afbeelding afbeelding

Zorgen over Aldi Halsterseweg

18-11-2022 | Rian Govers
Vorige week werden we verrast met de mededeling dat supermarktketen Aldi interesse heeft getoond in een pand aan de onlangs opnieuw ingerichte Halsterseweg. Uiteraard is Lokaal Realisme voor een vrije economie, maar we hebben zorgen over een supermarkt op deze locatie. In het bijzonder over de verkeerveiligheid.

Samen met enkele andere politieke partijen stellen we hierover vragen aan het college. We vernemen van hen graag de (on)mogelijkheden van de vestiging van een Aldi aan de Halsterseweg of elders in onze gemeente.


Brief

College van Burgemeester & Wethouders
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: mogelijke vestiging van de Aldi aan de Halsterseweg Bergen op Zoom, 18 november 2022

Geacht college,

Onderstaande partijen hebben kennis genomen van het feit dat Aldi mogelijke plannen heeft voor de vestiging van een Aldi-supermarkt aan de Halsterseweg (op het grondgebied van de voormalige gemeente Halsteren).

Wij stellen voorop dat Aldi in beginsel geen wijkgebonden winkelvoorziening is en doelgroepen bedient uit meerdere woonwijken en ook uit de omgeving. Veel klanten kiezen bewust voor deze supermarkt, zeker gelet op de prijsstelling die Aldi kenmerkt. Daarmee bedient Aldi een duidelijke doelgroep van consumenten. Mede gelet op de fors gestegen kosten van levensonderhoud is dat een begrijpelijke keuze. Zoals er uiteraard ook consumenten zijn die doelbewust kiezen voor andere winkelformules, zoals AH, Jumbo en Plus. Om die reden vinden wij dat de vestiging van een Aldi in Halsteren of Lepelstraat in beginsel gewoon mogelijk moet zijn.

Vragen

Echter, wij hebben wel vragen over het proces en de locatie. Cf. ex.art. 34 van het RvO stellen wij de volgende vragen aan het college:

De verkeerssituatie aan de Halsterseweg

1.De Halsterseweg-Noord is voor veel geld gerenoveerd. Een van de doelen: verbeteren van de verkeersveiligheid door overstekende verkeersbewegingen te beperken en beter te geleiden. Mede om die reden is de in- en uitrit van Intratuin behoorlijk aangepast (een hele verbetering). De vestiging van een (Aldi-)supermarkt lijkt hier behoorlijk haaks op te staan omdat dit juist zal leiden tot een forse toename van autoverkeer en kruising met fietsverkeer waardoor de veiligheid van fietsers in het gedrang komt. Juist op het smalle deel van de Halsterseweg en nabij de Oudeweg waar het schuin oversteken van fietsers al minder veilig is.

Aanpassing van de in- en uitrit, zoals bij Intratuin, zou ook bij zo’n vestiging van de Aldi moeten worden aangelegd. Deze randvoorwaarde is echter niet te realiseren op dit smalle deel van de Halsterseweg. Dit betekent dat een onveilige verkeerssituatie zou worden gecreëerd en daarbij dat dit wordt verergerd door toename van vrachtverkeer met bestuurders die vaak niet bekend zijn met de lokale verkeerssituatie.

Verder is de toegankelijkheid aan de westzijde van de Halsterseweg al moeizaam. Voor de toegankelijkheid op trottoirs moet er bij puntversmallingen veroorzaakt door bijvoorbeeld lichtmasten of palen met verkeersborden ten minste 90 cm ruimte zijn om rolstoelgebruikers en rollatorgebruikers hun weg te kunnen laten vervolgen. Is het voor verkeersdeelnemers veilig genoeg? Zie ook de foto hieronder. Bovendien: worden daarmee eerder gedane investeringen op het gebied van verkeersveiligheid niet teniet gedaan?

En: indien de vestiging van de Aldi aldaar toch plaatsvindt, is het dan mogelijk om de kosten voor (hernieuwde) verkeersaanpassingen op Aldi te verhalen?

