afbeelding afbeelding

Pierre Passier

Pierre Passier is kandidaat namens Lokaal Realisme. Pierre staat op plaats 13 bij de gemeente­raads­ver­kie­zin­gen van 16 maart 2022.


E-mail: pierrepassier@lokaalrealisme.nl

Over Pierre Passier

Geboren en getogen in Bergen op Zoom in een tijd waarin woning­nood en armoede nog meer dan nu onder­deel van het leven uit­maakte. Een gezellige periode waarin we nog tijd voor elkaar hadden en te­vreden kon­den zijn met de schaar­se dingen die beschik­baar waren.

Op­bouw en uit­bouw waren de uit­dagingen van die periode waarbij een burge­meester nog respect kon af­dwingen en het bestuur en zijn ambtenaren vanuit hun ivoren toren beslis­ten en de burger zich vaak bij de genomen beslissing moest neer­leggen.

Gelukkig is de burger steeds mondiger ge­worden en zijn ook de mogelijk­heden om tegen ge­nomen be­slis­singen in beroep te gaan ver­ruimd. Nog niet alle ambtenaren op ons stads­kantoor dragen de "public servant" gedachte in hun DNA waar­door nog veel van hun tijd wordt be­steed om ge­lijk te krijgen in plaats van mee te den­ken met de bur­gers en samen naar mogelijk­heden en oplos­singen te zoeken.

Veel capaciteit die verkeerd wordt ingezet tot frus­tra­tie van de be­trokken burgers zonder dat het college hier iets aan doet. Wel veel wet­houders en olie­mannetjes die de afgelopen 4 jaar ruim­hartig uit de gemeen­schap­pe­lijke ruif mochten mee eten. Veel dos­siers die mis zijn gegaan de af­gelopen jaren met heel veel door het bestuur gemaakte onnodige kosten waar wij als in­woners voor op­draaien. Nu maar vooral ook nog vele jaren in de toe­komst.

Als internationaal onder­nemer met een bedrijfs­economische achter­grond heb ik de af­gelopen jaren helaas moeten ervaren dat de diverse colleges vele mis­lukte projecten eigen­zinnig en vaak niet goed door­dacht er door hebben weten te druk­ken. De grootste fractie be­paal­de in principe altijd wat wel of niet werd uit­gevoerd.

Dit moet absoluut veranderen en daarom roep ik alle in­woners van Bergen op Zoom, Lepelstraat, Halsteren en de buiten­gebieden op om in ieder geval te gaan stemmen. Dit keer niet op de partijen die er­voor hebben gezorgd dat we inmiddels € 250 miljoen euro te­kort komen als gemeente (per inwoner komt dit neer op € 3.700) maar op Lokaal Realisme, een partij die op­komt voor de be­langen van de hele gemeente met oog voor de belangen van iedere burger waar­bij ook een speer­punt zal worden om de zaak financieel maar verant­woord op orde te gaan krijgen.

Mijn persoonlijk speer­punt is vanuit mijn bedrijfs­economische achter­grond alle rele­vante projecten kritisch be­oor­delen of deze ge­wenst zijn en/of economisch haal­baar. Verder wil ik mij hard maken om ervoor te zorgen dat de burgers eer­lijk en fair behandeld worden vanuit het gelijke monniken gelijke kappen principe en proberen te voor­komen dat raad en/of college­leden voordeel uit hun politieke werk­zaam­heden kunnen halen

Pierre: "Alle relevante projecten kritisch beoordelen of deze gewenst zijn en/of economisch haalbaar."

afbeelding

Verkiezingsprogramma

Lokaal Realisme wil orde op zaken stel­len. In ons verkiezings­programma kunt u lezen hoe we dat gaan doen. Lees verder
afbeelding

Team Lokaal Realisme

Lokaal Realisme is een snel groei­en­de be­we­ging van in­woners uit Bergen op Zoom, Halsteren en Lepel­straat die orde op zaken wil­len stel­len, zodat Bergen op Zoom weer een mooie toe­komst gaat heb­ben. Lees verder