afbeelding afbeelding

Promotie van Bergen op Zoom

03-03-2022 | Maarten van 't Hof
Er is een lande­lijk initia­tief om de Tachtig­jarige Oorlog met allerlei activi­teiten te her­denken. Bergen op Zoom lijkt niet mee te liften op dit breed gedragen ini­tia­tief. Een ge­mis­te kans voor de pro­motie van onze histo­rische vesting­stad. Maarten van 't Hof be­vraagt het college.

Brief

Aan het College van B & W
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Bergen op Zoom, 3 maart 2022
Betreft: Bergen op Zoom mag niet ontbreken bij initiatief "1572, Geboorte van Nederland"

Geacht College,

Er is een initiatief van een aantal gemeenten, vooral die een lange historie kennen en een vesting­verleden hebben, om in het kader van het 450-jarig bestaan van ons land allerlei activiteiten te ontplooien. Het initiatief heeft als titel "Geboorte van Nederland" gekregen. Er is een serieuze basis en het bestuur ervan bestaat uit een groot aantal burge­meesters en de conser­vator van het Dordrechts museum.

1572, "Geboorte van Nederland

De aanleiding van dit project omschrijven de initiatief­nemers als volgt: "Het jaar 1572 is het begin van de ‘geboorte van Nederland' én een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648). Het was een heftige strijd: oorlog en deels ook burger­oorlog. Elke stad in de Neder­landen speelde hierin zijn eigen rol en heeft zijn eigen her­inneringen."

Historie van Bergen op Zoom

Bergen op Zoom is een stad met een lange en belangrijke historie. Zeker in die tijd. Niet voor niets is ons stadslied Merck toch hoe Sterck. Een lied dat is geworteld in precies die periode van onze geschiedenis.

Wij hebben begrepen dat wij, de gemeente c.q. de stad Bergen op Zoom, niet op de uitnodiging zijn ingegaan. Dat is volgens ons een gemiste kans. Het lijkt erop dat deze gemeente heel erg in zichzelf gekeerd is geraakt. Het opheffen van de stads­marketing mag volgens ons niet betekenen dat wij als stad nu geen enkele promo­tionele activiteiten meer ontplooien en zelfs niet meer het minste bedrag daarvoor over hebben.

Kansen voor promotie van vestingstad

Lokaal Realisme is van mening, dat wij als stad met onze wortels in de historie van ons land deze kans niet mogen missen. Met relatief weinig middelen kan dit initiatief een enorme impuls betekenen voor zowel de binnenstad en de historische monu­menten als voor het culturele veld in onze gemeente. Bergen op Zoom kan daarbij meeliften op een breed gedragen initiatief dat zonder twijfel lande­lijke bekend­heid zal gaan hebben.

Vragen

Naar aanleiding van deze constatering stellen wij u conform artikel 36 van het reglement van orde, de volgende vragen:

  1. Is het juist dat wij zijn benaderd voor deel­name aan dit ini­tia­tief? Zo ja, hoe is hierop ge­rea­geerd en wat was de onder­liggende moti­vatie om niet deel te nemen?
  2. Ongeacht of hierop gereageerd is, ziet u inmiddels wel een mogelijk­heid en een toe­gevoegde waarde om aan te willen sluiten?
  3. Zo wij als stad ons hierbij aansluiten, kan dan vanuit het college het initiatief uitgaan naar de historische stichtingen en verenigingen om hen te vragen een passend evene­ment te organiseren en om bijvoorbeeld onze vesting­werken te promoten? Wij hebben ruime er­varing in onze stad en er is naar onze mening voldoende organisatie­kracht aan­wezig.

Wij zien uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Maarten van 't Hof
Raadslid

Lokaal Realisme vindt dat we de kracht van de historische binnenstad en het vestingverleden moeten benutten voor de promotie van Bergen op Zoom.

afbeelding

Een sterke economie

Ruimte om te ondernemen. Vergroten van de werkgelegenheid. Optimale kansen voor het MKB. Lees verder
afbeelding

Zorgen over PFAS in het Zoommeer

Rijkswaterstaat heeft Sabic eerder opgedragen om maatregelen te nemen om PFAS lozing op Volkerak-Zoommeer en Theodorushaven te voorkomen. Lokaal Realisme houdt vinger aan de pols en vraagt het college naar de actuele stand van zaken. Lees verder
afbeelding

Waarom we tegen 4,5 miljoen voor bouwkoten stemden

Afgelopen donderdag trok een raadsmeerderheid 4,5 miljoen uit voor de bouwkoten. Lokaal Realisme stemde tegen. Natuurlijk gunnen we iedereen een fijne Vastenavend, maar de financiële positie van de gemeente is nog te kwetsbaar. De schuld is omlaag van 250 miljoen naar 180 miljoen. Een flinke verbetering, dat is het zeker, maar we zijn er nog niet. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!