afbeelding afbeelding

Recreatie op en om de Binnenschelde

06-06-2022 | Rian Govers
Lokaal Realisme vraagt om aandacht bij de gemeente voor aantrekkelijke en veilige recreatie op en om de Binnenschelde.

Brief

Aan het College van B & W
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Halsteren, 6 juni 2022

Betreft: recreatie op en om de Binnenschelde
Bijlage: Brief Dagelijks Bestuur Waterschap Brabantse Delta

Geacht College,

Wat zou er kunnen in en om de Binnenschelde volgens de toekomstvisie van Bergen op Zoom, BELeefstad of de visie "Boulevard in beweging'? Onze inwoners weten de aantrekkelijkheid op en om het water steeds meer te waarderen.

Ook de recreatie op het water verandert en neemt toe. Dat zijn mooie ontwikkelingen.

We zien ook dat er in toenemende mate hard gevaren met boten met brandstofmotoren op de Binnenschelde en op de Schippersvliet, welke gelegen is in een woonwijk.

Is de beperkte regelgeving in de APV nog wel voldoende? Wat is er nodig voor handhaving om een veilig verblijf op en om de Binnenschelde te krijgen en houden?

In de APV (artikel 5.31a) 1) wordt voor brandstofmotoren nu slechts een vermogensbeperking van 6 Pk genoemd. Daartoe staan er ook borden om de Binnenschelde. Met 6 Pk brandstofmotoren, in combinatie met lichte boten, worden echter makkelijk snelheden behaald van ca. 20km/uur. Dat is echt heel hard is voor de Binnenschelde en de Schippersvliet. De veiligheid van andere waterrecreanten komt met dergelijke snelheden in het geding. Bovendien worden met deze snelheden de ondiepe bodem en de waterplanten losgewoeld. Dat heeft een nadelige invloed op de waterkwaliteit.

Een andere ontwikkeling is dat er met grote regelmaat boten op het water worden gezien met brandstofmotoren van meer dan 6 Pk.

Dat er een ontheffing is voor de volgboten van zeilschool ALW en de vereniging is evident, om die veilig te kunnen laten draaien.

Inmiddels zijn races met speedboten (30Pk of meer) en waterskiers geen uitzonderingen meer op het water. Als we een relatief klein recreatiewater (wat de Binnenschelde toch is) wil beheren waar gemotoriseerde vaart is toegestaan, zal er op frequente basis toezicht en handhaving op het water moeten zijn.

Tot op heden schiet toezicht en handhaving te kort. Die is niet zichtbaar op het water.

De landelijke tendens is dat, met het oog op duurzaamheid, op steeds meer kleinere wateren de brandstofmotoren verboden worden en er slechts gebruik gemaakt mag worden van elektromotoren. Op deze wijze wordt de emissie van CO2 in het water geëlimineerd en helpt dit mee om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen en verbetert de (zwem)waterkwaliteit.

Op 18 april 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap de Brabantse Delta aangegeven ‘het nut en de noodzaak' in te zien van een verbod op brandstofmotoren op de Binnenschelde en de Schippersvliet (zie bijlage).

Vragen

Conform artikel 34 van het reglement van orde stellen we u de volgende vragen:

  1. Herkent en erkent het college dat de huidige regelgeving in de APV omtrent het varen met brandstofmotoren op de Binnenschelde en de Schippersvliet te kort schiet en nodig aangevuld dient te worden?
  2. Klopt het dat als er gevaren wordt met 6 Pk motoren (welke harder kunnen dat 20km/u) er een vaarbewijs nodig is? ( 20 km p/u is zelfs haalbaar met een 4 pk motor ). Zo ja, hoe vaak wordt er gecontroleerd op het bezit van vaarbewijzen en wat was dan het resultaat van die controles de afgelopen jaren? Graag een overzicht van 2019-2020-2021.
  3. Gaan we het toezicht en de handhaving op de Binnenschelde en de Schippersvliet intensiveren? In uw antwoord graag aangeven welke frequentie nagestreefd wordt en hoeveel BOA's in Bergen op Zoom er momenteel bevoegd en getraind zijn om te handhaven op het water.
  4. Wat zijn de ambities (om mee te gaan in de landelijke tendens) om te verduurzamen op kleine (recreatie)wateren en slechts elektromotoren toe te staan op de Binnenschelde en de Schippersvliet? Zo ja, wanneer kunnen we dit realiseren? Zo nee, wat is daarvoor nodig?
  5. Op welke wijze is het Dagelijks Bestuur van het waterschap Brabantse Delta in 2021 betrokken geweest bij de beslissing van het vorige college om de aanbevelingen en toezeggingen in de brief van Dagelijks Bestuur van het waterschap Brabantse Delta van 18 mei 2021 niet over te nemen?

Lokaal Realisme is voor veilig recreatiewater zonder overlast voor bewoners en andere waterrecreanten. Ook de waterkwaliteit gaat ons aan het hart dus aandacht voor de emissie in het water (duurzaamheid) en gezond (zwem)water.

In ondiepe wateren veroorzaken de sneldraaiende schroeven echt schade aan de bodem en de noodzakelijke waterplanten. Met het toestaan van lichte (!) e-motoren kunnen we al veel bereiken als het gaat om de genoemde doelstellingen.

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

De Fractie Lokaal Realisme


APV

1) In de APV , geldende per 8 april 2022, is opgenomen:

Artikel 5:31a Gebruik van vaartuigen

  1. Het is verboden om op alle wateren in de gemeente zich met een vaartuig te begeven welke niet wordt voortbewogen door gebruikmaking van peddels of roeispanen dan wel een elektrisch of door spierkracht aangedreven motor of motorvaartuigen die een vermogen hebben van niet meer dan 6 pk (4,41 kilowatt).
  2. Het in het eerste lid genoemde verbod is niet van toepassing op vaartuigen welke in gebruik zijn bij instanties welke belast zijn met toezichthoudende of hulpverleningstaken of instanties welke onderhoud moeten plegen aan de waterwerken.
  3. Het college kan van het in het eerste lid bedoelde verbod ontheffing verlenen en hieraan voorschriften verbinden
afbeelding

Schoon en veilig

Aanpakken van de verrommeling in de straten en de natuur. Overlastgevers volgen tot ze hun gedrag verbeteren. Lees verder
afbeelding

Betere gemeentelijke dienstverlening

Op zaterdag 25 maart 2023 gaan onze raadsleden en wethouder in gesprek over het thema "dienstbaarheid". Alle leden en sympathisanten van Lokaal Realisme zijn welkom om daarover mee te denken. Lees verder
afbeelding

Stapeling van maatschappelijke opgaven

De gemeente zoekt een plek voor een azc. Lokaal Realisme stelt vragen hoe Bergen op Zoom dat gaat bolwerken, bovenop alle andere maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Is er voldoende begeleidingscapaciteit om dat allemaal goed te kunnen doen? Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!