Milieu- en andere aspecten van de vergunningaanvraag

2. Welke andere randvoorwaarden neemt het college mee in de beoordeling van de vergunningaanvraag? In hoeverre zal een toegenomen verkeersintensiteit leiden tot verkeerscongestie bij de vlakbij gelegen rotonde en de in- en uitrit van Intratuin? Verkeersopstoppingen zijn ook niet goed voor de hoeveelheid stikstof. Wordt dit meegenomen?

Gageldonk-west

3.In het verleden hebben meerdere bewoners en partijen gepleit voor het behoud van de Aldi in Gageldonk-West. Ofschoon dit winkelcentrum dringend aan renovatie toe is en Aldi niet per se een wijkgebonden winkelvoorziening is (zie hierboven), ligt er een groot parkeerterrein naast waar gemakkelijk geparkeerd kan worden en waar aan- en afrijden niet tot verkeersproblemen leiden.

Vanuit het oogpunt van leefbaarheid en veiligheid vinden wij het wenselijk dat in dit deel van de wijk Gageldonk een supermarkt-voorziening in stand blijft. Kan het college aangeven of zij met ons van mening is dat een supermarkt-voorziening van groot belang is voor de leefbaarheid in dit deel van de wijk Gageldonk? Kunt u aangeven of Aldi wil verhuizen vanuit Gageldonk naar de Halsterseweg? Betrekt u echter ook het behoud van de Aldi in Gageldonk-west bij uw gesprekken? Of, indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, treedt u in overleg met een mogelijk ander winkelbedrijf om hier een supermarkt te openen? Gelet op de goede parkeergelegenheid is dat o.i. zeker een optie.

Alternatieve locaties

4.Zoals bij punt 1, aangehaald, hebben supermarkten zoals Aldi en Lidl een bovenwijkse aantrekkingskracht. Tegelijk zien we dat de winkelvoorzieningen in Lepelstraat zeer beperkt zijn. Een meer noordelijk gelegen supermarkt vergroot ook het voorzieningenniveau in Lepelstraat en is mogelijk ook met de auto beter te bereiken.

Is het mogelijk dat het college in overleg met Aldi treedt en mogelijk ook andere bedrijven) om te bespreken of een vestiging op een andere, meer noordelijk gelegen locatie, mogelijk is?

5.In het verleden is er sprake geweest van vestiging van de Aldi in het Zeeland-complex. De gemeenteraad heeft daar enkele jaren geleden niet mee ingestemd omdat het in strijd is met het vigerende bestemmingsplan. Is deze optie opnieuw in beeld en heeft het college daarover gesprekken gevoerd met Aldi en/of de eigenaren van het Zeeland-complex? In dat geval is uiteraard de gemeenteraad opnieuw aan zet omdat het huidige bestemmingsplan dat niet mogelijk maakt.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Rian Govers-Gabriels, namens Lokaal Realisme

Selin Karar en Adam Ahajaj, namens Groen Links/ Partij van de Arbeid

John Voets en Aydin Akkaya, namens de Alliantie 50 Plus/ Groep Akkaya

Reinoud Krijnen, namens Samen 0164

Jaap van Dam, Meino Dam en Sander Siebelink, namens de Alliantie CDA/ V-BOZ

afbeelding

Schoon en veilig

Aanpakken van de verrommeling in de straten en de natuur. Overlastgevers volgen tot ze hun gedrag verbeteren. Lees verder
afbeelding

Column: financiën gaan goede kant op

Ook accountantskantoor BDO ziet dat het de goede kant op gaat met de gemeentelijke financiën in Bergen op Zoom. Onze wethouder Joost Pals schrijft erover in deze column. Lees verder
afbeelding

Eerst zichtbare resultaten bij aanpak daklozenproblematiek Plein 13

Lokaal Realisme wil eerst zichtbare resultaten bij de aanpak van de daklozenproblematiek rondom Plein 13. Dus niet alleen praten en vergaderen. Ook zorg en veiligheid moeten vóóraf goed geregeld zijn. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!