afbeelding afbeelding

Visie op kunst en cultuur

17-02-2022 | Maarten van 't Hof
Cultuur is een veel­zijdig onder­werp. Maarten van 't Hof be­schrijft hoe kunst en cul­tuur ons leven ver­rijken. Soms zon­der dat we ons daar­van be­wust zijn.

Wat is eigenlijk cultuur?

Cultuur is een onder­werp dat op vele manieren be­keken kan worden. Je kan spreken over de manier waarop je met elkaar samenleeft. De cultuur van de Neder­landse samen­leving. Heel belang­rijk, want bij een bepaalde cultuur voel je je thuis. Als men van­uit een ander land, een andere "cultuur" in Neder­land komt wonen, neemt men de eigen cul­tuur ook mee. Het mooie is dat dit ook weer de Neder­landse cul­tuur kan verrijken. Denk maar aan de vele, ook in onze gemeente, horeca gelegen­heden die een be­paal­de eet­cultuur brengen.

Veelzijdigheid van kunst en cultuur

Maar dit is niet de cultuur waar we het over willen hebben. In deze column gaat het over cultuur in de zin van kunst en cultuur. De vele kunst­zinnige uitingen. Of het nu muziek, een boek, een gedicht, toneel, film of een schil­derij is. En natuurlijk in deze tijd, vergeet onze Vasten­avond cultuur niet.

Als je spreekt over kunst, dan wordt er dikwijls gedacht aan de kunst die je in musea aantreft. Zeker een belangrijke vorm. Of over de grote be­dragen die voor werken van beroemde schil­ders wordt betaald.

Maar het gaat natuurlijk veel verder. We kijken alle­maal naar films. Velen lezen regel­matig boeken. Iedereen luistert naar muziek.

Een verrijking van het leven

Kunst is alom aan­wezig in ons leven. Kunst ver­rijkt ons leven. Soms zonder dat men het zich bewust is. Want een mooie lamp die je koopt voor in een kamer is ook een vorm van kunst. Er zit een ont­werper achter die daar lang over heeft nagedacht. Dat bepaalde computer­merken populair zijn, is omdat zij veel aan­dacht aan het ont­werp be­steden en dat spreekt, soms on­bewust, aan. Daarom koop je het.

En we maken alle­maal wel eens een foto van een mooi landschap of zons­ondergang. Dat is zeker ook een vorm van persoon­lijke kunst.

Kunst in onze gemeente

We zijn in onze gemeente rijk aan heel veel culturele uitingen. Er zijn ook de nodige plaatsen waar je er van kan genieten. Natuur­lijk springt in deze tijd het bouwen van de Vasten­avond wagens naar voren. Ja zeker, het ontwerpen en bouwen is een vorm van kunst. Daar doen ook ge­renom­meerde kunstenaars aan mee. Maar is niet de enige vorm.

Een ander voorbeeld. In april komt in het Markiezen­hof weer een flink aantal kunst­werken van het Rijks­museum naar onze stad en zullen, als de corona­maatregelen het toelaten, weer duizen­den be­zoekers komen om dat te be­kijken. Lokaal wordt er door Arsis nog een extra dimensie aan gegeven door een paral­lel expositie te organi­seren. Een open dag waarin de hier­voor in­gezonden werken konden worden be­keken had in een mid­dag bijna 200 bezoekers.

Om nog te zwijgen over de vele andere culturele uitingen in onze ge­meen­te. Laten we er een paar noemen in wille­keurige volgorde en zeker niet compleet:

 • Alle voorstellingen in de Maagd en Gebouw-T
 • JazzBoz
 • Mariaommegang
 • Exposities in het Markiezenhof
 • Door andere organisaties georganiseerde exposities
 • Open Monumenten dag
 • Maandelijkse exposities in Galerie Arsis
 • Periodieke exposities in Galerie Lucisan
 • Exposities op andere plaatsen
 • Concerten in de Gertrudiskerk
 • CKB-concerten
 • enz enz.

Het belang van kunst en cultuur

Al deze mani­festaties trekken mensen naar onze stad van uit de directe om­geving, maar soms ook uit het hele land en daar­buiten. Dit alles ver­levendigt onze binnen­stad en geeft ook reuring. Vele bezoekers laten het niet bij het bezoek alleen. Zij gaan na afloop bij­voor­beeld uit eten. Of gebruiken de komst om ook te winkelen nu ze toch in de stad zijn. Alle­maal belang­rijk voor het economische voort­bestaan van onze gemeente.

Dit maakt het ook voor velen de moeite waard om in onze gemeente te komen wonen. We willen ten­slotte, zoals het ook in onze stand­punten staat, een stad waar het goed wonen, werken en vertoeven is.

Zonder kunst: kaal en saai

Helaas moeten we constateren dat menige be­zoeker niet beseft hoe­veel tijd en energie er in bij­voor­beeld een kunst­werk zit. Dat wordt helaas bijna altijd zwaar onder­betaald. Natuur­lijk zou je kunnen zeggen dat de kunstenaar dan maar niet kunst moet maken. Dat is wel wat kort door de bocht. Want hoe veel kaler zou ons leven zijn zonder kunst. In bijna elk huis­houden hangt wel een foto of schil­derij aan de muur. Denk dat eens alle­maal weg. Denk alle beel­den uit de stad weg, elke ver­siering op de huizen, en elk verschil in vorm­geving. Kaal en saai hè?

Eerlijke verdeling

Het is mede daarom een gegeven dat vele culturele mani­festaties niet zonder gemeen­schaps­geld kunnen worden gehouden. Dat is goed te ver­dedigen als je het belang voor de leef­baar­heid en de economie van de gemeente mee­weegt. Want het geeft bij­voor­beeld extra belasting­inkomsten. Wat Lokaal Realisme na­streeft, is dat de beperk­te hoeveel­heid geld die beschik­baar is voor cultuur eerlijk wordt ver­deeld. Daarom kijken we goed naar het aan­bod aan culturele evene­menten en activiteiten. Met ook ruimte voor een aanbod voor een beperkte doel­groep, mits de sub­si­die daarmee in over­een­stemming is.

Maarten van 't Hof, 17 februari 2022

Lokaal Realisme wil een eerlijke verdeling van het cultuur budget.

afbeelding

Het belang van verenigingen

Het verenigings­leven van Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat verdient goede ondersteuning. Lees verder
afbeelding

Column: digitale veiligheid verbeteren

In deze column schrijft wethouder Joost Pals over digitale veiligheid. Risico’s op dat vlak gaan om veel meer dan alleen ICT. Zo kan ransomware de complete bedrijfsvoering lamleggen. Belangrijk is dat een organisatie goed getraind is. Lees verder
afbeelding

Zorgen over Aldi Halsterseweg

Vorige week werden we verrast met de mededeling dat supermarktketen Aldi interesse heeft getoond in een pand aan de onlangs opnieuw ingerichte Halsterseweg. Uiteraard is Lokaal Realisme voor een vrije economie, maar we hebben zorgen over een supermarkt op deze locatie. In het bijzonder over de verkeerveiligheid. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!