afbeelding afbeelding

Ventilatie in schoolgebouwen

06-01-2022 | Rian Govers
We zijn opgelucht dat maandag de scholen weer open kunnen. Wel zijn er nog zorgen over de ventilatie in school­gebouwen. Rian Govers en Antoinette Harteveld wijzen het college op een rijks­regeling die gemeenten kunnen gebruiken voor het verbeteren van het binnen­klimaat van school­gebouwen.

Brief

Aan het College van B & W
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Halsteren, 6 januari 2022

Betreft: klimaat in schoolgebouwen

Geacht College,

Lokaal Realisme is opgelucht dat de scholen vanaf maandag weer open kunnen. We hopen dat dit permanent zal zijn. Wel vragen wij om aandacht voor zorgwekkende berichten over de gebrekkige ventilatie in school­gebouwen. We vragen uw college om dit actief aan te pakken in het Integraal Huisvestings­plan (IHP) dat de gemeente hanteert bij het onderhoud van school­gebouwen. Ook wijzen we u op de rijksregeling SUVIS die gemeenten kunnen gebruiken voor de be­kostiging van het verbeteren van het binnen­klimaat van school­gebouwen.

Scholen weer open

Op 3 januari maakte demissionair minister A. Slob bekend dat Op 10 januari a.s. de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs weer open gaan. Gewoon zoals gepland eindigt dan de kerst­vakantie dus op 10 januari. Die kerstvakantie was wel een week eerder begonnen op last van de adviezen van het O.M.T. ten bestrijding van de Covid-19 be­smet­tingen.

Recht op onderwijs

Wij vinden daar wel iets van. Kinderen hebben recht op onderwijs. Het recht op onder­wijs is in verschillende mensen­rechten­verdragen en de Universele verklaring van de rechten van de mens opgenomen. Het Europees verdrag tot be­scherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is daarvan verreweg het belangrijkst. Burgers kunnen namelijk de verplichtingen van de staat, die zijn vastgesteld in het verdrag, afdwingen.

Het recht op onderwijs is in Nederland ook vertaald naar nationale wet­geving: de Leer­plicht­wet. Die wet schrijft voor dat iedereen vanaf vijf jaar naar school gaat. De leerplicht is meer dan 100 jaar geleden ingevoerd. Het recht op onderwijs is eigenlijk meer een plicht voor ouders dan een recht voor kinderen. De leerplicht beschermt daarmee het leerrecht van kinderen.

Goede ventilatie is cruciaal

Inmiddels hebben we bijna al 2 jaar te maken met de gevolgen van de Covid-19 pandemie. Lokaal Realisme hoopt dat de scholen vanaf nu open zullen blijven. Ook een on­afhankelijke commissie onder voorzitterschap van Kim Putters (SCP) adviseert aan de minister van onderwijs de scholen te allen tijde open te houden. Om de scholen weer veilig te openen én om te voorkomen dat ze later weer dicht moeten, is het cruciaal om te zorgen voor ventilatie in de gebouwen, zeggen deskundigen. Maar in een flink deel van de scholen is de luchtkwaliteit nog steeds onvoldoende.

Verbetering binnenklimaat scholen

Uit onderzoek blijkt dat in een kwart van de schoolgebouwen de ventilatie niet op orde is. Gemeenten kunnen geld aanvragen om het binnen­klimaat van bestaande school­gebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. Gemeenten kunnen een aanvraag doen tot en met 31 januari 2022. Het budget van de regeling 'Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen' (SUVIS) is verhoogd van naar €200 miljoen.

Ook de gemeente Bergen op Zoom is eigenaar van diverse school­gebouwen. Als eigenaar / verhuurder is zij ver­antwoordelijk is voor een veilig gebruik van de gebouwen waarvoor die gebouwen zijn bedoeld. Gemeenten hebben een wettelijke zorg­plicht en ver­antwoordelijk­heid voor de huis­vesting van onderwijs.

Huisvestingsplan

Bergen op Zoom heeft een zogenaamd IHP (Integraal Huisvestingsplan) vastgesteld. Het IHP is een koersdocument voor benodigde in­vesteringen in de onder­wijs­huisvesting, zowel op korte termijn (4 jaar) als op lange termijn (16 jaar). In de stukken die u aan de gemeente­raad heeft overlegd, is nog geen expliciete en eigen­standige aandacht voor ventilatie.

Vragen

Conform artikel 36 van het reglement van orde stellen we u de volgende vragen:

  • Bent u bekend met het rapport van het ver­diepend onderzoek naar school­gebouwen en ventilatie­systemen?
  • Hoeveel gebouwen heeft de gemeente in eigen­dom die ook voor net gelijk welke vorm van onderwijs worden gebruikt? Graag een over­zicht.
  • Welke van die gebouwen beschikt over een vol­waardig ventilatie­systeem dus met de gewenste filtering enz.?
  • Bent u voornemens om een volwaardig ventilatie­systeem in de onder­wijs­gebouwen op te nemen in de IHP plannen ?
  • Wordt de GGD genoeg hierbij betrokken? Of liever andersom bekommert de GGD zich hier wel voldoende om?
  • Kortom wat is er nodig om het onderwijs op een veilige en verantwoorde manier te laten ver­lopen?

Met belangstelling zien wij de antwoorden op onze vragen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Rian Govers - Gabriëls
Fractievoorzitter

Antoinette Harteveld - Meulmeester
Burgerraadslid

Lokaal Realisme vraagt bij het college van B&W om aandacht voor veilige en goed geventileerde schoolgebouwen.

afbeelding

De zorg voor elkaar

Degelijke sociale voorzieningen, waar je een beroep op kunt doen wanneer dat nodig is. Lees verder
afbeelding

Column: financiën gaan goede kant op

Ook accountantskantoor BDO ziet dat het de goede kant op gaat met de gemeentelijke financiën in Bergen op Zoom. Onze wethouder Joost Pals schrijft erover in deze column. Lees verder
afbeelding

Eerst zichtbare resultaten bij aanpak daklozenproblematiek Plein 13

Lokaal Realisme wil eerst zichtbare resultaten bij de aanpak van de daklozenproblematiek rondom Plein 13. Dus niet alleen praten en vergaderen. Ook zorg en veiligheid moeten vóóraf goed geregeld zijn. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!