afbeelding afbeelding

Verkeerslawaai Steenbergseweg

29-08-2023 | Maarten van 't Hof
Aan de Steenbergseweg en Eenlandsweg in Halsteren is sprake van verkeerslawaai. Meer dan je "normaal" gesproken zou verwachten. Ons burgerlid Maarten van 't Hof is gaan luisteren - en meten. Hij vraagt de gemeente om nader onderzoek te verrichten. Mogelijk komt het door de reflectie van het geluid.

Brief

Aan het College van B & W
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Bergen op Zoom, 29 augustus 2023
Betreft: "Geluidsdruk voor bewoners van de Steenbergseweg in Halsteren ".

Geacht College,

Al een aantal malen is er door de bewoners van de woningen die aan hun achterkant / tuinkant grenzen aan de Steenbergseweg (met name Eenlandsweg) de raad benaderd over de door hen ervaren overlast van het verkeersgeluid van de Steenbergseweg. Er is ingesproken, er zijn brieven geweest etc. Steeds is hier wel o.a. in de raad over gesproken maar verdere actie is hierop, tot frustratie van de bewoners, uitgebleven.

Ter plaatse meten

Onze fractie is wederom hierover benaderd door een van de bewoners. Ondergetekende heeft daarop namens onze fractie deze bewoner bezocht om ter plaatse een indruk te krijgen van hun situatie.

In bezit zijnde van een smartwatch die ook geluidsdruk kan meten, heb ik die gebruikt om een duiding te krijgen van het geluid, dat meetbaar in hun tuin te ervaren is. Hoewel het geen geijkte meter is, is hij onzes inziens zeker geschikt om een duiding te krijgen van de dB waarden die daar gemeten kunnen worden.

Alsof je direct naast de weg staat

Bij het bezoek aan hun tuin, op een zaterdag, 22 juli j.l. moest ik constateren dat het geluid van het normaal langskomende verkeer al heel duidelijk te horen was, alsof je direct naast de weg staat. Eigenlijk is zelfs bij rustig verkeer al het geluid van het verkeer zodanig dat dit het buiten zitten belemmerd. De meter bleek tot mijn verbazing als er verkeer langskomt tussen de 70 en soms zelfs meer dan 80 dB aan te geven. (80 dB wordt in het algemeen gezien als de grens waarboven geluidsbescherming wordt geadviseerd). Een enkele keer werd er zelfs meer gemeten. Dan was er sprake van een "sportieve" auto, motor of brommer.

Ook 's nachts

Daarnaast leveren bv tractoren of ander werkverkeer ook structureel hogere waarden dan 80 dB op. De bewoners geven aan dat met name dit type verkeer en verkeer dat veel te snel rijdt (motoren zijn hierom berucht volgens de bewoners) hun erg hindert en het gebruik van de tuin belemmert. Overigens is de overlast van dit type weggebruikers soms zodanig dat zij daar ‘s nachts ook wakker van worden.

Bijzonder is dat hun tuin op de scheiding met de Steenbergseweg een hoge schutting (>2 meter) heeft die ook begroeid is. Wat in het algemeen toch als geluiddempend element wordt gezien.

Aan de overkant minder lawaai

Vervolgens heb ik pas vandaag 28 augustus kans gezien om ook aan de andere kant van hun schutting, op het oostelijk naast de Steenbergeseweg liggende fietspand wat metingen te doen. Het zou logisch zijn dat je dan dezelfde of zelfs hogere waarden meet dan in hun tuin. Echter dat is vreemd genoeg niet het geval. In mijn meetperiode van een half uur was de geluidsdruk op het fietspad gemeten tussen de 60 en 70 dB. Wederom uitgezonderd de motoren etc.

Ik heb ook op de paralelweg aan de westzijde even een korte meting gehouden en dan meet ik gemiddeld 3-5 dB minder dan aan de oostzijde

Reflecteren van geluid

Concluderend, er zijn duidingen dat er iets bijzonders aan de hand is met betrekking tot de objectieve geluidsdruk. Natuurlijk zijn metingen zoals door mij gedaan niet wetenschappelijk en niet geijkt, maar wij zijn van mening dat het wel duidt op een voor de bewoners onwenselijke situatie. De enige mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat de huizen precies zo gesitueerd zijn dat zij een deel van het geluid reflecteren in de tuin en dat die de geluidsdruk zo hoog maakt. In essentie komt dan het geluid in de tuin van 2 kanten.

Vragen

Geacht college, na deze lange inleiding ons verzoek. Wij zijn van mening dat de bewoners serieuze en aanwijsbare overlast lijken te hebben van het verkeersgeluid. Dat er een duiding is, dat hier iets bijzonders aan de hand is, dat het probleem verergert. Aangezien het een relatief groot aantal van onze bewoners betreft die allen deze overlast ervaren, is een nader deskundig onderzoek gewenst, met echte metingen ter plaatse om ten eerste te bepalen of het inderdaad klopt dat in de tuin een hogere geluidsdruk heerst dan direct naast de straat, ten tweede waarom kennelijk de schutting geen of weinig effect heeft en om te bepalen of er door bewoners en/of door de gemeente gewerkt kan worden aan een vermindering van de overlast. Deskundig advies is gewenst.

Kortom, ziet het college een mogelijkheid om eea te laten onderzoeken en advies hierover te krijgen.

Met belangstelling zien wij uw antwoord op deze vraag tegemoet. (Beantwoording cf. ex. Art. 34 van het RvO.)

Met lokale hartelijke groet,
Namens de fractie van Lokaal Realisme,

Maarten van ’t Hof
Burgerlid

Julien Voets
Raadslid

Lokaal Realisme vraagt om nader onderzoek. Het lijkt dat hier meer aan de hand is dan je "normaal" mag verwachten. Mogelijk door reflectie van geluid.

afbeelding

Schoon en veilig

Aanpakken van de verrommeling in de straten en de natuur. Overlastgevers volgen tot ze hun gedrag verbeteren. Lees verder
afbeelding

Clusteren van culturele instellingen

Kijk eens goed naar de huisvesting van de culturele instellingen, zoals CKB, Markiezenhof en archeologisch depot. Want door te clusteren kun je de binnenstad versterken en efficiënter omgaan met gemeentelijke gebouwen. Dat pleidooi hield onze fractievoorzitter Julien Voets in de afgelopen raadsvergadering. Lees verder
afbeelding

Column: financiële verbetering zet door

De jaarstukken 2023 sluiten met een positief resultaat van 5,3 miljoen euro. Daarvan zorgt 3 miljoen voor aansterking van het eigen vermogen. De financiële verbetering zet door, zo legt onze wethouder Joost Pals uit in deze nieuwe column. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!