afbeelding afbeelding

Zwerfafval bij snelweg aanpakken

15-02-2022 | Rian Govers
Het is opnieuw bar en boos met zwerf­afval bij de af­ritten van de snel­weg. Lokaal Realisme vindt het te ge­mak­ke­lijk dat de gemeente in­woners door­verwijst naar Rijks­water­staat. Rian Govers en Julien Voets willen dat de ge­meen­te zélf Rijks­water­staat gaat aan­spreken op ern­stige na­latig­heid. Ook stel­len ze de inzet van camera­toezicht voor om ken­tekens te re­gis­tre­ren van aso's die hun rot­zooi dum­pen bij de af­ritten van de snel­weg.

Brief

Aan het College van B & W
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Halsteren, 16 februari 2022
Betreft: Meer initiatief nodig voor terugdringen van zwerfafval bij snelweg

Geacht College,

De gemeente heeft onlangs via de social media een oproep gedaan aan in­woners om melding te maken van zwerf­afval bij de af­ritten van de snel­weg. Het doel is om Rijks­water­­staat bewuster te maken van de nood­zaak om maat­regelen te nemen. Wellicht denkt u als college dat daar­mee de kous af is, maar dan heeft u het mis. Hiermee ver­dwijnt het pro­bleem niet.

Rijkswaterstaat

Het beheer en onderhoud van snel­wegen valt onder de ver­ant­woorde­lijk­heid van Rijks­water­staat. Zij horen te zorgen voor het terug­dringen van zwerf­afval dat zich daar be­vindt. Dat ge­beurt, zoals ieder­een wel kan zien, in on­vol­doen­de mate.

Nalatigheid

In onze brief van 7 april 2021 drongen wij er al op aan om Rijks­water­staat actiever aan te spreken op deze na­latig­heid. Uw college was daar­toe niet bereid en ver­koos voort­zetting van "de dialoog". Pap­pen en nat­houden. U schuift het nu af op onze in­woners om zich te be­klagen bij Rijks­water­staat. Zelf wilt u Rijks­water­staat niet aan­spreken op zijn ver­ant­woorde­lijk­heid. Dat is raar.

Imagoschade voor heel Bergen op Zoom

Lokaal Realisme verwacht een strak­kere benadering. Links­om of rechts­om, de huidige situatie is on­accep­tabel. Ook al ligt de for­mele ver­ant­woorde­lijk­heid bij Rijks­water­staat, de gemeente heeft hier ook een rol. De huidige situatie is een aan­fluiting, ook voor be­zoekers van onze ge­meen­te. Het leidt zo ook tot imago­schade voor heel Bergen op Zoom.

Asocialen die rotzooi dumpen

We dragen daarom ook een andere maat­regel aan. Zwerf­vuil begint natuurlijk bij de asocialen die hun rot­zooi dumpen. Zij zijn de oorzaak door bij­voor­beeld ver­pak­kingen niet thuis in de prullen­bak te doen, maar bij de afrit van de snel­weg uit het raam te gooien. On­voor­stel­baar asociaal gedrag, daar zullen we het over eens zijn.

Inzet van cameratoezicht

Om dit aan te pakken is men in België overgegaan tot camera­toezicht. Het gaat dan om camera‚Äôs waarbij de ken­tekens van weggebruikers ge­regi­streerd worden. De ver­vuilers ont­vangen op die manier een boete. Deze aan­pak wordt al in meerdere ge­meen­ten en bij ver­schil­len­de overheids­instanties uit­gerold.

Vragen

Conform artikel 36 van het Reglement van Orde stellen wij u de volgende vragen:

  1. Onderkent u dat de grote hoe­veel­heden zwerf­vuil bij de af­ritten van de snelweg zorgen voor imago­schade, onder meer bij de be­zoekers van onze ge­meen­te?
  2. Onderkent u dat, hoewel de for­mele ver­ant­woorde­lijk­heid bij Rijks­water­staat ligt, er ook een belang - en daarmee een rol - voor de ge­meen­te bestaat in deze kwestie? Een rol die verder gaat dan het op­roepen van in­woners om mel­ding te maken bij Rijks­water­staat.
  3. Bent u bereid om uw voor­zichtige en af­wachten­de houding tegen­over Rijks­water­staat te her­zien en te kiezen voor een actieve­re en in­ten­sievere aan­pak, zoals wij in onze brief van 7 april 2021 al voor­stel­den?
  4. Bent u bereid om het ini­tia­tief te nemen als het gaat om de in­zet van camera­toezicht bij de af­ritten, gericht op het be­boeten van de asocialen die daar hun rot­zooi dumpen?

Met vriendelijke groet,

Rian Govers
Fractievoorzitter

Julien Voets
Steunfractielid

Lokaal Realisme wil een actievere aan­pak van zwerf­vuil. Ook een schone leef­omgeving hoort volgens ons bij "orde op zaken stellen".

afbeelding

Schoon en veilig

Aanpakken van de verrommeling in de straten en de natuur. Overlastgevers volgen tot ze hun gedrag verbeteren. Lees verder
afbeelding

Meer preventie in sociaal domein

Ons raadslid Antoinette Harteveld bepleit een meer preventieve aanpak in het sociaal domein. Dat kan armoede en allerlei verdere sociale problematiek voorkomen. Preventie kan ook dure zorgtrajecten voorkomen. Lees verder
afbeelding

Column: ruimtelijke plannen

In deze column gaat onze wethouder Joost Pals in op ruimtelijke ordening. Heldere communicatie is van groot belang bij ruimtelijke initiatieven. Op een manier waarbij je zo goed mogelijk recht kunt doen aan uiteenlopende belangen. Daar is nog wel ruimte voor verbetering. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!