afbeelding afbeelding

Schade door plofplek bij Heimolen

30-09-2022 | Rian Govers
Houdt de gemeente zich wel aan de afspraken bij het opruimen van "niet gesprongen explosieven"? Bewoners aan de Huijbergsebaan constateren van niet. Rian Govers bevraagt de burgemeester over deze kwestie.

Brief

Aan het College van B & W
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Halsteren, 30 september 2022

Betreft: het gebruik van het terrein door de EOD, Heimolen

Geacht College, Geachte burgemeester,

Op 23 februari 2016 heeft het bewonerscomité Heimolen een brief van de burgemeester van Bergen op Zoom gekregen. Dit naar aanleiding van het collegebesluit van 21 juli 2015 om het terrein hoek Huijbergsebaan/Molenzichtweg aan te wijzen als gemeentelijk terrein voor het tot ontploffing brengen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Zie link.

Communicatie

Op 17 september 2015 gaf burgemeester Petter in de vergadering van de commissie Burger en Bestuur aan dat de communicatie naar bewoners/omwonenden met betrekking tot dit besluit van 21 juli niet goed is verlopen. Op 12 oktober 2015 is er een gesprek geweest met het bewonerscomité en dhr. F. Petter, burgemeester van Bergen op Zoom. In dit gesprek herhaalde de burgemeester dat de communicatie niet de schoonheidsprijs verdient. Er zijn toen ook werkafspraken gemaakt. Immers de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners staat voorop.

Naar aanleiding van het krantenartikel en foto's in BN de Stem van 2 september jongstleden, bereikte onze fractie wat vragen. We zijn ter plaatse geweest bij de familie Hopmans, hebben elders info ingewonnen en er technische vragen over gesteld om ons een beeld te vormen.

Als een NGE is gevonden, wordt volgens een protocol uiteindelijk tot ontploffing overgegaan. Dat gebeurt in aanwezigheid van een OvD (Officier van Dienst) van de politie èn een OvD van de 7 samenwerkende gemeenten District de Markiezaten.

Explosief

Wat is er op 29 maart 2021 gebeurd? Op zondagavond is er een explosief gevonden. Dit keer ging het om een kop van een raket. Vermoedelijk van een raket die destijds (tijdens de W.O. II) onder een vliegtuig hingen. Deze raketten waren destijds bedoeld om vooral veel schade te veroorzaken. Op die maandagochtend werden er extra BOA's ter ondersteuning gevraagd om wandelaars en bezoekers op voldoende afstand te houden en af te schermen van wat komen gaat. Het terrein was en is immers een voor iedereen vrij toegankelijk gebied.

Heftige trillingen

De EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) zijn de specialist als het om het ontploffen gaat. Zij kiezen de locatie in een perceel en beslissen in dit proces. Direct na de ontploffing kwam dhr Hopmans melden over de heftige trillingen, dakpannen die van het dak kwamen enzovoorts. Daarmee roept dit alles vragen op.

Vragen

Conform artikel 34 van het reglement van orde stellen we u de volgende vragen:

  1. Hoe duidelijk is de plaats- en locatie aanduiding die is aangewezen om NGE tot ontploffing te brengen? Waar blijkt dat uit? Hoe is dit aantoonbaar?
  2. Waarom is er geen afgesloten terrein aangewezen? Welke afwegingen zijn daarbij gemaakt?
  3. Was deze locatie wel geschikt om deze explosieven hier te laten ontploffen? Waar blijkt dat uit? Hoe is dit aantoonbaar?
  4. Hadden er aanvullende maatregelen getroffen kunnen worden (zoals een droge gracht eromheen) om schade aan de huizen en de kassen te kunnen voorkomen? Zijn die maatregelen ter sprake geweest? Welke afwegingen zijn daarbij gemaakt? Waar blijkt dat uit? Is dit aantoonbaar?
  5. Als er aan zoveel panden aan de Huijbergsebaan en de Heimolen schade is ontstaan, wat zegt dat dan over de locatie van de plofplaats? Waar blijkt dat uit? Hoe is dit aantoonbaar?
  6. Uit de antwoorden op onze technische vragen blijkt er nimmer een evaluatie gedaan te zijn. Bent u voornemens dat alsnog te doen en dat jaarlijks te doen? Waar blijkt dat uit? Hoe is dit aantoonbaar?
  7. Hoe wordt de communicatie en informatieverstrekking met het bewonerscomité c.q. de inwoners van Heimolen hersteld? Waar blijkt dat uit? Hoe is dit aantoonbaar?
  8. Is er een verslag of evaluatie van de diverse betrokken OvD, allen die betrokken waren tijdens die bewuste ontploffing in maart 2021? Is dit aantoonbaar? 
  9. Is er nadien contact geweest met de EOD-Defensie? Wat is hun evaluatie van deze ontploffing? Hebben zij een voorstel gedaan met betrekking tot het afhandelen van de gevolgschades van deze ontploffing? Waar blijkt dat uit? Hoe is dit aantoonbaar?

Met belangstelling zien wij de antwoorden op onze vragen tegemoet.

Lokale hartelijke groet,

Rian Govers - Gabriëls
fractievoorzitter Lokaal Realisme

Lokaal Realisme vindt dat de gemeente zich strikt dient te houden aan de gemaakte afspraken. Ook willen we dat er gezocht wordt naar een andere "plofplek", op grotere afstand van woningen.

afbeelding

Schoon en veilig

Aanpakken van de verrommeling in de straten en de natuur. Overlastgevers volgen tot ze hun gedrag verbeteren. Lees verder
afbeelding

Een donatie is ieders eigen vrije keuze

Lokaal Realisme stemde tegen een voorstel van GBWP om de gemeente 68.000 euro te laten doneren vanwege de aardbeving in Marokko. Lokaal Realisme vindt dat een donatie de eigen vrije keuze van onze inwoners hoort te zijn. Het is géén taak voor de gemeente om dat met belastinggeld te doen. Lees verder
afbeelding

Realistisch en betaalbaar omgaan met afvalstoffen

Afgelopen woensdag sprak de gemeenteraad over een nieuw afvalbeleid. Rian Govers pleitte voor een realistische aanpak. Zadel onze inwoners niet op met nóg meer gescheiden afvalbakken, maar laat de afvalbedrijven het restafval "nascheiden". Op die manier houden we het ook betaalbaar. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!