb­ben. Lees verder

Nieuws over dit onderwerp

afbeeldingafbeelding

Betere gemeentelijke dienstverlening

11 maart - Op zaterdag 25 maart 2023 gaan onze raadsleden en wethouder in gesprek over het thema "dienstbaarheid". Alle leden en sympathisanten van Lokaal Realisme zijn welkom om daarover mee te denken. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Column: arbeidsmigranten aan de Havendijk

5 maart - In deze column schrijft raadslid Julien Voets welke lessen te trekken zijn uit de discussie over de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Havendijk. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Column: ruimtelijke plannen

2 september - In deze column gaat onze wethouder Joost Pals in op ruimtelijke ordening. Heldere communicatie is van groot belang bij ruimtelijke initiatieven. Op een manier waarbij je zo goed mogelijk recht kunt doen aan uiteenlopende belangen. Daar is nog wel ruimte voor verbetering. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Interview wethouder Joost Pals

17 augustus - Financiële discipline blijft nodig om Bergen op Zoom er weer bovenop te krijgen. Dat zegt onze wethouder Joost Pals in een interview met de Halsterse Krant. Met een nuchtere en analytische aanpak wil hij orde op zaken stellen. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Column: De koers is gezet

2 augustus - Sinds 24 mei is Julien Voets aan de slag gegaan als raadslid. In deze column vertelt hij over zijn eerste dagen als Bergse volksvertegenwoordiger. Hij ziet het als een belangrijke doelstelling om het contact tussen de gemeente en de inwoners en ondernemers te verbeteren. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Fietspad Halsters Laag

12 juni - De af­gelopen weken stel­de Lokaal Realisme nut en nood­zaak van een fiets­pad door het Halsters Laag ter dis­cussie. Samen met Reinoud Krijnen van Samen0164 dien­den we een motie in. Na een plotse wen­ding in de raads­vergadering is het resul­taat dat het on­wense­lijke noord-zuid tracé geschrapt is. Een mooie uit­komst! Lees verder
afbeeldingafbeelding

Duiding van de verkiezingsuitslag

23 maart - In een raads­bijeen­komst reflecteer­den de politieke partijen op de verkiezings­uitslag. Lokaal Realisme is te­vreden over ons resul­taat: met drie zetels be­haal­den we de groot­ste winst. Wel is er een enorm ver­splinterd poli­tiek land­schap. Mede daar­om plei­ten we voor een brede samen­werking vanuit de gemeente­raad. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Ombudswerk: samenwerken met ondernemers

9 maart - In de rubriek "Ombudswerk" gaat Julien Voets deze keer in op een pro­actieve houding van de ge­meen­te richting onder­nemers. Af­spraken na­komen moet weer normaal worden. Ook kijken naar mogelijk­heden in plaats van on­mogelijk­heden. Dat vereist wel een mentaliteits­verandering. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Ombudswerk: dienstverlening Stadlander

27 februari - De afgelopen jaren heeft Julien Voets al veel huur­ders van Stad­lander geholpen bij con­flicten met de woning­stichting. In de rubriek "Ombuds­werk" pleit hij voor behoor­lijk onder­houd en veilige woningen. Daar ligt óók een rol voor de gemeente­raad door goede prestatie­afspraken te maken met Stadlander. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Kwantiteit of kwaliteit

20 februari - Dertien partijen op het stem­biljet. Misschien veel, maar Conny Steketee betoogt dat het belang­rijker is om te kijken wat partij­en en raads­leden toe­voegen aan de gemeente­raad. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Gemeente blijft onduidelijk over kwestie met terrassen

3 februari - Eerder al stelden we vragen over het zwal­ken van de ge­meen­te over toe­stem­ming voor een ter­ras. De ant­woor­den van het college van B&W zijn ont­wijkend. Men ver­dedigt de foute gang van zaken. Joost Pals en Julien Voets stellen ver­volg­vragen. Alleen wan­neer de ge­meen­te fouten gaat er­ken­nen, kan er ge­komen wor­den tot ver­betering van de dienst­verlening. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Orde op zaken stellen bij ruimtelijke ordening

27 januari - Een schrijnen­de situatie van een gezin bij wie het huis op in­stor­ten staat. Door een ge­meen­te­lijke fout zit­ten zij klem. Lokaal Realisme vroeg al eer­der om aan­dacht, maar het college van B&W grijpt niet in en ont­wijkt het feit dat de oor­zaak ligt bij een fout van de gemeente zelf. Joost Pals neemt daar geen ge­noe­gen mee en stelt vervolg­vragen. Lees verder